Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Národní přírodní rezervace Velký močál

Fotografie z obálky

Autor: Foto Petr Krása

Národní přírodní rezervace Velký močál

Titulní fotografie: Národní přírodní rezervace Velký močál

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Fotografie z obálky

Národní přírodní rezervace Jezerka

Fotografie z obálky

Autor: Foto Petr Holub

Národní přírodní rezervace Jezerka

Národní přírodní rezervace Jezerka, vyhlášená v roce 1969 na rozloze 130 ha, patří k nejcennějším oblastem Krušných hor. V období čtvrtohor tu byly zvětráváním skalních výstupků vytvořeny vrcholové skály, mrazové sruby, viklany, rozsedlinové jeskyně a na úbočí kopců suť balvanů. Vegetace je zde z větší části přirozená, její současný stav se příliš neliší od společenstev klimaxových; v převážné části území se jedná o velmi staré porosty. V rezervaci se vyskytuje více než 20 lesních typů, což dokládá velké přírodní bohatství jejího nevelkého území. Posláním rezervace je ochrana lesních porostů. V nižší nadmořské výšce rostou smíšené lesy, s nadmořskou výškou se složení lesa mění převážně na bukové porosty a v nejvyšších místech pak na čisté bučiny, v některých oblastech připomínající prales. V lokalitě rostou zajímavé a vzácné druhy rostlin, např. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), oměj vlčí (Aconitum vulparia), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) či medovník meduňkolistý (Mellitis melissophyllum). Zvláštností zdejší květeny je, že zde řada teplomilných rostlin překračuje horní hranici svého obvyklého rozšíření (např. bělozářka liliovitá; Anthericum liliago a dřín obecný; Cornus mas). V rezervaci se hnízdířada vzácných druhů ptáků (holub doupňák; Columba oenas či krahujec obecný; Accipiter nisus), plazů (zmije obecná; Vipera berus) a obojživelníků (mlok skvrnitý; Salamandra salamandra). Dubové a bukové porosty hostí velké množství hmyzu, např. kovaříka (Limoniscus violaceus), roháče velkého (Lucanus cervus) a zlatohlávka zlatého (Cetonia aurata). Na snímku vrch Jezeří (706 m n. m.).

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Fotografie z obálky

Vítod douškolistý

Fotografie z obálky

Autor: Text a foto Petr Krása

Vítod douškolistý

Vítod douškolistý(Polygala serpyllifolia) je subatlantský druh západní části Evropy, kde jeho rozšíření zasahuje od Pyrenejského poloostrova přes Anglii až po Faerské ostrovy a Skandinávii. Východní hranice rozšíření prochází od Itálie po Švédsko, ve vnitrozemí tvoří hranici Krušné hory. U nás jej nalezneme častěji v jihozápadní třetině Krušných hor, ze severovýchodní části hor téměř vymizel a dnes se vyskytuje pouze izolovaně. Roste vzácně ve Smrčinách a v Českém lese. Vítod douškolistý roste nejčastěji v krátkostébelných smilkových trávnících svazu Violion caninae a ve vřesovištích. Najdeme jej také při okrajích cest nebo na starých zbořeništích. Vítod douškolistý je vytrvalou drobnou rostlinou s poléhavou lodyhou s eliptickými a podlouhlými listy. Hroznovité květenství je chudé, s drobnými kvítky, snadno přehlédnutelné i přes svoji nezvykle světle modrou barvu. Rostlina kvete od května do července. Vítod douškolistý patří ke kriticky ohroženým druhům naší flóry. Ohrožení je dané jak vzácností výskytu, který je ovlivněn okrajem areálu, tak také ohrožením biotopů, ve kterých roste. Ohrožuje ho zarůstání a sukcese na neobhospodařovaných místech, plynulé rozšiřování lesa na lesních okrajích, stejně jako umělé zalesňování lesních cest.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Fotografie z obálky

Střední část CHKO Orlické hory

Fotografie z obálky

Autor: Foto Josef Kučera

Střední část CHKO Orlické hory

Titulní fotografie: střední část CHKO Orlické hory u Deštného v Orlických horách. V popředí kostel sv. Matouše.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Fotografie z obálky

Luční enkláva NPR Bukačka

Fotografie z obálky

Autor: Foto Josef Kučera

Luční enkláva NPR Bukačka

Bezlesé enklávy s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin v národní přírodní rezervaci Bukačka jsou tvořeny pestrou mozaikou vlhkomilných společenstev pcháčových luk (svaz Calthion), nevápnitých mechových slatinišť (svaz Caricion fuscae), fragmentů otevřených vrchovišť (svaz Sphagnion medii) a v neposlední řadě na sušších místech se nachází podhorské a horské smilkové trávníky (svaz Violion caninae). Luční enkláva se po vyhlášení rezervace v roce 1954 přestala kosit. V rámci zamezení zarůstání luk byl v letech 1975 a 1977 odstraněn nálet smrku, vykosen porost maliníku a dalších pasekových druhů rostlin. Pravidelné kosení bylo obnoveno na konci 70. let; úspěšně zamezuje uchycení dřevin, udržuje dobrý stav lučních společenstev, a tím zachování populací ohrožených druhů rostlin.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Fotografie z obálky

Hořeček mnohotvarý český

Fotografie z obálky

Hořeček mnohotvarý český

Kriticky ohrožený druh hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) je endemitem se širším rozšířením v rámci České vysočiny s těžištěm výskytu v Českém masivu.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Fotografie z obálky

Srdcová chodba

Fotografie z obálky

Autor: Foto Petr Zajíček

Srdcová chodba

Titulní fotografie: Srdcová chodba je příkladem neobvyklé a vzácné modelace srdcovitého profilu.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Fotografie z obálky

NPR Na Špičáku

Fotografie z obálky

Autor: Foto Petr Zajíček

NPR Na Špičáku

Předmětem ochrany národní přírodní památky Na Špičáku je rozsáhlý komplex zachovalých, přírodě blízkých jedlových bučin a javořin se zastoupením smrku ve vrcholové partii masivu Špičáku. Jedná se o reprezentativní ukázku původních druhově pestrých lesních společenstev Českomoravské vrchoviny. V lesním porostu převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s vtroušeným tisem červeným (Taxus baccata). Dalšími dřevinami jsou borovice lesní (Pinus syslvestris), modřín opadavý (Larix decidua), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a na vrcholových skalách i jalovec obecný (Juniperus communis).

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Fotografie z obálky

Tis červený

Fotografie z obálky

Autor: Foto Jiří Šafář

Tis červený

Tis červený(Taxus baccata) patří mezi nemnoho dřevin, které jsou naší legislativou zařazeny mezi druhy zvláště chráněné, a to v kategorii silně ohrožený druh. Původně se vyskytoval v severní Africe, jihozápadní Asii i po většině Evropy na stinných stanovištích v kyprých humózních půdách. Roste velmi pomalu a dožívá se velmi vysokého věku (podle některých pramenů až přes tisíc let). Z našich dřevin má nejtěžší dřevo, které bylo v minulosti využíváno k výrobě velmi kvalitních luků a kuší, ale také luxusního nábytku. Zásadní vliv na omezení areálu výskytu a jeho značnou fragmentaci mělo, vedle přímého využití dřeva, také holosečné hospodaření v lesích. Bohatší populace tisu červeného se tak zachovaly většinou jen v těžko přístupných terénech.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Fotografie z obálky

Hrubý Jeseník

Fotografie z obálky

Autor: Foto Leo Bureš

Hrubý Jeseník

Jarní pohled na Hrubý Jeseník od Dolní Moravice.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Fotografie z obálky