Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Plány péče o chráněné krajinné oblasti

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Aleš Hoffmann

Plány péče o chráněné krajinné oblasti

Plány péče o chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou zásadním koncepčním dokumentem ochrany přírody a krajiny. Jejich tvorba je zakotvena v § 38 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: („Plán péče… je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany… slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.“)

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Výstavky v lužních lesích jižní Moravy

Péče o přírodu a krajinu

autoři: David Horal, Vladan Riedl

Výstavky v lužních lesích jižní Moravy

Výstavky (někdy také nazývané „výstavce“) jsou podle Lesnického naučného slovníku (Poleno et al. 1994) stromy, ponechané záměrně na porostní ploše po mýtní těžbě. Důvodem může být semenná obnova porostu, produkce jakostních sortimentů, estetické hledisko nebo zájmy ochrany přírody. Ponecháváním výstavků z důvodu ochrany přírody se budeme zabývat v dalším textu.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace, renaturace

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Revitalizace, renaturace

Velká část vodních toků v minulosti prodělala různé technické úpravy omezující jejich členitost a prostorový rozsah. Takto vzniklá poškození morfologického aspektu ekologického stavu a do značné míry i vodohospodářských vlastností těchto toků jsou dnes pokládána za nadměrná.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Využití prostředků Operačního programu životní prostředí

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Martin Lípa

Využití prostředků Operačního programu životní prostředí

Smyslem tohoto článku je podělit se s ostatními o zkušenosti, které jsme v Ekologickém centru Meluzína získali i při přípravě projektů do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Hlavním záměrem bylo prozkoumat na modelovém příkladu proceduru projektu pro OPŽP. Řekli jsme si, že uděláme vše tak, jak by se správně mělo. Docela nás zajímalo, zda je to vůbec možné.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf