Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 5/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

autoři: Eva Vojtěchovská, Jan Hošek

Pro datlíka tříprstého(Picoides tridactylus)z řádu šplhavců je v ČR nejvýznamnější hnízdní oblastí Šumava, najdeme jej však i v dalších pohraničních pohořích, např. v Novohradských horách či Moravskoslezských Beskydech.

Velikost populace je u nás odhadována na 300–500 párů. Hnízdí ve starých horských lesích, v nichž vyžaduje přítomnost odumírajících či odumřelých stromů i jejich torz. Právě na Šumavě má vhodné podmínky v rozpadajících se horských smrčinách, kde nachází vhodnou potravu, skládající se výhradně ze živočišné složky, zejména ve stromech žijící brouky – kůrovce, tesaříky a jejich larvy. Datlík tříprstý je v současnosti ohrožen zejména těžbou a fragmentací porostů a odstraňováním odumírajících a odumřelých stromů. Pro podporu populace druhu je důležité zachovat přírodě blízký způsob obhospodařování lesních porostů směrem k jejich věkové různorodosti, zmírnit fragmentaci lesních porostů, ponechat doupné stromy, vývraty i odumírající a mrtvé stromy v porostech či zachovat porosty pralesovitého charakteru, zvláště pak ve vyšších nadmořských výškách.

Text Eva Vojtěchovská

Ilustrace Jan Hošek