Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Editorial zvláštního čísla (7/2009)

Zvláštní číslo

Autor: Ladislav Miko

Editorial zvláštního čísla (7/2009)

Vážení čtenáři,

probíhající a očekávané změny podnebí bezesporu patří k nejvíce diskutovaným globálním problémům současnosti. Možná i proto, že jejich dopady vidíme v nejrůznější podobě bezprostředně kolem nás. Naproti tomu ubývání biologické rozmanitosti nezřídka chápeme jako něco, co se nás až tolik netýká, něco, co probíhá někde daleko, v deštných pralesích Amazonie nebo na tichomořských korálových útesech. Nicméně, i když méně nápadně, ke snižování biodiverzity dochází také tady a teď.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Současný vývoj klimatu a jeho výhled

Zvláštní číslo

Autor: Jan Pretel

Současný vývoj klimatu a jeho výhled

Klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a v poslední době i člověkem. Ten se svojí činností podílí přímo či nepřímo zejména na změnách energetické bilance celého klimatického systému. Nejde pouze o emise skleníkových plynů do atmosféry, ale i o jeho působení na další složky systému – oceán, kryosféru, litosféru a biosféru. Významným indikátorem probíhajících změn zůstává teplota, která je se změnami energetické bilance klimatického systému velmi úzce spjata.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Scénář změn vegetační stupňovitosti

Zvláštní číslo

autoři: Antonín Buček, Veronika Vlčková

Scénář změn vegetační stupňovitosti

Východiskem úvah o vlivu globálních klimatických změn na vegetaci na území ČR byl regionální scénář klimatické změny na území České republiky (Kalvová & Brázdil 1993). Tento scénář je založen na prognóze zdvojnásobení koncentrací skleníkových plynů v ovzduší oproti předindustriálnímu období do roku 2030. Podkladem pro prognózu trendů změn vegetačních stupňů se staly mapy izolinií průměrných ročních teplot a průměrných ročních úhrnů atmosférických srážek v období let 1960–1990 a prognostické mapy území ČR pro rok 2030.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Výzkum účinků globální změny klimatu na úrovni ekosystémů

Zvláštní číslo

Autor: Michal V. Marek

Výzkum účinků globální změny klimatu na úrovni ekosystémů

Koloběh uhlíku je pro biosféru zásadní, neboť je neoddělitelně spjat s podnebím, koloběhem vody a živin a s produkcí biomasy na souši i v oceánech. Je vhodné připomenout, že právě uhlík je jednou z nejdůležitějších křižovatek neživého a živého světa. Prostřednictvím fotosyntézy se anorganický uhlík stává součástí organických molekul uhlovodíků, které jsou základní kostrou všech organických sloučenin. Správné pochopení globálního koloběhu uhlíku je proto zásadní pro porozumění historii naší planety, její osídlení lidmi a hlavně pro předpověď a usměrňování společné budoucnosti prostředí i člověka.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Ochrana biodiverzity na sklonku novověku

Zvláštní číslo

Autor: Václav Cílek

Ochrana biodiverzity na sklonku novověku

Obyvatelé Evropy jednoho večera roku 1492 neusnuli ve středověku, aby se druhý den probudili do renesance, ale přesto se v měřítku dvou či tří desítek let na rozhraní 15. a 16. století podstatně proměnila síť vztahů k Bohu, společnosti, výrobě, dálkovému obchodu, migraci lidí, rozvoji měst i vnímání krajiny. Tato celková proměna mentalit neprobíhala úplně současně, ale v různých částech Evropy přicházela v rozmezí až 50–70 let, takže vedle sebe dlouhou dobu koexistovaly středověké i novověké postoje.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Biodiverzita a změna podnebí v Evropské unii

Zvláštní číslo

autoři: Ladislav Miko, Karin Zaunbergerová

Biodiverzita a změna podnebí v Evropské unii

Biodiverzita, ekosystémové služby a změna podnebí spolu úzce souvisejí. Vliv změny podnebí na biodiverzitu představuje pro ochranu přírody novou výzvu. Pro dosažení cílů ochrany přírody za měnících se klimatických podmínek budou nezbytná adaptační opatření. Ochrana přírody současně přispívá k udržení zdravých ekosystémů nezbytných pro jakoukoli strategii snižování negativních dopadů změny podnebí a přizpůsobování se jí.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Biologická rozmanitost a změna podnebí

Zvláštní číslo

Podnebí představuje dlouhodobý charakteristický režim počasí určovaný energetickou bilancí, cykly v ovzduší a světovém oceánu a vlastnostmi zemského povrchu. Zaznamenané změny podnebí nejsou důsledkem pouze přirozených procesů. Většina pozorovaného zvýšení globálních průměrných teplot od poloviny 20. století je podle názoru Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) s pravděpodobností vyšší než 90 % důsledkem nárůstu obsahu skleníkových plynů v ovzduší, k němuž přispívá i člověk. Jinak řečeno, emise skleníkových plynů jsou podle části odborníků pravděpodobně hlavní příčinou dosavadní globální změny podnebí (Solomon et al. 2007). Na příčinu, zákonitosti a budoucí vývoj klimatických změn existují i jiné pohledy – jejich stručný přehled přináší rámeček dole na stránce.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Politika ochrany klimatu v České republice

Zvláštní číslo

Autor: Pavel Zámyslický

Politika ochrany klimatu v České republice

V květnu 2009 představilo Ministerstvo životního prostředí návrh koncepčního dokumentu Politika ochrany klimatu v České republice(dále Politika, MŽP 2009). Jedná se o dokument, který zatím neprošel připomínkováním ostatními resorty a který by měl zahájit tolik potřebnou diskusi o tomto tématu.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Příroda a krajina v České republice a jejich přizpůsobení změnám podnebí

Zvláštní číslo

autoři: František Pelc

Příroda a krajina v České republice a jejich přizpůsobení změnám podnebí

Vláda ČR přijala v roce 2004 koncepční dokument Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice (MŽP 2004). Návrh dalšího strategického materiálu – Politiky ochrany klimatu v České republice byl uveřejněn v květnu 2009 (MŽP 2009). Měl by účinně reagovat nejen na nové poznatky týkající se uvedené problematiky, ale i na vývoj ochrany podnebí v Evropské unii (EU) a v celosvětovém měřítku.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR

Zvláštní číslo

autoři: Jiří Reif, Petr Voříšek, Zdeněk Vermouzek, Karel Šťastný, Michaela Koschová, Vladimír Bejček

Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR

Vliv změn podnebí na početnost ptáků v ČR prokázala studie odborníků z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a z České společnosti ornitologické, uveřejněná v časopise Animal Conservation. Zde přinášíme výtah jejích nejzajímavějších zjištění.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo