Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

Autor: Vít Baldík

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

Ve dnech 23.–24. září 2022 uspořádala Česká geologická služba ve spolupráci s Českou speleologickou společností, Správou jeskyní ČR a AOPK – CHKO Moravský kras 1. ročník vědecké konference k problematice udržitelného rozvoje v krasových oblastech „Kras, jeskyně a lidé”.

Konference navazovala na nultý ročník, který se konal na podzim 2021. Rok 2021 byl zároveň vyhlášen jako Mezinárodní rok jeskyní a krasu. Úvodního ročníku se pořadatelsky velice úspěšně ujala Správa jeskyní České republiky. Akce proběhla pod záštitou Union Internacionale de Spéléologie za podpory Ministerstva životního prostředí a znovu využila patronství Mezinárodního roku jeskyní a krasu, který byl rozšířen i na rok 2022. Jako místo konání byl již tradičně zvolen Hotel Panorama v Češkovicích u Blanska.

Cílem konference bylo zlepšit povědomí veřejnosti o problematice jeskyní a krasu a jejich vztahu k podzemním vodám, zdůraznit význam jeskyní a krasu pro udržitelný rozvoj, zejména v oblasti nakládání s vodami, zemědělství, rekreačního využívání a zachování kulturního i přírodního dědictví, poukázat na důležitost správné péče o jeskyně a kras a jejich důslednou ochranu a zdůraznit úlohu vědy, výzkumu, vzdělání a ochrany životního prostředí v mezioborové interakci. Svoje příspěvky prezentovali zástupci České geologické služby, CHKO Moravský kras, Správy jeskyní ČR, České speleologické společnosti, International Union of Speleology, Moravského zemského muzea, Domu přírody Moravského krasu, Vysokého učení technického v Brně, Přírodovědecké fakulty MU,

Akademie věd České republiky a členové místních samospráv. Celkem 18 přednášek bylo rozděleno do čtyř tematických okruhů: Kras a voda, Kras a jeskyně, Kras a ochrana přírody, Kras a lidé.

V sekci Kras a voda byly prezentovány příspěvky o původu vody v krasových oblastech, skapových vodách, hydrologii nejrozsáhlejšího systému České republiky – Amatérské jeskyně a problematiky čištění odpadních vod.

Sekce Kras a jeskyně přinesla hlavně speleologicky zaměřené příspěvky z geologicky laděné expedice do Černé Hory a historii speleopotápění v severní části Moravského krasu a také příspěvek o roli tektoniky při tvorbě jeskyní. Dále byla představena úloha speleologie jako multidisciplinárního odvětví.

V sekci Kras a ochrana přírody byly prezentovány jak dílčí výsledky geochemických studií ve vybraných jeskyních Moravského krasu, tak i pozitivní dopady zatravňování v Moravském krasu na biodiverzitu. Zajímavostí byla studie „lampenflóry“ ve zpřístupněných jeskyních.

A konečně v sekci Kras a lidé byly shrnuty výsledky archeologického výzkumu těžby a zpracování železné rudy v Moravském krasu a prezentace víceletého projektu České geologické služby v Moravském, Hranickém, Javoříčském, Mladečském a Chýnovském krasu.

Závěrem byli účastníci svědky speciální přednášky o unikátní rekonstrukci obličeje paleolitické ženy z Mladečských jeskyní.

Nakonec byli všichni účastníci pozváni na 2. ročník konference v roce 2023, které se organizačně ujímá Česká speleologická společnost. Poté následoval společenský večer. Druhý den konference se uskutečnily odborné povrchové a podzemní exkurze v přístupných i nepřístupných jeskyních Moravského krasu.    ■

- - -

Úvodní foto: Účastníci konference v jednacím sále Hotelu Panorama v Češkovicích.    Foto archiv SJČR