Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Informační systém ochrany přírody registrován jako agendový informační systém veřejné správy

Autor: Vladimír Zárybnický

Na konci roku 2020 se Informační systém ochrany přírody (ISOP), který provozuje AOPK ČR, stal „registrovaným“ informačním systémem veřejné správy (ISVS). Stalo se tak schválením registrace ISOP v centrálním registru Ministerstvem vnitra ČR, jež je správcem Informačního systému o ISVS. Označením ISVS lze označit funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy – § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (dále jen „zákon o ISVS“). 

Od roku 2005 centrálně budovaný ISOP si za dobu provozu a vývoje získal celou řadu interních i externích uživatelů a postupně vytváří robustní znalostní bázi a podporu v mnoha agendách ochrany přírody. Oficiální registrace je jedním z milníků při rozvoji tohoto agendového informačního systému a plně zapadá do právě probíhajícího projektu jeho rozvoje.

Vedle výhod však samotná registrace přináší i některé významné povinnosti, např. povinnost vytvářet informační koncepci orgánu veřejné správy, řídit se Informační koncepcí České republiky a jejími navazujícími dokumenty, ucházet se o stanovisko MV (OHA) k projektu ISVS nebo povinnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Je také třeba se při správě a rozvoji tohoto systému řídit legislativními a metodickými povinnostmi, které ze zákona o ISVS vyplývají.

Co je to ISOP? 
ISOP je provozovaný jako ucelený celostátní informační systém určený ke zpracování údajů o ochraně přírody a krajiny ČR. Zahrnuje agendy vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je vytvářen za účelem podpory výkonu státní správy, poskytování informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory vědy a výzkumu, tvorby politiky v oblasti ochrany přírody a krajiny, podpory péče o přírodu a krajinu. Zahrnuje tyto podřízené systémy: Nálezová databáze ochrany přírody, Evidence druhové ochrany, Digitální registr ÚSOP, Evidence opatření péče o přírodu a krajinu a Jednotnou evidenci speleologických objektů. V nejbližším období bude v rozsahu dle zadání MŽP ještě rozšířen o modul Evidence obecné ochrany přírody a krajiny. Fyzicky se skládá z centrálního datového skladu s nadstavbou potřebného počtu webových aplikací, mapových služeb a portálového rozhraní určeného k prohlížení, vyhledávání dat a k odkazování na dílčí poskytované služby a aplikace. 

A co je to ISOP2?
Množství dat, která AOPK ČR spravuje a poskytuje, je velké. Řada dat spolu rozmanitými způsoby souvisí a je i různě integrována. Prohloubit integraci do provázanějšího celku a přinést data blíže praxi by měl nový rozsáhlý projekt, který je veden pod akronymem ISOP 2 (celým názvem: „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR – nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů /ISOP/). Spolufinancovám je Operačním programem Životní prostředí (OPŽP).

Cílem projektu je rozvoj jednotné a stabilní SW platformy stávajícího ISOP, který nově umožní efektivní evidenci vymezení chráněných území na úrovni eGovernmentu s vazbou na RÚIAN, plánování a evidenci realizace opatření péče o přírodu s podrobnou evidencí finančního čerpání, sledování stavu druhů a hodnocení vývoje významných přírodních fenoménů včetně zpřístupnění vybraných informací napříč sektorem ochrany přírody a odborné veřejnosti. Realizace projektu je proto důležitým předpokladem pro efektivní zavedení adaptivního managementu pro zvláště chráněná území. Informačním systémem bude mimo jiné technicky podpořena a standardizována metodická jednotnost při zpracování svěřených agend v rámci AOPK ČR a svým rozvojem zapadá do informační strategie rozvoje ICT služeb v resortu ŽP.