Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 5/2015 28. 12. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

S BioLogem v přírodě i doma

autoři: Jan Zárybnický, Karel Chobot, Zdeněk Kučera, Oldřiška Sedláčková, Pavel Bartolotti, Karel Šaroch

S BioLogem v přírodě i doma

Již více než rok pomáhá profesionálním i amatérským pozorovatelům mobilní aplikace BioLog zaznamenávat přímo v terénu výskyt živočichů, rostlin i hub. Za dobu své existence si našla řadu příznivců, kteří aplikaci vyzkoušeli a svými pozorováními přispěli k poznání o rozšíření druhů na našem území. Tento efektivní způsob sběru dat, který reaguje na trend využívání mobilních technologií, se tak stává běžnou pomůckou při mapování v terénu. Od spuštění se pomocí aplikace podařilo získat více než 22 tisíc záznamů.

O aplikaci

Volně šířená aplikace BioLog pro mobilní zařízení se systémem Android slouží všem zájemcům o přírodu jako náhrada papírových zápisníků, umí však daleko více. Uživatelům umožňuje rychle a přesně zaznamenat co, kdy, kde a kdo viděl. Ušetří čas se zápisem přesné lokalizace, data, času i výběrem správného pojmenování druhu. Aplikace zná pojmenování a zařazení naprosté většiny mnohobuněčných organismů vyskytujících se v České republice. Aktuálně je možné vybírat z více než 50 tisíc druhů a poddruhů rozdělených do padesáti šesti taxonomických skupin. Díky komplexnímu provázání s Nálezovou databází ochrany přírody (ND OP) je i nástrojem pro efektivní sběr aktuálních údajů o výskytu druhů v ČR. Právě AOPK ČR, která stojí za vývojem této aplikace, si slibuje, že pomocí tohoto nástroje zapojí další odborníky, včetně široké veřejnosti, do spolupráce ve sběru dat o druhové rozmanitosti a nepřímo tak i v druhové ochraně.

 

Jak BioLog funguje?

Postup práce s aplikací je jednoduchý a pro vlastní sběr není potřeba internetové připojení v době zápisu. Z úvodní obrazovky je možné rovnou zahájit zápis nového pozorování nebo pomocí volby „Má pozorování“ přejít na uložená pozorování a prohlížet je. Zápis se pořizuje pomocí tří záložek (DATUM, MÍSTO, DRUHY). První se spouští záložka MÍSTO, kde se vytváří bodová lokalizace kliknutím do online mapy Google nebo potvrzením souřadnic mobilní GPS. Aplikace také umožňuje využívat off-line mapy celého světa od MAPS.ME. Na záložce DATUM se dle nastavení automaticky doplní aktuální datum, čas a jméno pozorovatele. Na poslední záložce DRUHY je potřeba vždy uvést minimálně jeden pozorovaný druh. V rámci jednoho pozorování lze samozřejmě zapsat druhů i více. Zápis druhů lze provést několika způsoby: výběrem z textového našeptavače, výběrem ze seznamu druhů, nebo i pomocí hlasového vyhledání. Vlastní druhová pozorování lze doplnit v detailu o početnost druhu, popsat okolnosti nálezu a přiložit aktuálně pořízenou fotografii. Lze také odkázat na sdílený zvukový či video záznam pořízený během pozorování (Obr. 1).

 

Jak jsou uložená data využita?

Všechny pořízené záznamy se ukládají do paměti telefonu a lze je procházet a třídit dle pozorovaných druhů, lokalizací, případně zobrazovat v mapě. Vybraná pozorování lze exportovat do přehledné tabulky ve formátu CSV nebo je odeslat přímo z aplikace na e-mail. Hlavní funkcí je však jejich odeslání do databáze BioLog, která je veřejně dostupná pomocí internetové aplikace BioLog web provozované na adrese http://biolog.nature.cz. (Obr. 2).

 

Webová aplikace BioLog

Jedná se o centrum sdílení druhových pozorování, včetně jejich fotodokumentace, pod otevřenou licencí, která je známá pod termínem Creative Commons. Po odeslání se záznamy z mobilní aplikace objeví přímo v této veřejné databázi a nejsou-li zapisovatelem označeny jako dočasně skryté, jsou k dispozici i ostatním uživatelům. Ke každému pozorování je zde k dispozici plnohodnotný „Detail pozorování“ zobrazující lokalizaci v mapě, všechny uložené informace, fotodokumentaci a taxonomické zařazení daného druhu včetně jeho statutu ochrany (Obr. 3). K dispozici je i odkaz na tzv. „Kartu druhu“, která v novém okně ukáže, jaké jsou znalosti o výskytu daného druhu v ČR (Zárybnický et al. 2012). K základním vlastnostem webového rozhraní BioLog patří filtrace a zobrazení výsledku v mapě. Přihlášeným uživatelům zpřístupňuje aplikace rozšířený filtr umožňující export výsledků do tabulky (MS Excel nebo CSV). Další možností je aktivní přenesení výsledku filtru do vlastních webových stránek, a to včetně mapy a fotodokumentace. K dispozici je i zápis nových záznamů a editace vlastních pozorování. AOPK ČR tak nově poskytuje veřejnosti další nástroj pro spolupráci na sběru informací o výskytu druhů (Obr. 4).

 

Přenos
 do Nálezové databáze ochrany přírody

Je třeba zdůraznit, že vlastní cesta druhových pozorování nekončí v  databázi BioLog. Primárním cílem je pomocí nových rozhraní (mobilní BioLog, webový BioLog) doplňovat dosud největší databázi druhové biodiverzity ČR, a to Nálezovou databázi ochrany přírody. Ta funguje již od roku 2007 a dnes je široce známým a využívaným nástrojem mnoha subjektů ochrany přírody i dalších smluvních partnerů. Vlastní přenos druhových pozorování z databáze BioLog je řízen pomocí dvou pravidel: buď záznamy pocházejí od stávajících přispěvovatelů do ND OP, nebo jsou záznamy ručně označovány garantem dané taxonomické skupiny pro přenos do ND OP. V obou případech přecházejí tyto záznamy do ND OP jednou denně.

 

Kdo se může zapojit a o jaká data máme zájem?

Zapojit se může každý, kdo pozná alespoň jeden druh. Dokonce se mohou zapojit i lidé ze zahraničí, neboť aplikace je dostupná i v angličtině a sběr dat není prostorově omezen. V současnosti není případný přispěvatel limitován vlastnictvím mobilního telefonu, ale stačí, aby si založil účet a pozorování zadával pomocí webového rozhraní BioLog. Ceníme si všech druhových pozorování, tedy i záznamů o běžných druzích, od populárních ptáků či denních motýlů po méně známé skupiny. Každý záznam má svůj význam. Druhy dříve hojné se mohou stát vzácnými (nebo naopak) a data pak slouží k analýzám faktorů ohrožení či sledování dynamiky šíření. Častým jevem v databázích je nízký počet údajů o běžných druzích v porovnání se vzácnými: databáze pak představují deformovaný obraz druhové rozmanitosti. Příkladem běžných druhů, u nichž je znalost rozšíření klíčová – a má i velký praktický význam – jsou i druhy invazní, častý cíl aktivních zásahů.

 

Aktuální přínos aplikace

Po roce využívání si mobilní aplikace našla místo na více než 700 mobilních zařízení z desítky zemí. Je velmi dobře hodnocena: známkou 4,2 v obchodě GooglePlay, odkud je možné si ji zdarma stáhnout. Pomocí aplikace se podařilo získat již 22 tisíc nálezů od více než 190 přispěvatelů, převážně z České republiky. (Graf 1). Ze zahraničí pochází 146 pozorování. Nejvíce pozorovaných bylo ptáků a cévnatých rostlin, vážek a obojživelníků. Převážná většina záznamů (90 %) je od profesionálních přispěvatelů, tedy již stávajících uživatelů ND OP, kteří si našli cestu k BioLogu jako novému nástroji pro záznamy. Zbylé údaje pochází od nových uživatelů z řad široké veřejnosti. Zajímavostí je, že mobilní aplikace BioLog byla letos interně využita i k mapování elektrických sloupů, s ohledem na bezpečnost ptactva, kterým zde hrozí zásah elektrickým proudem. Pomocí aplikace bylo pořízeno více než 3 000 popisů jednotlivých sloupů.

 

Poděkování

Pevně věříme, že veřejnost, ať už amatérská, odborná nebo profesionální, využije nabízené nástroje pro mapování živočišných a rostlinných druhů a aktivně se tak zapojí do sledování stavu naší přírody. AOPK ČR si velmi váží všech přispěvatelů a děkuje jim za současnou spolupráci. Zapojení veřejnosti do činností ochrany přírody je pro nás jedním z dlouhodobých cílů a poslání.

 

Systém ochrany pozorování

Komplexně skryté záznamy může prohlížet pouze sám autor anebo taxonomický garant. Mobilní aplikace i webové rozhraní umožňují skrývat informace o lokalizaci pozorování. Tímto způsobem jsou automaticky chráněny sdílené nálezy vybraných kriticky ohrožených druhů před zraky veřejnosti. Podobně lze skrýt lokalizaci nálezu na určitou dobu i u druhů běžných, jimž by mohlo zveřejnění výskytu uškodit. Záznamy se skrytou lokalizací jsou však k dispozici orgánům státní správy, které tak mohou případně ovlivnit svá rozhodování a zabránit negativním vlivům v dané lokalitě.

 

Zdroje

¬  Zárybnický J, Chobot K, Kučera Z. (2012): Nálezová databáze ochrany přírody a služby veřejnosti. 
Ochrana přírody, 6/2012. http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/nalezova-databaze-ochrany-prirody-a-sluzby-verejnosti/

 

Titulní fotografie článku:

Obr.1: Obrazovky mobilní aplikace BioLog – úvodní obrazovka, záložky nového záznamu: místo, druhy a detail jednotlivého pozorování.

 

O2_biolog_cz_Maps copy

Obr. 2: Obrazovka webové aplikace BioLog znázorňující v mapě pomocí mobilní aplikace zaslaná pozorování za rok 2015.

 

O3_biolog_cz_Maps_Detail_19788_edit

Obr. 3: Ukázka Detailu pozorování v rámci webové aplikace BioLog.

 

qrcode_biolog

QR kód na aplikaci BioLog

 

O4_biolog_Edit_cz_Akce_Details_7183_2

Obr. 4: Ukázka Editace pozorování v rámci webové aplikace BioLog.

 

Sni¦ümek obrazovky 2015-10-15 vTá13.20.58

Graf 1: Aktivita pozorovatelů dle počtu pořízených a zaslaných pozorování pomocí mobilní aplikace BioLog.