Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2017 28. 6. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Speleobibliografie našich jeskyní a její využití

autoři: Olga Suldovská, Roman Mlejnek

Bibliografie v praxi znamená akademické studium knihy, resp. dalších podobných děl, jako jsou např. nejrůznější periodika. Bibliografie se nezabývá obsahem těchto děl, nýbrž metodami jejich evidence a prací s nimi. Od počátku vzniku Správy jeskyní ČR byla snaha evidovat a blíže studovat speleologickou literaturu naši i zahraniční. Speleologické bibliografii se podrobněji věnuje příspěvek v časopisu Ochrana přírody č. 3 z roku 2015 Současná informace je proto zaměřena pouze na aktuální evidenci speleologických publikací. Součástí Správy jeskyní je i odborná knihovna se speleologickou literaturou, která slouží nejen badatelům, kteří zde mohou vyhledávat informace přímo fyzicky z dokumentů, ale dokumenty zde uložené. Údaje z nich i o nich jsou dále zpracovávány a ukládány do databází, aby byly přístupné širší veřejnosti.

Běžný uživatel internetových stránek pak může nahlížet na evidované publikace a periodika na stránkách Správy jeskyní ČR www.caves.cz, konkrétně v záložce Péče o jeskyně a následných podzáložkách Dokumentace a Speleobibliografie. Jsou zde zobrazovány již zpracované záznamy speleologických titulů. Jedná se především o periodika – Český kras, Československý kras, Speleofórum, Speleologický věstník, Stalagmit, ale i každoročně vydávanou Ročenku Správy jeskyní ČR (Zpřístupněné jeskyně). U každého časopisu je kompletní přehled příspěvků. Každý příspěvek pak po rozkliknutí jeho Detailu nabízí nejen odkaz na bibliografický záznam, ale jsou zde generovány i speleologické objekty a karsologické oblasti, jichž se zobrazovaný článek týká. Jednotlivé příspěvky se věnují nejen jeskyním v České republice, ale i ve světě, případně řeší vedle krasu i problematiku nekrasových jeskyní nebo historického podzemí. V mnohých případech se jedná o příspěvky ze speleologických kongresů či představující zahraniční speleologické expedice. Časté jsou rovněž příspěvky věnující se recenzím speleologické literatury. Nechybí ani technické články s popisem rozličného jeskyňářského vybavení nebo vzpomínky na významné nestory speleologie u nás i ve světě. Bibliografie obsahuje k dubnu 2017 celkem 9554 evidovaných záznamů. Z tohoto počtu je v současné době na www.caves.cz přístupných přes čtyři a půl tisíce záznamů.

Bibliografie_Katerinska
Náhled do Jednotné evidence speleologických objektů (JESO)
na bibliografické záznamy evidované u Kateřinské jeskyně.
Zpracoval: Olga Suldovská

Bibliografické citace a údaje z publikací a časopisů uložených v knihovně SJ ČR jsou rovněž postupně zpracovávány do Jednotné evidence speleologických objektů (JESO), jejímž provozovatelem je AOPK ČR, avšak na obsahové náplni dále spolupracuje se SJ ČR, ČSS a některými dalšími organizacemi. V databázi jsou postupně evidovány nejen aktuálně publikované informace z časopisů, jako jsou např. Speleo a Speleofórum (České speleologické společnosti), Český kras (Sborník Muzea Českého krasu v Berouně), Ochrana přírody (časopis, který právě držíte v ruce), ale postupně jsou vyhledávány i historické údaje o průzkumech, objevech a událostech v jeskyních z publikací vyšlých před lety. A tak do prostředí světa moderních technologií pronikají i informace z knih vydaných na počátku minulého století, jakými jsou např. Moravský kras autora Antonína Bočka z roku 1922, Macocha – Moravský kras proslulého Karla Absolona, také z roku 1922. Údaje o knihách a článcích jsou evidovány u konkrétních objektů JESO (převážně u jeskyní, ale někdy se informace týkají i hydrologických objektů – ponorů či vyvěraček nebo závrtů, které jsou v JESu také evidovány) v podobě bibliografické citace. Informace z knih či článků jsou následně podle charakteru přebírány do popisu jednotlivých objektů nebo jsou s příslušnou datací evidovány jako tzv. události, jež mají vazbu na konkrétní objekty (ať už se jedná o vlastní objev jeskyně, postupné objevování jejich dalších částí nebo třeba údaje o tom, jaký průzkum byl v jeskyních prováděn či kdy a jak byla jeskyně zabezpečena před nevítanými návštěvníky nebo naopak, kdy byla jeskyně zpřístupněna veřejnosti).

Knihovna SJ ČR obsahuje 1559 knih a 1071 časopisů. Zpracování údajů ze všech těchto tiskovin i o všech těchto tiskovinách je krásnou vizí a tak průběžně pracujeme na jejím naplnění. Dílčí část je uživatelům zmiňovaných databází k dispozici již nyní.