Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Výročí 10 let mezinárodní vědecko-praktické sítě ProKARSTerra

Autor: Olga Suldovská

Výročí 10 let mezinárodní vědecko-praktické sítě ProKARSTerra

ProKARSTerra je mezinárodní projekt Bulharské akademie věd, zabývající se ochranou krasových území. Za účelem spolupráce odborných institucí z různých států vznikla v rámci projektu v roce 2009 vědecko-praktická síť International Scientific and practical Network ProKARSTerra, mezi jejíž partnerské organizace patří i instituce z České republiky.

Vývoj projektu ProKARSTerra byl zahájen roku 2009 Národním institutem geofyziky, geodézie a geografie (National Institute od Geophysic, Geodesy and Geography Bulgarian Academy of Sciences – NIGGG BAS) a financován Fondem vědeckého výzkumu pod názvem „Development of an experimental model of complex monitoring for sustainable development and management of protected karst territories“ (Vývoj experimentálního modelu komplexního monitorování udržitelného rozvoje a správy chráněných krasových území). Název ProKARSTerra získal odvozením anglického Protected Karst Territories (chráněná krasová území) i latinského pro karst terra (pro krasovou zemi). Je prezentován na webových stránkách 
http://prokarstterra.bas.bg.

Projekt realizuje Experimentální laboratoř karsologie (Experimental Laboratory of Karstology NIGGG BAS). V souvislosti s prací na projektu bylа v roce 2009 založena mezinárodní vědecko-praktická síť Network ProKARSTerra s cílem integrovat specializované informace, metodiky i zkušenosti a koordinovat zájmy a činnosti výzkumných pracovníků, odborníků, manažerů, pedagogů i studentů z různých oborů zabývajících se prostředím krasu. Partnerskými organizacemi v této síti jsou i dvě organizace resortu MŽP – Správa jeskyní ČR a AOPK ČR (Správa CHKO Moravský kras). Mezi další spolupracující instituce patří organizace ze států Polska, Japonska a Albánie. Síť zajišťuje mezinárodní spolupráci s laboratoří a usnadňuje organizování řady mezinárodních setkání a iniciativ, jako např. vzájemnou akademickou výpomoc pedagogů či výměnu odborných znalostí. 

0280 ProKARSTerra - prvni misto kresba nad 12 let_vyr
ProKARSTerra – Vítězné dílo v kategorii Malba nad 12 let soutěže Karst
under protection – gift for future generations autorky Mariji Durović z Černé Hory
– „Born of Karst“ (Zrozen z krasu). Foto Olga Suldovská

Aktuální činností v rámci ProKARSTerra jsou práce na mezinárodním projektu s názvem „Current impacts of global changes on evolution of karst (based on the integrated monitoring of model karst geosystems in Bulgaria)“ (Aktuální dopady globálních změn na vývoj krasu na základě integrovaného monitorování modelových krasových geosystémů v Bulharsku). Jeho cílem je zkoumat za pomoci modelových krasových geosystémů, reprezentujících různé typy krasu, soubor globálních změn, které ovlivňují vývoj krasu, a vést o nich záznamy pro účely analýz a vyhodnocování.

K desátému výročí trvání mezinárodní sítě Network ProKARSTerra byla v roce 2019 institutem NIGGG BAS uspořádána čtyřdenní konference s následnou třídenní terénní exkurzí seznamující účastníky s krasovými územími Bulharska a jejich problematikou. Konference byla zahájena 29. září 2019 v Sofii. Součástí programu prvního dne byl blok věnovaný tomuto výročí. V jeho úvodní části bylo shrnuto, co se za desetileté trvání projektů ProKARSTerra uskutečnilo. Byly zmíněny oblasti výzkumu i zájmů, které se týkají krasových oblastí, počínaje geologií a hydrologií přes biotickou složku, monitoring přírodních složek, archeologii a paleontologii po využití ve sféře turismu, ochrany krasového komplexu i jeho jednotlivých složek prostřednictvím legislativy národní i mezinárodní úrovně. Vyšším cílem je propojit jednotlivé projekty v síť, jejímž základem budou údaje o krasu z existujících zdrojů (publikací, výzkumných prací, archivních údajů aj.) a která bude dále doplňována daty z průběžného monitoringu jeho složek a vlivů. Po zpracování za pomoci analýz zjištěných údajů budou výsledky výzkumů uplatněny v oblastech vědy, vzdělávání i v praktickém managementu vlastních krasových území.

sofia19_201B
Hlavní organizátor Petar Stefanov (Institut geografie Bulharské akademie
věd) představuje partnery mezinárodní sítě ProKARSTerra. Foto archiv ProKARSTerra

Ocenění za deset let trvající spolupráce bylo uděleno partnerským organizacím, a to jak domácím bulharským, tak i zahraničním. Ze zahraničních institucí bylo poděkováno předáním symbolické plaketky zástupcům z Polska ze Slezské univerzity (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec) a společenství krajinných parků Slezského vojvodství (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin), japonské univerzity (Yamaguchi University), japonského národního parku (Akiyoshidai Quasi-National Park) a z České republiky Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavu geoniky AV ČR, odborníkům, zabývajícím se územím Moravského krasu a Správě jeskyní ČR.

Ve druhé části výročního bloku byly představeny mezinárodní iniciativy speciální vzdělávací strategie ProKARSTerra-Edu, kterou v mezinárodní spolupráci vyvíjí Laboratoř experimentální karsologie NIGGG BAS. Ve spojení s fórem ProKARSTerra 2019 se v létě roku 2019 (4.–9. srpna) uskutečnila první soutěž pro studenty středních škol na téma kras nazvaná „Karst – the last white spot on the planet Earth“ (Kras – poslední bílé místo na planetě Zemi). Studenti zde dostali jedinečnou příležitost v podmínkách krasu severního Bulharska (konkrétně na území Брестишката карстова геосистема) za spolupráce učitelů i odborníků řešit konkrétní úkoly v reálném krasovém terénu a seznámit se tak s řadou odborných činností, potřebných při provádění výzkumu či monitoringu krasu a jeho složek.

Dalším vzdělávacím projektem, pořádaným v roce 2019 v rámci edukační strategie, byla mezinárodní soutěž na téma „Karst under protection – gift for the future generations“ (Kras pod ochranou – dárek pro budoucí generace). V roce 2019 se uskutečnil 4. ročník této soutěže. Byl určen jak pro děti školou povinné, tak i pro studenty středních škol a univerzit. Zpracovat dané téma mohli účastníci malbou, výtvarným dílem z přírodních materiálů, multimediální prezentací, esejí, komiksem či posterem. Jednotlivé kategorie byly při vyhodnocování členěny podle věkových skupin. Speciální kategorie byly ustanoveny i pro učitele a milovníky přírody. Zúčastnilo se celkem 257 autorů ze 14 zemí světa (Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Německa, Indonésie, Íránu, Itálie, Japonska, Lotyšska, Černé Hory, Polska, Ruska, Jižní Koreje a pořadatelského Bulharska). Vítězové jednotlivých kategorií pak během slavnostního vyhlášení obdrželi ocenění. V Národním přírodovědeckém muzeu v Sofii (National Museum of Natural History) byla z nejúspěšnějších děl uspořádána výstava přístupná nejen účastníkům konference, ale i ostatním návštěvníkům muzea.

Návštěvou této výstavy byla symbolická oslava desátého výročí ProKARSTerra  ukončena. Účastníci konference mohli obdivovat, jak si nejmladší generace poradila s výtvarným zpracováním témata krasu a jak kras vnímá svýma očima. Z vystavených děl bylo možné vytušit přání zachovat tyto přírodní oblasti a jejich krásu i pro generace následující.