Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Novinky v legislativním zabezpečení dostupnosti starých odrůd ovocných stromů

Autor: Martin Lípa

Dne 25. 5. 2016 byl odeslán z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno na Ministerstvo zemědělství návrh vyhlášky, která určuje, které odrůdy jsou v České republice odrůdami s úředně uznaným popisem. Rámcově vyjádřeno, je to seznam odrůd, které školkaři budou moci množit a uvádět do oběhu po 1. 1. 2017 v neomezeném množství. Tento seznam je velmi důležitý pro komerční dostupnost odrůd záchranných sortimentů uvedených v příloze 4 Standardu SP-PKC_02-003: 2016 (standardy k funkčním výsadbám ovocných dřevin).

H-Parizanka-IMGP1099Ze záchranných sortimentů je zde obsaženo:

  • a67 odrůd hrušní (dalších 6 odrůd je množeno jako registrované)
  • 141 odrůd jabloní (další 2 odrůdy jsou množeny jako registrované)
  • 47 odrůd třešní a dalších 8 odrůd je vedeno jako registrované
  • 17 odrůd višní a další 1 odrůda je vedena jako registrovaná
  • a19 odrůd slivoní a dalších 23 odrůd je vedeno jako registrované
  • 21 odrůd meruněk a dalších 12 odrůd je vedeno jako registrované

Mnoho desítek odrůd mohlo být zařazeno do této vyhlášky pouze díky tomu, že se podařilo v relativně krátké době od srpna 2015 do dubna 2016 zpracovat technické dotazníky, které se stanou jejich úředně uznaným popisem.

Dalším významným počinem, který se aktuálně připravuje v rámci novelizace zákona
č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, je nová právní úprava uvádění do oběhu za účelem zachování genetické rozmanitosti. Dle příslušného paragrafu bude možné vyrábět v limitovaném množství 100  ks výpěstků na školkařský závod všechny ostatní odrůdy záchranných sortimentů. Popis takto množené odrůdy bude povinen školkařský závod předložit na vyzvání a v rozsahu technického dotazníku pro úředně uznaný popis.

Pokud bude schválena navrhovaná právní úprava a vydána připravená doprovodná vyhláška, bude to znamenat významnou změnu pro zlepšení dostupnosti mnoha starých odrůd.

Závěrem je třeba velmi poděkovat za spolupráci na řešení tohoto významého problému Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), Ovocnářské unii České republiky (OU ČR), Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ), Ministerstvu zemědělství (MZe), Ministerstvu životního prostředí (MŽP), autorům popisů a fotodokumentace v technických dotaznících a mnoha sponzorům.

Díky dobré vůli na všech těchto stranách se podařilo připravit řešení tohoto technického a administrativního problému. Je to řešení, které pokrývá zájmy i povinnosti všech dotčených stran.
Nyní nezbývá než doufat, že pracně připravené řešení vejde do života a bude dlouhá léta pomáhat oživit staré odrůdy.

Martin Lípa