Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Dobrovolníci pomáhají přírodě

Autor: Aleš Rudl

Dobrovolníci pomáhají přírodě

Od poloviny září do konce října 2011 navštívila skupina čtrnácti dobrovolníků čtyři chráněné krajinné oblasti: Pálavu, Labské pískovce, Broumovsko a Křivoklátsko. Po předchozí dohodě s jednotlivými správami a podle jejich pokynů pomáhali v těchto hodnotných územích s péčí o přírodu. Přispěli k zachování její rozmanitosti a krásy a zároveň ji připravili pro pobyt a rekreaci široké veřejnosti.

Na Pálavě dobrovolníci vymýtili nepůvodní dřeviny

První víkendová akce směřovala do chráněného území Růžový kopec u Mikulova. Sekyry, pily a nůžky udělaly přítrž trnovníkům akátům a pajasanům žláznatým, které výrazně škodí tamějšímu stepnímu společenstvu na terasovitém vrchu nad vinicemi. Stromky byly různých velikostí, takže někteří vzrostlí jedinci dali brigádníkům opravdu zabrat. Kmínky, které po odříznutí či odseknutí zůstaly, byly podle pokynů Správy CHKO Pálava natírány RoundUpem kvůli zamezení dalšího šíření dřevin.

V Labských pískovcích nadšenci odstraňovali náletové dřeviny

Víkend na přelomu září a října byl ve znamení likvidace přehoustlých porostů keřů pro zachování malebné krajinné struktury Labských pískovců a k podpoře vzácných rostlinných a živočišných druhů. Už od sobotních ranních hodin se z úpatí Větrného vrchu u České Kamenice začaly ozývat zvuky křovinořezů a motorových pil. Porosty, tvořené převážně pichlavými trnkami a dalšími náletovými dřevinami, začaly postupně mizet. Dobrovolníci vrstvili křoviny na hromady a poté je na určených místech pálili. Práce v mnohém připomínala dramatickou část pohádky O Šípkové Růžence. I tam bylo nutné se prodírat trnitým roštím.

Na Broumovsku mladí lidé vyčistili od odpadků okolí turistických cest

V polovině října tým doborovolníků cestoval do východních Čech na Broumovsko, konkrétně do národní přírodní rezervace Broumovské stěny. Dobrovolníci se zde zaměřili na sběr odpadků kolem turistických cest. Tým se rozdělil na tři skupiny a každá měla svoji vlastní trasu, aby byl sběr odpadků co nejefektivnější. Jedna ze skupin se věnovala především červeně značené hřebenové cestě a na ni navazující vyhlídky. Další parta procházela doliny. Pytle se rychle plnily a vzhledem k rozsáhlosti celého území skupiny opouštěly lesnatý hřbet až se setměním. Další den se dobrovolníci přesunuli do Teplických skal, kde uklízení stezek pokračovalo v podobném duchu.

Křivoklátsko – ve znamení obnovy cesty na naučné stezce Brdatka

Poslední akce proběhla ve sváteční den 28. října, a to obnova naučné stezky Brdatka na Křivoklátsku. Skupina nadšenců vybavená krumpáči, lopatami, hráběmi a kolečkem se pustila do rozšiřování staré vycházkové cesty, která byla vybudována již v 19. století. Jde o nejhezčí naučnou stezku na Křivoklátsku, jež by však bez tohoto zásahu byla za několik let kvůli postupující erozi, sesouvání zeminy a bortícím se terasovitým zídkám schůdná jen s obtížemi. Již v průběhu práce prošla cestou řada turistů, z nichž mnozí úpravy kvitovali s povděkem.

Na Křivoklátsku členové týmu obnovovali cestu, po které vede naučná stezka Brdatka.

S nápadem pomáhat české přírodě přišli na jaře tehdy ještě dva studenti České zemědělské univerzity v Praze (Daniel Roldán a Aleš Rudl), kteří oslovili spolužáky, známé a kamarády a společně vytvořili tým, který se zapojil do programu Think Big s projektem Pomoc s péčí ve vybraných CHKO. Poděkování patří všem správám CHKO, které projekt uvítaly a v mnohém vyšly účastníkům vstříc a zároveň ocenily pracovitost a aktivitu všech zúčastněných nadšenců.

Zdaleka se nejedná o jednorázovou akci, skupina plánuje své aktivity i na příští rok.

Text a foto Aleš Rudl

alesrudl@seznam.cz

hlavní organizátor týmu