Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Katastrofální úhyn racka chechtavého

Zprávy-Recenze

Autor: Karel Poprach

Katastrofální úhyn racka chechtavého

Severní Morava– Smutnou událostí ptačí oblasti Litovelské Pomoraví v roce 2010 byl úhyn asi 1 440 ex. racka chechtavého (Larus ridibundus) v hnízdní kolonii na Chomoutovském jezeře v důsledku otravy rodenticidem Lanirat®MICRO. První příznaky otravy racků zpozorovali rybáři 8. dubna. Autor článku navštívil lokalitu hned následující den a zaznamenal úhyn několika desítek racků na březích jezera, z nichž dva uhynulé jedince převezl na Státní veterinární ústav v Olomouci za účelem zjištění příčiny úhynu. Pitva prokázala intoxikaci bromadiolonem (účinná látka rodenticidu Lanirat®MICRO) a vyloučila intoxikaci fosfidem zinku (účinná látka rodenticidu Stutox). Stejnou příčinu úhynu potvrdila i pitva dalších šesti uhynulých jedinců.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Geneticky upravený bavlník zvyšuje v Číně gradaci ploštic

Zprávy-Recenze

Autor: (jpl)

S rozvojem moderních biotechnologií se objevil příslib řešení potravinových problémů a odstranění nežádoucích účinků moderního zemědělství. Geneticky modifikované organismy (GMO) totiž nabízejí možnost záměrně upravit vlastnosti organismů tak, aby poskytovaly maximální zisk při snížení zátěže na životní prostředí. Termínem geneticky modifikovaný organismusoznačujeme nositele nové kombinace dědičného materiálu, získané některým z postupů soudobé biotechnologie. Veřejnost se častěji setká s oběma krajními názory, podle nichž jsou geneticky upravené organismy a jejich produkty vždycky hrozbou nejen pro přírodu, ale i lidské zdraví, nebo naopak představují učiněný zázrak.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Podmínky prostředí ovlivňují hnízdění poštolky obecné

Zprávy-Recenze

Autor: (jpl)

Podmínky prostředí ovlivňují hnízdění poštolky obecné

Zeměpisná poloha určité lokality určuje do značné míry významné ukazatele vnějšího prostředí, jako je poměr světla a tmy v průběhu 24 hodin nebo primární produkce (rostlinná biomasa vytvořená primárními producenty – zelenými rostlinami). Již delší dobu víme, že ptáci mohou rozmnožováním reagovat právě na tyto charakteristiky.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Ohlédnutí za druhou konferencí ochrany přírody v Olomouci, aneb jak dál

Zprávy-Recenze

Autor: Vlastimil Kostkan

Severní Morava– Tento sloupek jsem začal psát s masochistickou snahou organizátora o sebekritické ohlédnutí za konferencí, která se v Olomouci konala ve dnech 14.–17. září 2010. Nespokojen s několika verzemi textu jsem se nakonec přiklonil spíše k zamyšlení nad odkazem dvou konferencí, které v Olomouci proběhly a které si byly (někdy až příliš) podobné a které přes řadu nedostatků ukázaly, že v České republice chybí platforma pro širší setkávání relativně velké skupiny lidí, kteří se na různých úrovních podílejí na ochraně přírody. Obě konference (první proběhla ve dnech 19.–22. 9. 2008) byly vlastně tak trochu průzkum bojem na nepříliš prozkoumaném poli potřeby ochranářů vyměňovat si zkušenosti.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Pozvánka na Konferenci Mokřady a klimatická změna

Zprávy-Recenze

Autor: red

Ve dnech 2. – 5. února 2011proběhne v Češkovicích u Blanska konference Mokřady a klimatická změna, jejímž cílem je výměna pozitivních i negativních zkušeností získaných při ochraně, obnově a managementu různých typů mokřadních ekosystémů na území České republiky a Slovenské republiky.

Bližší informace ke konferenci naleznete na www.mokrady2011.cz.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Nově zrekonstruovaná naučná stezka Sudslavický okruh v Pošumaví

Zprávy-Recenze

autorka: hau

Nově zrekonstruovaná naučná stezka Sudslavický okruh v Pošumaví

Vimperk– Jedna z nejstarších pošumavských naučných stezek se dočkala po 33 letech své rekonstrukce. Stezka se nachází nedaleko Vimperku a vede přírodní rezervací Opolenec. Rekonstrukce proběhla díky iniciativě Českého svazu ochránců přírody Šumava, který nechal zhotovit a podél celé trasy rozmístit 15 nových informačních tabulí a dřevěný mobiliář, jako jsou lavičky, zábradlí či stojan na vrcholovou knihu. Výsledná podoba stezky je také dílem mnoha dobrovolníků a místních nadšenců, kteří se v průběhu celé výstavby do realizačních prací ochotně zapojovali.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Ochrana přírody v Učené společnosti České republiky

Zprávy-Recenze

Praha– Učená společnost České republiky, založená v roce 1994, sdružuje špičkové vědce z nejrůznějších oborů. Navazuje na činnost někdejší Československé akademie věd a je obdobou věhlasných vědeckých společností působících zejména v západní Evropě i několik století jako je proslulá britská Královská společnost, Královská švédská akademie věd nebo Francouzská akademie věd. V současnosti má Učená společnost ČR 99 řádných a 39 čestných členů, kteří působí ve čtyřech sekcích, mj. v sekci biologicko-medicínských věd.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Správní řízení ve věci zásahu do přirozeného vývoje vzácných dravců na jižní Moravě, informace o jeh

Zprávy-Recenze

autoři: Kolektiv AOPK ČR

Správní řízení ve věci zásahu do přirozeného vývoje vzácných dravců na jižní Moravě, informace o jeh

Jižní Morava– Koncem roku 2009 zahájily příslušné orgány ochrany přírody dvě správní řízení ve věci společných žádostí čtyř subjektů – Lesů České republiky, s. p., Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s., a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně – povolení poměrně rozsáhlého projektu na „výzkum a ochranu“ raroha velkého (Falco cherrug) a orla královského (Aquila heliaca) v lužních lesích Břeclavska na jižní Moravě.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Informace o mapování biotopů na mapovém serveru AOPK ČR

Zprávy-Recenze

autoři: Veronika Oušková, Tereza Králová

V průvodci mapovými službami (http://mapy.nature.cz) je v současné době možné prohlížet vrstvu mapování biotopů a vyhledávat vybrané charakteristiky segmentů a bio­topů. Tato data bylo doposud možné získat pouze na základě písemné žádosti a licenční smlouvy. Jejich online zpřístupnění na internetu je proto užitečným nástrojem, díky kterému jsou data nyní pohodlně přístupná široké veřejnosti.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Výstavba větrných elektráren a Natura 2000 – metodika Evropské komise

Zprávy-Recenze

Autor: Miroslav Svoboda

Evropská Komise vydala metodický materiál: Anonymous (2010): Wind energy development and Natura 2000. European Commission, 116p. (Výstavba větrných elektráren a Natura 2000).

Cílem dokumentu je podat návod jak sladit ochranu lokalit soustavy Natura 2000 s požadavky na výstavbu větrných elektráren. Dokument je určen především státní správě a investorům.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze