Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2018 19. 12. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za kursem „Aktuální trendy v ochraně přírody“ celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké f

Autor: Handrij Härtel, Jan Frouz, Michael Hošek

V časopise Ochrana přírody (5/2016) jsme informovali o zahájení kursu „Aktuální trendy v ochraně přírody“ celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Podrobný program kursu, včetně prezentací ke stažení, je vyvěšen na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/kurz-czv-aktualni-trendy-v-ochrane-prirody.

Celkem proběhly dva běhy tohoto kursu (2016–2017 a 2017–2018). Na oba běhy se dohromady přihlásilo 228 posluchačů. Protože se předpokládá nyní asi dvouletá pausa před dalším během kursu, je vhodný čas pro stručné hodnocení, a to nejen na základě zkušeností, které jsme jako organizátoři sami získali, ale především na základě ohlasů posluchačů, které nám sdělili v dotazníkové akci.

Máme radost, že všichni, kteří se zúčastnili dotazníkové akce, hodnotili kurs jako přínosný či přímo nezbytný pro udržení odbornosti. Drtivá většina rovněž požaduje za optimální pořádání kursu na univerzitní půdě a stejně tak i formát kursu (4 × 2 dny během 2 let, celkem 32 přednášek). Potěšitelné pro nás je také zjištění, že i tematický obsah kursu je výraznou většinou považován za vyvážený, ze zbývajících odpovědí někteří považují obsah kursu za příliš široký, jiní však naopak za příliš úzký. Dále byli rovněž posluchači dotazováni, zda postrádají v nabídce kursu některá témata. Většina respondentů nikoli, přičemž zbývající ohlasy jsou velmi rozmanité a zjevně odrážejí různé pracovní pozice posluchačů kursu. Někteří by např. uvítali větší důraz na témata spojená s výkonem státní správy, více témat spojených s ochranou přírody ve městech, na obcích apod. Zde je však potřeba říci, že naším záměrem bylo od počátku nepřekrývat se obsahově se školeními určenými k získání zkoušek odborné způsobilosti. Primárním cílem kursu bylo tedy nikoli zdokonalit se ve správném výkonu úředníka ochrany přírody, nýbrž naopak poskytnout i úředníku ochrany přírody možnost doplnění si (nejen) teoretických vědomostí představující důležitý podklad i pro výkon státní správy. Několik posluchačů by uvítalo rozšíření tématu i o otázky ochrany vody a půdy, tedy nejen úzce ochrany přírody v úzkém slova smyslu. Velká většina respondentů rovněž odpověděla negativně na otázku, zda některé téma v programu kursu považují za nadbytečné (irelevantní). Zajímavé bylo hodnocení přednášek, které posluchači považovali za nejpřínosnější. Mezi těmito přednáškami jednoznačně převažovali přednášky univerzitních a akademických pracovníků (Storch, Prach, Grulich, Frouz, Vrška aj.), naopak z jiných témat měla velmi pozitivní ohlas přednáška o komunikaci (Kašpar). Lze říci, že se splnil náš předpoklad, že většina posluchačů kursu se bude rekrutovat z praktických ochranářů, a proto naopak uvítá témata, kterými si doplní svůj akademický background – samozřejmě ve vazbě na závěry pro ochranu přírody. Toto koresponduje i s výše uvedeným zjištěním, že drtivá většina respondentů považuje za správné pořádat kurs na nezávislé univerzitní půdě, což se dle našeho názoru projevilo i ve velmi otevřené diskusi, která se nevyhýbala ani kontroverzím, ostatně i samotné přednášky předkládaly někdy odlišné pohledy na táž témata. Nejednoznačně vyzněly pouze odpovědi k otázce, zda by bylo dobré kurs doplnit i o terénní část (přibližně polovina respondentů ano, polovina ne). Podnětné však byly i další připomínky, které nám někteří posluchači sdělili, např. že by další kola kursu nemusela být pouze pro nové posluchače, ale i pro ty, kteří již kurs absolvovali ale s novými či aktualizovanými tématy, dále volání po větším prostoru pro diskusi, i za cenu kratších přednášek apod.

Zpětná vazba od posluchačů je pro nás velmi přínosná a bude důležitým podkladem pro zvažování budoucí podoby kursu. Jak jsme zdůraznili při zahájeni kursu, jedná se o v podstatě o první kurs tohoto druhu a otevírali jsme jej s tímto vědomím, o to více jsme rádi za celkový pozitivní ohlas. Děkujeme touto cestou všem posluchačům, kteří projevili o kurs celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK zájem, fakultě a jejím zaměstnancům děkujeme za bezplatné poskytnutí prostor a celkovou logistickou podporu a těšíme se na další pokračování kursu (předpokládáme předběžně za 2 roky).