Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Ochrana půdy a života v ní je klíčová pro naši budoucnost

Autor: Bořivoj Šarapatka

Ochrana půdy a života v ní je klíčová  pro naši budoucnost

Půda je jednou z hlavních složek životního prostředí, život bez ní by nebyl na Zemi možný. Plní řadu funkcí a asi každého napadne jako první funkce produkční, spojená se zemědělstvím a lesnictvím. S nárůstem počtu obyvatel planety na téměř pětinásobek od roku 1900 podstatně narostla i poptávka po potravinách a po dřevu. Produkce potravin je cca z 90 % závislá na půdě, vyžaduje její značné plochy a roste intenzita zemědělských technologií ohrožujících kvalitu a zdraví půd degradačními procesy, jako je eroze, ztráta organické hmoty, zhutnění, kontaminace či okyselování. Navíc přicházíme o značné plochy půdy jejími zábory, ty dosahují jen v Evropě bezmála 1000 km2 ročně

Kromě produkce však půda poskytuje i další, neprodukční ekosystémové služby. 

Je prostředím pro růst rostlin, zásobárnou živin, je důležitá v koloběhu vody pro její retenci, čištění i k předcházení rizikům, jako jsou záplavy. Stále více pozornosti je věnováno faktu, že půda je významnou zásobárnou uhlíku a pomáhá tím regulovat klima. Více než 40 % organismů je v suchozemských ekosystémech během svého života spojeno s půdou. Mnohé z těch, které se podílejí na zdraví půdy, přitom dodnes prakticky neznáme, půdy hodnotíme spíše podle fyzikálních a chemických indikátorů, základní biologické indikátory často opomíjíme.

Půdní organismy jsou závislé na organické hmotě, její transformace zase závisí na nich. Klíčová mikrobiální společenstva organickou hmotu rozkládají na jednodušší sloučeniny nezbytné pro růst rostlin i dalších organismů. Půdní organismy neboli edafon však netvoří pouze mikroorganismy. V půdě žije i plejáda živočichů, kteří se podílejí na mechanickém rozkladu a rozdrobení odumřelé organické hmoty, čímž ji zpřístupňují mikroorganismům. Velký význam má i jejich hrabací činnost, bioturbace, díky níž se zvyšuje prokypření půdy důležité pro růst kořenů, pro přívod kyslíku, pro vsakování vody, promíchávání anorganických a organických částic. Dochází tím k vytváření půdní struktury. Příkladů fungování edafonu by byla celá řada, některé z nich budou detailněji popsány na následujících stránkách.

OP50143
Zemědělská krajina negativně ovlivněná vodní erozí.
Foto Bořivoj Šarapatka

O významu biologické složky půdy svědčí i řada mezinárodních dokumentů. Světová charta o půdě uvádí, že půdy jsou klíčovou zásobárnou globální biodiverzity, která sahá od mikroorganismů až po flóru a faunu. Tato biologická rozmanitost má zásadní roli v zajišťování funkcí půdy a ekosystémových služeb spojených s půdami. 

Je ale zřejmé, že současné nakládání s půdou není dlouhodobě udržitelné. Proto je zásadní půdy chránit tak, aby mohly plnit všechny své funkce. Znalosti o životě v půdě a o jejím fungování jsou k tomu nezbytným předpokladem a měly by být využívány k přípravě strategických dokumentů souvisejících s využíváním a ochranou půdy. V tomto čísle časopisu Ochrana přírody přinášíme řadu pohledů a informací, které by mohly pomoci porozumět fungování půdního systému.