Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2017 13. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Voda v krajině tématem konference

Autor: Jan Moravec

Voda v krajině tématem konference

V úterý 29. listopadu 2016 se v olomouckém hotelu Clarion uskutečnila 2. konference časopisu Naše příroda. Po loňském managementu bývalých vojenských prostorů bylo letos zvoleno téma Voda v krajině. Téma zdánlivě již trochu okoukané; vždyť o vodě se v poslední době mluví skoro neustále. Více než 250 účastníků z řad veřejné správy, akademické sféry, neziskovek i komerčních subjektů však ukázalo, že téma je to stále atraktivní.

Program byl rozdělen do čtyř sekcí.
První byla nazvána Ochrana vod ve vztahu k celkovému stavu krajiny a opanována byla akademickou sférou. Zástupci univerzit z Ostravy, Olomouce, Brna a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. zde mluvili o významu naplavenin v říčních tocích, míře přirozenosti horských bystřin, půdní erozi či problematice vysychání vodních toků.

Druhá sekce se věnovala revitalizacím a renaturacím vodních toků. Zkušenosti s revitalizacemi prezentoval Karel Kříž z ČSOP Vlašim, řadu zajímavých postřehů a doporučení, co se renaturace vodních toků týče, pak Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Bohužel pro nemoc vypadl mnoha účastníky očekávaný příspěvek hodnotící u nás budované rybí přechody.

Příspěvky nejpočetněji obsazená byla třetí část konference – Ochrana a revitalizace mokřadů, tůní a rašelinišť. Široké spektrum přednášejících, zahrnující neziskovky (Mokřady – ochrana a management, Česká společnost ornitologická, ENKI o. p. s.), firmy (Českomoravský štěrk, a. s., Naturaservis, s. r. o.), státní správu (Národní park Šumava) i univerzity (Masarykova univerzita v Brně) probralo problematiku opravdu ze všech stran. Od metodických návodů na budování tůní přes revitalizace šumavských rašelinišť či rekultivace těžebních ploch až po projekt „Ptačího parku“ Josefovské louky či často opomíjenou problematiku mokřadů na orné půdě.

Závěr konference byl věnován zapojování veřejnosti do ochrany vodních biotopů. Zazněly zde informace o nepřehlédnutelném podílu veřejnosti na zmapování naší odonatofauny, o ochraně mokřadních biotopů prostřednictvím jejich výkupů (kampaň Místo pro přírodu), o možnostech spolupráce s rybáři při ochraně přírody a o projektu Kozmických luk, kde se setkává osvícenost komerčního sektoru s nadšením lidí.

Na závěr se sluší poděkovat sponzorům, bez kterých by se podobná akce nemohla uskutečnit – tedy společnostem NET4GAS, s. r. o., a Českomoravský štěrk, a. s.

Abstrakty všech přednášek a časem i kompletní prezentace a videozáznamy příspěvků naleznete na www.konference-priroda.cz.

Jan Moravec