Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

K aktualizaci seznamu zvláště chráněných druhů

Právo v ochraně přírody

autoři: Eliška Horydská, Antonín  Krása, Helena Neuwirthová, Lenka Tomášková

Na základě zadání Ministerstva životního prostředí vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR návrh seznamu zvláště chráněných druhů pro potřebu novelizace Vyhlášky č. 395/1992 Sb. (dále jen vyhláška). Status „zvláště chráněný druh“ vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK). Takto mohou být vymezeny druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné. ZOPK pro ně stanovuje stupně ohrožení a definuje základní ochranné podmínky rozdílně pro rostliny a živočichy a rozdílně též pro stupně ohrožení.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Nepůvodní druhy ryb

Právo v ochraně přírody

autorka: Lucie Pokorná

Nepůvodní druhy ryb

Mezi závažné nástrahy, jež ohrožují populace živočichů a rostlin přirozeně se vyskytující v přírodě, bezesporu patří vypouštění geograficky nepůvodních druhů živočichů či vysazování nepůvodních druhů rostlin. Mezi geograficky nepůvodní druhy živočichů, které jsou v ČR hojně chovány, patří také některé druhy ryb, konkrétně pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), v horských a podhorských tocích siven americký (Salvelinus fontinalis) a na rybnících či přehradních nádržích amur bílý (Ctenopharyngodon idella). V souvislosti s chovem nepůvodních druhů ryb vyvstává řada zajímavých právních otázek, mezi nimiž nechybí ani v nedávné době tolik diskutovaná tzv. ztráta speciality zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť pro objasnění právní povahy nepůvodních druhů ryb je velice podstatné vyjasnit, jaký je vztah mezi zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf