Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2017 28. 6. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropské peníze na ochranu stád před vlky i zeleň ve městech

Autor: Tisková  zpráva

Tisková zpráva

Na projekty, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, například ukazovat návštěvníkům její krásy, zakládat remízky a tůně, zlepšovat vodní režim  krajiny, zabezpečovat stáda před velkými šelmami či třeba vysazovat stromy ve městech, je vyčleněno 800 milionů Kč. Čtyři nové výzvy [1] z Operačního programu Životní prostředí startují právě nyní. Vyhlašuje je prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [2] Ministerstvo životního prostředí.

„Protože se v posledních měsících objevily případy, kdy vlci napadli hospodářská zvířata, rozhodli jsme se na poslední chvíli navýšit množství financí v 58. výzvě. Na zabezpečení svých stád mohou chovatelé získat až 85 % způsobilých nákladů, peníze lze využít třeba na elektrické ohradníky, doplnění pevných ohrad či na nákup a výcvik pasteveckých psů [3],“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Víme, že obce a města se potýkají s nedostatkem zeleně na veřejných prostranstvích a že projekty bývají opravdu hodně rozmanité. Kromě výsadeb a ošetřování stromů či zakládání trávníků se nově hradí i výdaje spojené se založením trvalkových záhonů či třeba nákupem laviček [4]. Cílem je nejen více zeleně, ale také to, aby ji lidé využívali".

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do všech čtyř specifických cílů prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Lhůta pro podání projektů trvá až do poloviny září.

Přehled jednotlivých výzev:

Výzva č. 57 – projekty zde cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury.
http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva

Výzva č. 58 je zaměřena na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.
http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva

Výzva č. 59. cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.
http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva

Výzva č. 60 směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech.
http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách
http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.

Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku
ZhGkbi0HvXm%C.5lbkrhTj2

Poznámky:
[1] Výzvy jsou umístěny na stránkách Operačního programu Životní prostředí www.opzp.cz.
[2] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.
[3] Podpora se vztahuje na zvýšené náklady na hospodaření, kam je zahrnut nákup síťového elektrického ohradníku či zdvojení elektrického ohradníku včetně potřebného příslušenství. Dále lze hradit zdvojení pevné ohrady nebo doplnění stávající ohrady o elektrický nebo zradidlový ohradník. Mimo tyto pasivní ochranné prostředky se podpora vztahuje na nákup, výcvik a péči o pasteveckého psa. Kvůli jeho výcviku může být projekt rozložen do více let. Finance mohou chovatelé získat i na realizaci opatření osobními náklady, například na hlídání stáda pastevcem. Protože je potřeba o výskytu vlků získat ucelené informace, je během projektu financován i monitoring těchto šelem (například pomocí fotopastí). Peníze jsou určeny i na osvětu pro pozitivní vnímání přítomnosti vlků veřejností.
[4] Výzva č. 60 směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Novinkou je úprava způsobilých výdajů, mezi které se nyní řadí i výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin) do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin a výdaje na pořízení a instalaci nového či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.