Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 3/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Pavlovské kopce

autoři: Jan Juřica, Jiří Kmet

Pavlovské kopce

V současné době kryjí lesní porosty asi třetinu chráněné krajinné oblasti, přičemž ve většině z nich je díky převládajícímu výmladkovému způsobu hospodaření v minulosti zachována přírodě blízká druhová skladba.

Chráněná krajinná oblast Pálava má tak ze všech velkoplošných zvláště chráněných území České republiky nejpřirozenější skladbu lesů. (Pohled přes okraj Stolové hory na Kotel a Děvín.)

Text Jan Juřica, fotografie Jiří Kmet