Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe

Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014. Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby. Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Zpracovatelé studie proveditelnosti D-O-L neaplikovali metody netržního hodnocení přírody (BVM a CWVM) k prokázání kladných ekologických dopadů D-O-L, které byly ještě před dokončením SP nadneseně prezentovány Ing. P. Formanem v časopise Vodní cesty č. 4, 2018), objektivním, vědecky dostatečně validním způsobem. Především nadsadili vstupní parametry ekonomické analýzy přínosů projektu D-O-L v souhrnu asi dvěstěkrát výše, než činí reálně očekávatelné výstupy (nebo přínosy) odhadované také na základě údajů z provozovaného transevropského kanálu Dunaj-Mohan-Rýn (D-M-R). Takto extrémně nadsazené vstupní parametry znamenají, že reálně na 100 korun výdajů (za celé období) připadá méně než koruna efektů (včetně klimatických efektů a efektů u dopravců), a to je zcela bezprecedentní ztrátovost projektu D-O-L.

Po loňském rozhodnutí vlády ČR o společenské prospěšnosti pokračování projektu ve větvi Dunaj-Odra (D-O) byly tyto zásadní výhrady zaslány vedením AV ČR v říjnu 2019 na vládu ČR. Vláda tyto zásadní výhrady, prokazující očekávatelnou hlubokou společenskou ztrátovost D-O-L i D-O nejenže nevzala v úvahu, ale svým usnesením č. 968 ze dne 5. 10. 2020 rozhodla „zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj“. Vláda ČR rozhodla dál utrácet peníze daňových poplatníků na přípravu projektu, který by podle objektivních pohledů ekonomických, ekologických i sociálních svojí realizací pravděpodobně způsobil vážné ekologické, národohospodářské a společenské škody (aniž by se kdokoli z vlády zeptal, odkud se na tento úsek velkorysého kanálu na horním toku Odry bude brát voda). Vláda tak rozhodla také navzdory zjištěním NKÚ, že na studie ve věci D-O-L byla již utracena téměř jedna miliarda Kč a další vykládání prostředků je nežádoucí.

Je třeba znovu zdůraznit, že je v souladu s mnohými vládními strategickými materiály jako je Národní plán obnovy nutné posilovat odolnost a připravenost české krajiny na klimatickou změnu. Také je třeba zohlednit fakt, že hodnota každodenního objemu ekosystémových služeb, který bude tímto masivním zásahem do krajiny poškozen, bude s jejich vrůstající nedostatkovostí postupně narůstat, zatímco hodnota vytvořené infrastruktury bude s jejím postupným opotřebováváním klesat (bude nutná údržba a reinvestice).

Komise pro životní prostředí AV ČR na základě všech již předložených argumentů proto naléhavě doporučuje usnesení vlády č. 968 ze dne 5. října 2020 zrušit, ukončit blokaci území, a neposkytovat již žádné další veřejné prostředky na podporu tohoto mnohostranně škodlivého projektu D-O-L.

MUDr. Radim Šrám, DrSc. předseda KŽP AV ČR
Zpracovali: doc. Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Jiří Suk

Komise pro životní prostředí je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž účelem je zpracovávat profesionální stanoviska k problematice životního prostředí v ČR, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 22 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.

Vyšlo na ekolist.cz, 14. 10. 2020