Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zkušenosti s environmentální výchovou a osvětou v rámci projektu LIFE České středohoří

Autor: Ondřej Nitsch

Zkušenosti s environmentální výchovou a osvětou v rámci projektu LIFE České středohoří

Bez veřejnosti to nejde
Práce s veřejností, současně označovaná zkratkou PR z anglických slov public relations, není o ničem zásadnějším nežli o budování dobrých vztahů s veřejností a vytváření dobrého jména organizace. Šířeji, PR musí vést ke vzájemnému porozumění a ke sladění zájmů, k budování důvěry, upevňování partnerství a vztahů. Bez dobrého jména a značky nemůže žádná instituce dostatečně dosahovat svých cílů, proto se stále více státní instituce i soukromé subjekty soustřeďují na bilance veřejného mínění, které si snaží naklonit. V tomto ohledu se zároveň zvyšuje míra výdajů na propagaci vlastních aktivit. Ty musí být, více než kdy dříve, v souhrnu myslí jednotlivých svobodných občanů chápány jako užitečné, společensky a environmentálně odpovědné, transparentní a stabilní. Bez specialistů na práci s veřejností se dnes již žádná instituce neobejde. Nedostatečná pozornost PR, či rozpočtová neprozíravost v této oblasti, se obratem projevuje na pozici organizace v rámci společnosti i trhu.

Tváří v tvář veřejnosti s pozitivním dopadem
Nejmohutnější prostor pro komunikaci s veřejností získává projekt LIFE České středohoří i celá Správa CHKO České středohoří zcela jistě na veřejných akcích. Skrze pozitivní zážitky se daří předávat poselství o významu ochrany přírody. Navíc jsou příležitostí k setkávání a rozhovorům s občany i významnými představiteli obcí, měst a firem. Nesporný přínos těchto aktivit potvrzují každým rokem Slavnosti stepí v obci Raná. Letos proběhl již osmý ročník této milé tradice, která není jen o propagaci aktivního přístupu k ekologii a tradičnímu hospodářství, ale je i nesmírně důležitou součástí života malé obce. Příběh této akce započal spolu s projektem LIFE+ Stepi Lounského středohoří. Projekt LIFE České středohoří v této tradici pokračuje. Úspěšnost události vedla v roce 2018 k zahájení další podobné akce. Slavnosti pastvin v obci Hlinná cílí více na venkovský styl života a udržitelné formy zemědělství. Zápal místní komunity pro účast na přípravách je dostatečným důkazem, že se věc daří. Svým obsahem obě akce přispívají k naplňování cílů projektu. Přívětivý přístup občanů k činnosti celé CHKO České středohoří umožňuje širokou realizaci managementů, které vracejí přírodu do pozitivního stavu.

Stejným přínosem jsou i drobné akce pro veřejnost. Od roku 2018 proběhlo již několik desítek podobných aktivit. Šlo především o terénní exkurze, zoologické události, cestovatelské a přírodovědné přednášky pro různé kategorie účastníků. Pracovníci LIFE České středohoří představili náplň své práce na několika událostech významných partnerů, jako jsou Stráž přírody, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká zemědělská univerzita, Muzeum města Ústí nad Labem nebo Skanzen Zubrnice. Jsou organizovány pravidelné události pro školy a školky v celém Ústeckém kraji tak, aby se ekologická témata stala živými u nejmladších generací. V tomto směru poskytuje Správa CHKO České středohoří učitelům odborné poradenství i speciální metodické plány, jejichž postupná tvorba probíhá díky projektu LIFE České středohoří. Ekologické myšlení podporuje i pravidelná výtvarná soutěž, která již roky provází Slavnosti stepí.

Upomínka na zážitky i cesta k nim
Pravidelná příprava letáčků, brožur a poučných materiálů pro děti je běžnou praxí nejen v AOPK ČR. Ze středohorské dílny jich vzešel opravdu značný počet. Distribuce tiskovin probíhá během všech akcí pro veřejnost, kde pomáhají účastníkům lépe uchopit nabyté dojmy. Přítomnost prospektů v infocentrech napříč regionem zas navádí jejich návštěvníky k výletům na působivé kouty přírody. Na nich průběžně vznikají nové infotabule i celé naučné stezky. Velké oblibě se těší řada komiksů a omalovánek, které vznikaly ve spolupráci se Správou CHKO Labské pískovce, Správou národního parku České Švýcarsko a ČSOP Děčínsko. Jsou nejen zábavné, ale snadnou formou předávají důležité informace o vzácných druzích a ochraně přírody. Svým charakterem umožňují vysokou formu interakce s jejich držitelem. Podobně aktivní přístup vyvolávají i sáčky se semínky motýlí směsi, užívané jako dárkový a upomínkový předmět. Hlavně děti mají radost z dalších suvenýrů, které mohou na veřejných akcích získat. Mezi ně patří medaile, turistické známky a krátké ilustrované pohádky o středohorské přírodě.

Kdo není na sociálních sítích, jako by nebyl
S prezentací na Facebooku má pracoviště zkušenosti již díky proběhlému projektu LIFE+ Stepi na Lounsku. Aktuálně tvoří facebookové stránky hlavní komunikační kanál s veřejností a krom projektových aktivit představují i novinky z celé oblasti Českého středohoří. Facebook je třikrát týdně aktualizován. V současné době se blíží počet jeho přímých sledujících k devíti stům. Dosah příspěvků se pohybuje v řádech tisíců profilů. Zmíněná sociální síť nabízí velmi pestré možnosti propagace, proto se pověřené osoby aktivně zabývají možnostmi, jak zavedený profil ještě více zatraktivnit. Podrobné informace o chodu projektu LIFE České středohoří získávají zájemci skrze provázání Facebooku na webové stránky www.lifecs.cz, které nabízejí data pro laiky i odborníky. Webová prezentace CHKO České středohoří přispěla v letošním roce k natočení dvou reportáží, které byly odvysílány v České televizi.

Hlavně nepolevit
Závěrem nezbývá než konstatovat, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR „válčí“ o přízeň s řadou subjektů soukromého a občanského sektoru. V prvním případě naráží na specializované firmy, pro které je příroda prostředkem k dosažení zisku. Tento cíl skrývá za rozměrnou a dobře financovanou propagační kampaň, kde ústřední roli hrají krásné fotografie krajiny, která je degradovaná na zboží pro turisty. V případě občanského sektoru dochází k sevření mezi rozličné spolky. Některé jsou ochotné přijmout politiku AOPK ČR a spolupracovat. Jiné chápou ekologické principy odlišným způsobem a AOPK ČR považují za nepřítele podřízeného vůli vládnoucí garnitury. Obě zmíněné strany dokážou v návaznosti na různá témata rozličně působit na danou komunitu. Stavme proto své vystupování tak, aby bylo lidské, chápavé, ale zároveň pevné a z pohledu veřejnosti zcela čitelné.