Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Aktualizace vymezených skladebných částí ÚSES

Zvláštní číslo

autoři: Jaromír Kosejk, Jana Šmídová, Pavla Kůsová

Aktualizace vymezených skladebných částí ÚSES

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajišťuje aktualizaci vymezení skladebných částí ÚSES. První etapou byla aktualizace nadregionálních biocenter a směrového vedení os nadregionálních biokoridorů na území celé České republiky. V současné době je připraveno zadání pro druhou etapu aktualizace a revize vymezení ÚSES, ve které dojde k vymezení NR BK na skladebné části bez ochranné zóny a k aktualizaci a revizi vymezení místního a regionálního ÚSES na území CHKO.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Významné krajinné prvky a ekologická stabilita

Zvláštní číslo

autoři: Václav Petříček

Významné krajinné prvky a ekologická stabilita

Ne náhodou se v novém „porevolučním“ zákoně o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 objevily těsně za sebou definice dvou do té doby legislativně neukotvených institutů, územního systému ekologické stability a významného krajinného prvku. V závěru obou definic najdeme suché konstatování, že podrobnosti stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Nedávno jsme si připomněli 20. výročí přijetí ZOPK a zmiňované předpisy stále neexistují. Proč, na to se ptá a snaží odpovědět i tento příspěvek.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Zacílení podpory péče o ekologickou síť v ČR

Zvláštní číslo

autoři: Pavel Pešout, Bohumil Fišer

Zacílení podpory péče o ekologickou síť v ČR

Snahy o systematickou diferenciaci péče o krajinu v České republice trvají téměř padesát let. Společenská objednávka péče o přírodu a krajinu byla formulována a její naplňování účinněji zahájeno až po roce 1989. Bohužel v polovině devadesátých let byla promarněna šance nastavit systém péče o krajinu společně MZe a MŽP. Dopady resortního přístupu jsou na současném stavu velmi patrné. I když státní ochrana přírody a orgány územního plánování mají řadu kompetencí a nástrojů k péči (realizaci) o ekologickou síť (nejnověji vyplácení újmy a veřejnoprávní smlouvy o způsobu a podpoře hospodaření), zůstává nejdůležitějším nástrojem dotační politika státu. Po nynějším plánovacím finančním období, kdy se podařilo podpořit a realizovat velké množství jednorázových projektů, je třeba se soustředit na účinné a správně zacílené nástroje zaměřené na péči o ekologickou síť v ČR, na udržení všech jejích funkcí.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Migrační koridory velkých savců v ČR

Zvláštní číslo

autoři: Martin Strnad, Tereza Mináriková, Václav Hlaváč, Petr  Anděl, Ivana Gorčicová, Dušan Romportl, Anna Bláhová

Migrační koridory velkých savců v ČR

Dnešní krajina je stále více ovlivňována rychle postupující výstavbou silnic, dálnic, vysokorychlostních železničních koridorů, ale i rozvojem průmyslové a bytové zástavby. Krajina v důsledku těchto změn mění svůj obraz, ale také svou funkčnost. Liniové bariéry v kombinaci s rychlým rozvojem zástavby způsobují rozpad původně souvisle obývaných přírodních celků do jednotlivých vzájemně izolovaných ostrovů, které svou velikostí již často nevyhovují požadavkům na dlouhodobé přežívání populací mnoha druhů živočichů. Fragmentace prostředí dopravní infrastrukturou a rozšiřující se zástavbou se tak v celé Evropě stává hlavním limitem pro další přežívání řady živočišných druhů. Na uvedenou problematiku se zaměřil projekt VaV-SP2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“, který se uskutečnil před dvěma lety. Jeho výsledky a doporučení shrnuje tento příspěvek.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Zajišťování migrační průchodnosti vodních toků

Zvláštní číslo

Autor: Pavel Marek

Zajišťování migrační průchodnosti vodních toků

Vodní toky a jejich údolní nivy jsou ze zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky představujícími specifickou migrační trasu, na kterou jsou vázána různá společenstva a populace živočichů a rostlin, ale i lidé samotní. Budováním staveb na vodních tocích (např. jezů, přehrad či rybníků) dochází k fragmentaci dané trasy a následně k porušování či poškozování vazeb mezi zmíněnými společenstvy či populacemi. Uvedené stavby tvoří často nepřekonatelnou bariéru především z pohledu ryb a dalších vodních živočichů, a zamezují tak jejich základnímu životnímu projevu – pohybu.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Zelená infrastruktura:

Zvláštní číslo

autoři: Chris Kalden, Wim Lammers

Zelená infrastruktura:

V průběhu posledních století ztratilo Nizozemsko velkou část svého přírodního bohatství. Nizozemská vláda ve snaze vyvážit poškozování životního prostředí začala v roce 1990 prostřednictvím Plánu ochrany přírody uplatňovat v praxi myšlenku „zelené infrastruktury“. Dvacet let poté jsou vědecké a empirické důkazy správnosti koncepce nejen platné, ale navíc se zlepšily. Jako skutečná výzva se ale ukazuje udržení nezbytné podpory tomuto programu. Článek popisuje rozvoj nizozemské zelené infrastruktury během uplynulých dvou desetiletí. V mnohém může být inspirací pro Českou republiku.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Ekologické sítě ve střední Evropě

Zvláštní číslo

autoři: Ondřej Vítek

Ekologické sítě ve střední Evropě

Projekt Přeshraniční ekologické sítě ve střední Evropě (Transnational Ecological Network in Central Europe, CENTRAL EUROPE Project TransEcoNet), který probíhal od ledna 2009 do dubna 2012, si kladl za úkol navrhnout metody hodnocení historie a současného stavu ekologických sítí, do jejichž přípravy, vytváření a péče je zapojeno více států regionu. Výstupem měla být mj. prostorová databáze existujících ekologických sítí včetně doporučení, jak jejich prostřednictvím chránit biologickou rozmanitost a schopnost ekosystémů poskytovat lidem celou škálu služeb. Časová řada digitálních map pěti vybraných modelových oblastí umožní vyhodnotit fragmentaci krajiny. Řešitelé projektu navrhli zásady, jak ocenit k životnímu prostředí citlivé využívání území a kvantifikovat služby poskytované ekosystémy tvořícími ekologické sítě.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Konference Planning for Biodiversity

Zvláštní číslo

Autor: Tomáš Görner

Ve druhé polovině roku 2011 předsedalo Polsko Radě Evropské unie (EU). Mezi priority jeho předsednictví patřilo řešení problematiky účinného využívání přírodních zdrojů, ochrany biodiverzity, změny klimatu a adaptace EU na změnu klimatu, globálního procesu udržitelného rozvoje a nástrojů politiky životního prostředí. Ochrana biodiverzity a význam územního plánování při její realizaci byla hlavní náplní konference Planning for Biodiversity, kterou v rámci polského předsednicí uspořádalo Generální ředitelství ochrany životního prostředí (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) ve dnech 7. – 9. 11. 2011 ve Varšavě.

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo Tištěná verze článku v pdf

Ekologické sítě, zelená infrastruktura a ekonomické zájmy – jak to sladit?

Zvláštní číslo

Autor: Ladislav Miko

Myšlenka funkčního propojení ekologicky cenných částí našeho (či jiného) území je v odborných kruzích ochrany přírody, přinejmenším ve střední Evropě, známa již několik desetiletí. Českou metodiku na vytváření tzv. územních systémů ekologické stability máme dokonce už 20 let zakotvenou v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Evropská komise si dala za cíl vytvořit koherentní soustavu (síť) chráněných území podle směrnice o ptácích a biotopech před více než 15 lety a stále pilně pracuje na jejím naplnění; projekt Celoevropské ekologické sítě či Evropská úmluva o krajině tady jsou již také řádku let – a přesto lze často z praxe slyšet, že to jsou sice pěkné myšlenky, ale jejich realizace je buďto nicotná (PEEN), velmi lokální (ÚSES) nebo nedostačující (Natura 2000). Čím to je?

Ochrana přírody 2012 21. 4. 2013 Zvláštní číslo