Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Program Obnova přirozených funkcí krajiny

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr Kostečka, Bohumil Fišer

Program Obnova přirozených funkcí krajiny

Vsoučasné době byl spuštěn nový národní dotační program Obnova přirozených funkcí krajiny (POPFK). Tento program je nástupcem Programu revitalizace říčních systémů a jeho spuštění je posledním krokem k naplnění optimalizace národních dotačních programů v ochraně přírody, která byla představena v článku Budoucnost dotačních programů (Ochrana přírody 2/2009, str. 7-10). POPFK doplňuje především evropský Operační program Životní prostředí 2007–2013 a národní Program péče o krajinu.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Just

Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků

Na renaturaci technicky upravených koryt se podílí hlavně zanášení a zarůstání, rozpad technického opevnění a vymílání břehů. Zejména v úsecích ve volné krajině mohou tyto změny do značné míry zlepšovat ekologické a často i vodohospodářské vlastnosti toků. Toto konstatování nelze absolutizovat, každý případ je třeba hodnotit s ohledem na místní podmínky. Celkově však jsou renaturace v rámci povodí významným pozitivním jevem. Pracují zadarmo a jejich přínosy ke zlepšování stavu vodních toků jsou podstatně rozsáhlejší než přínosy záměrně prováděných revitalizačních staveb.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Rámcové směrnice pro pěstování středního lesa

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Dušan Utinek

Rámcové směrnice pro pěstování středního lesa

Střední les. Kouzelné spojení dvou zcela neutrálních slov, vyslovované zaklínadlo při péči o lesní ekosystémy v chráněných územích. Často skloňované zejména při péči o doubravy, kde je třeba nahradit přirozenou disturbanční dynamiku trvalou intervencí umožňující nejen přežití druhů vázaných na prosvětlená stanoviště, ale i udržení samotného dubu v zastoupení, jehož historicky i prehistoricky dosahoval. V souladu s cíli ochrany přírody se dále modifikuje způsob a intenzita této intervence.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf