Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

První ocenění zemědělských farem v programu Pestrá krajina

Autor: Klára Čámská

První ocenění zemědělských farem v programu Pestrá krajina

AOPK ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR uzavřely na jaře 2018 dohodu o spolupráci, jež přinesla první výsledky – společné ocenění prvních farem, které se věnují dlouhodobě péči o krajinu. Asociace byla ochranářské veřejnosti představena již ve čtvrtém čísle r. 2018 časopisu Ochrana přírody, pouze v krátkosti připomeneme, že jde o stavovskou nevládní organizaci sdružující od roku 1998 především rodinné farmy. Má více než 8 000 členů s průměrnou výměrou obhospodařované půdy cca 90 ha.

Úzký vztah k místu zemědělského podnikání a návaznost na rodinné tradice a snaha o jejich pokračování jsou přirozeným základem k ohleduplnějšímu způsobu hospodaření, který je prospěšný přírodě a krajině, stejně jako obyvatelům venkova. Někteří zemědělci ale dělají mnohem víc, sázejí stromy a aleje, vytvářejí a obnovují meze, rybníčky a drobné památky, věnují část půdy pro biopásy, diverzifikují skladbu pěstovaných plodin a chovaných zvířat a obnovují či zakládají venkovské společenské tradice. Takové farmy jsou od roku 2018 oceňovány v programu Asociace soukromého zemědělství Pestrá krajina. Přihlášené podniky navštívila a hodnotila během léta komise složená ze zástupců ASZ a z odborníků z akademické a neziskové sféry a z AOPK ČR. Ne všichni přihlášení ocenění dostali a také mezi úspěšnými byly rozdíly, které se komise rozhodla vyjádřit formou čestného ocenění.

Foto 2
Ekumenická kaple na pozemku Kunclova mlýna v Brzině na Příbramsku. Foto Klára Čámská

Výsledky prvního ročníku programu Pestrá krajina byly slavnostně vyhlášeny společně se zavedenou soutěží Asociace soukromého zemědělství ČR Farma roku 13. prosince 2018 v Divadle ABC v Praze. Zlatou medaili dostaly čtyři farmy: Kunclův mlýn v Brzině na Sedlčansku s ekologickým chovem skotu a koní, citlivě obnovenými stavbami včetně vodního katru a rybníků, výsadbami původních dřevin a s novostavbami dřevěné ekumenické kaple a dřevěného mostku. Kunclovi se věnují aktivitám pro děti v přírodě a kulturním akcím pro sousedy. Habánský mlýn ve Vacenovicích, kde manželé Blahuškovi chovají masné ovce a vracejí suché a větrnou erozí ohrožené krajině přirozený ráz. Obnovují zde polní cesty s alejemi, vysazují lokální staré odrůdy ovocných dřevin i solitérní stromy a v plánu je také obnova rybníka. Kromě toho se angažují v pořádání folklorních akcí přímo ve vlastní společenské zahradě s multifunkční dřevěnou stavbou. Statek Vodňanských ve Stranném u Blíževedel na Českolipsku se věnuje rostlinné výrobě a chovu masného skotu. Majitelé hospodaří na menších půdních blocích a vytvářejí biopásy s pestrou skladbou plodin a biokoridory osázené původními dřevinami. Ekofarma Petra Marady v Šardicích systematicky buduje v intenzivně zemědělsky využívané krajině Kyjovska ostrůvky biodiverzity v podobě extenzivních ovocných sadů, biopásů, mokřadů, alejí, biokoridorů, zatravněných údolnic a tůní.

Dvě farmy dostaly stříbrnou medaili: Farma rodiny Kuncovy ve Skleném na Českomoravské vrchovině je zaměřena na chov masného skotu s travními porosty a krmnými plodinami. Kuncovi před čtyřmi lety vybudovali ukázkový mokřad s tůněmi, který ožil mnoha druhy rostlin a živočichů, jež sem chodí pozorovat děti v rámci výukových programů. Farma rodiny Sotonových má několikasetletou selskou tradici v Trstěnici na Svitavsku. Sotonovi se na svých pozemcích ohrožených větrnou erozí zaměřili zejména na zakládání krajinných prvků, výsadbu stromů a keřů kolem obhospodařovaných pozemků.

Foto 3
Ekologické sady Ekofarma Petra Marady v Šardicích na Kyjovsku. Foto Klára Čámská

Bronzové medaile obdržely dvě farmy: Farma U lesa hospodařící v Sudoměřicích u Bechyně, na níž se rodina Šonkových věnuje zejména chovu masné drůbeže a skotu, koní a drobného zvířectva, agroturistice a provozu sportovní stáje. Šonkovi zdařile zrekonstruovali původní usedlost a zatravnili rozsáhlé plochy orné půdy. Farma Jiřího Mišáka se rozkládá v okolí obce Troubky na Přerovsku, kde v rovinaté krajině s převahou velkoplošného zemědělství zakládá na ochranu půdy a obnovu členitější krajiny větrolamy a živé ploty z japonského topolu, které postupně doplňuje o původní druhy dřevin.

Oceněným farmám gratulujeme a děkujeme za práci věnovanou péči o krajinu a udržitelnému rozvoji venkova a programu Pestrá krajina Asociace soukromého zemědělství přejeme úspěšné pokračování.