Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Elbe Parks – nová iniciativa pro spolupráci chráněných území na řece Labi v České republice a Německ

Autor: Handrij Härtel, Jakub Kašpar, Petr Kříž

Elbe Parks – nová iniciativa pro spolupráci chráněných území na řece Labi v České republice a Německ

10. září 2020 bylo v Bad Schandau podepsáno memorandum, kterým se chráněná území na řece Labi spojila do neformální iniciativy Elbe Parks. Inspirací byla starší a úspěšná „sestra“ Danube Parks. 

Toto „Memorandum of Understanding“ vyjadřuje zájem o spolupráci mezi chráněnými územími na řece Labi v České republice a Německu. Jak memorandum konstatuje: „Řeka Labe je ekosystém spojující Krkonoše se Severním mořem. Prochází českou křídovou pánví, v Českém středohoří vytváří hluboké údolí a v Českém a Saském Švýcarsku (Labských pískovcích) ojedinělý pískovcový kaňon. Ve středním a dolním úseku Labe formovalo rozsáhlé nivy, kde se dodnes zachovaly původní lužní lesy. Po 1 094 kilometrech Labe vtéká do Wattového moře. Řeka představuje biologický koridor a její ekologické kontinuum je pro mnohé migrující druhy klíčové. Rozsáhlé části Labe a jeho nivy se staly součástí soustavy chráněných zemí soustavy EU Natura 2000, což odráží mimořádnou hodnotu řeky pro ochranu přírody. Protože Labe bylo obdobně jako četné další řeky využito v určitých úsecích svého toku pro vymezení mezinárodních hranic, stalo se v minulosti součástí železné opony. Nyní představuje část Evropského zeleného pásu. 

Podél Labe, od pramene v Krkonoších až po ústí do Wattového moře, biosférické rezervace UNESCO, národní parky, chráněné krajinné oblasti a maloplošná chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky) vytvářejí důležitou zelenou a modrou infrastrukturu, nezbytnou jak pro ochranu přírody, tak pro podporu udržitelného regionálního a místního rozvoje.“

Iniciativa Elbe Parks usiluje o sladění cílů ochrany řeky Labe po celé její délce od pramene po ústí prostřednictvím výměny odborných znalostí a zkušeností, sdílením úspěchů i problémů a v neposlední řadě zlepšováním povědomí obyvatel regionu i široké veřejnosti o bohatých přírodních, ekologických i kulturních hodnotách, které zasluhují ochranu či péči. Memorandum tyto cíle formuluje v několika bodech:

• aLabe má pro ochranu přírody značný význam. Chceme podporovat zájem veřejnosti o ekologické funkce řeky, jejich význam a o ekosystémové funkce, které poskytuje, a porozumění jim.
• aPro koordinaci ochranářského úsilí je výměna informací, znalostí a zkušeností mezi chráněnými územími nacházejícími se podél řeky klíčová. Chceme informovat své partnery o úkolech, problémech, výzvách, zkušenostech a dalších významných záležitostech souvisejících s péčí o chráněná území a udržitelným regionálním rozvojem.
• aPodél řeky vzniklo bohaté kulturní a přírodní dědictví. Chceme posilovat vědomí veřejnosti o něm a podporovat přeshraniční udržitelnou turistiku nezbytnou pro regionální rozvoj.
• aAbychom si předávali zkušenosti a znalosti týkající se přeshraniční spolupráce chráněných území, zaměřené na ochranu řek a jejich ekosystémů, chceme rozvíjet partnerství s existujícími sdruženími a projekty.

Memorandum bylo dosud podepsáno zástupci osmi organizací státní ochrany přírody na českém a německém území:

• aSpráva Krkonošského národního parku
• aAgentura ochrany přírody a krajiny České republiky
• aSpráva Národního parku České Švýcarsko
• aSpráva Národního parku Saské Švýcarsko
• aSpráva biosférické rezervace Střední Labe 
• aSpráva biosférické rezervace Říční krajina Labe v Braniborsku
• aSpráva biosférické rezervace Labské luhy Dolního Saska
• aSpráva biosférické rezervace Schaalsee-Labe

Vedle členů asociace Elbe Parks memorandum počítá i s tzv. partnery, jako jsou například univerzity a další vědecké a odborné instituce. Prvním partnerem asociace se stala Hochschule für nachhaltige Entwicklung v Eberswalde (Braniborsko). Členové asociace Elbe Parks by rádi spolupracovali na společných projektech směřujících k prohloubení znalostí o řece Labi a jeho ekosystémech, nastavení opatření k péči a ochraně přírodních hodnot, navržení vhodných revitalizací řeky a údolní nivy, možnostech rozvoje a limitech udržitelného turismu a rekreační plavby a dalších oblastech zájmu, který mají ve svých kompetencích.

Memorandum bylo stvrzeno podpisem zástupců jednotlivých partnerů na závěr odborného semináře pořádaného Centrem Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau na téma „Labe – společné přírodní dědictví“. Během semináře se představila jednotlivá chráněná území na Labi, za Českou republiku zejména Krkonošský národní park (Jakub Kašpar), CHKO České středohoří (Petr Kříž), CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko (Petr Bauer, Handrij Härtel). Během semináře byly prezentovány i výsledky sdružení chráněných území na řece Dunaji „Danube Parks“ (Carl Manzano), viz 
http://www.danubeparks.org/, 
které významně inspirovaly založení iniciativy Elbe Parks.