Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář Nelegální způsoby zabíjení volně žijících živočichů

autoři: David Fuka, Libuše Vlasáková

Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstva životního prostředí uspořádal ve dnech 3. a 4. listopadu 2015 v Jiřicích u Humpolce pracovní seminář Nelegální způsoby zabíjení volně žijících živočichů.

Seminář se zabýval dlouhodobým a závažným problémem, kterému čelí prakticky všechny státy světa, Českou republiku nevyjímaje. Mezi nelegální způsoby zabíjení volně žijících živočichů patří mimo jiné trávení a nelegální lov, včetně pytláctví. Dalším neméně důležitým diskutovaným tématem semináře byla problematika používání olověného střeliva a olověných závaží v rybářství, spojená jak s otravami zvířat, tak kontaminací životního prostředí.

K jednomu z nejvážnějších problémů u nás patří právě otravy způsobené volně kladenými návnadami, přičemž v posledních letech bývají nejčastěji použity jedy ze skupiny tzv. karbamátů. Konkrétní příčinou otrav bývá účinná látka karbofuran, ačkoli je její prodej i držení v ČR již několik let zakázáno. Další příčinou otrav volně žijících živočichů je rovněž v krajině časté a plošné používání různých přípravků (insekticidy, rodenticidy, veterinární přípravky aj.), které mohou být pro živé organismy často toxické. V případě otrav způsobených olovem se jedná vesměs o otravy chronické, proto dlouho unikali naší pozornosti, jejich rozsah je však stejně významný. Nelegální způsoby lovu a odchytu zvířat (chytání dravců do sklopných pastí, ok, želez, sítí ad.) jsou v ČR stále poměrně často používané metody, které mohou mít poměrně velký vliv na stavy populací některých vzácných druhů volně žijících živočichů.

Hlavním cílem semináře bylo sdílet dosavadní zkušenosti v dané problematice, diskutovat reálné možnosti řešení současného stavu a navrhnout a zkoordinovat jednotný postup zainteresovaných institucí v boji s kriminalitou páchanou na volně žijících zvířatech.

Na národní úrovni je tzv. „zvířecí kriminalita„ v rozporu zejména s ochranou volně žijících živočichů, ať už jde o zvláště chráněné druhy, obecnou ochranu živočichů či ochranu volně žijících druhů ptáků ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Současně je také v rozporu s evropskou směrnicí EP a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a koliduje se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Bernské úmluvě o ochraně evropské fauny a flory a přírodních stanovišť a Bonnské úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Právě nově přijatá rezoluce a návazná směrnice k prevenci otrav ptáků, kterou schválila 11. konference smluvních stran Bonnské úmluvy v listopadu 2014, byla impulsem pořádání meziresortního semináře, kterého se zúčastnilo celkem 25 účastníků. Vedle zástupců pořadatelské organizace, tj. Ministerstva životního prostředí, zde byli mimo jiné také zástupci Ministerstva zemědělství, AOPK ČR, ČIŽP, Státní veterinární správy, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Krajské veterinární správy, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Policie ČR a samozřejmě i zástupci nevládních organizací – České společnosti ornitologické, Alka Wildlife, Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) i Národní sítě záchranných stanic.

Účastníci semináře, odborníci s vesměs velkými zkušenostmi s diskutovanou problematikou, se shodli na tom, že pro účinné řešení situace je nutné zapojení a spolupráce všech dotčených rezortů a institucí a doporučili vytvoření meziresortní pracovní skupiny, která se bude problematikou otrav a dalších nelegálních způsobů zabíjení volně žijících živočichů – zejména ptáků – zabývat. Hlavním úkolem pracovní skupiny bude vypracování Národní strategie v boji proti nelegálnímu zabíjení volně žijících živočichů a její následné plnění. V rámci pracovní skupiny by měla existovat rovněž spolupráce na mezinárodní úrovni. V této souvislosti byl zmíněn tzv. projekt „dog unit“, tedy využití cvičených psů speciálně na vyhledávání otrávených návnad, které má již například v Maďarsku velmi dobré úspěchy.

Jako dalším velmi důležitým momentem při řešení dané problematiky je podle zúčastněných mimo osvěty a spolupráce s veřejností také diskuze se zájmovými skupinami (myslivci, chovatelé, zemědělci ad.). V případě otrav olověnými broky je potřeba vést diskuzi zejména s Ministerstvem zemědělství a ČMMJ a jednat o alternativách a jejich zavedení do běžné praxe. V rámci činnosti pracovní skupiny by měla být rovněž vytvořena jednotná databáze evidence případů nelegálně otrávených jedinců. Věříme, že společnými silami se podaří snížit množství případů nelegálně usmrcených živočichů a konfliktů mezi lidmi a volně žijícími živočichy nejen na území České republiky.