Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Pozemkové spolky a věcná břemena v USA

Právo v ochraně přírody

autoři: John Bernstein, Brent A. Mitchell

Ochrana pozemků v USA existuje již přes 100 let a v po­slední době prochází dynamickým vývojem. Množství nestátních chráněných území postupně narůstá: na východě Spojených států dosahuje až k 10 % celkové plochy území (Aldrich 2003).

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Právo v ochraně přírody

Zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy z pohledu ochrany přírody

Právo v ochraně přírody

Autor: Ondřej  Vícha

Dne 17. srpna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně něk terých zákonů (dále jen zákon č. 167/2008 Sb.), jehož účelem je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí do právního řádu České republiky.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Právo v ochraně přírody

„Veřejný zájem“

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Výslovné deklarování toho, že ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem, nenalezneme v úvodních ustanoveních zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jak by bylo logické, nýbrž v ustanovení § 58 odst. 1.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Právo v ochraně přírody

Omezení a zákaz činnosti

Právo v ochraně přírody

autorka: Jitka Jelínková

Ustanovení obsažené v § 66 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) upravuje jeden z nejsilnějších preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Právo v ochraně přírody

Vztah práva ochrany přírody k lesnímu právu

Právo v ochraně přírody

Autor: Svatomír Mlčoch

Tento článek je malým příspěvkem k velkému tématu – lesnictví versus ochrana přírody. Týká se právních předpisů z obou jmenovaných oborů – vymezuje jejich klíčové právní instituty, jejichž prostřednictvím se tyto obory ovlivňují. Pozornost přitom věnuji jak koncepčním otázkám aktuálního právního stavu, tak návrhům možných budoucích změn právní úpravy.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Právo v ochraně přírody