Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Byla tu, není tu… bude tu?

autoři: Eliška Jílková, Blanka Kuldová

V minulosti velmi početná populace kočky divoké (Felis silvestris) je nyní v České republice historií. Souběhem událostí bylo zapříčiněno, že se zařadila do seznamu kriticky ohrožených druhů a stala se jedním z nejvzácnějších zástupců naší fauny. Na území ČR se v současnosti objevuje několik jedinců, kteří se zde ovšem nevyskytují trvale, ale pouze se přesouvají do okolních států. Sporadický výskyt představuje důsledek lidské činnosti, která proměnila její přirozené prostředí. Problematika kočky divoké je mezinárodní tématem a realizují se nová opatření, která podporují návrat druhu do přírody.

Kočka divoká

Nejmenším, nejméně prozkoumaným a zároveň nejvíce ohroženým zástupcem kočkovitých šelem v České republice je kočka divoká (Chobot & Němec, 2017). Obývá především lesní prostředí v nadmořských výškách 300–800 m n. m., kdy optimální nadmořský výška činí 400 m n. m., absolutní maximum pak 1600 m n. m. (Pospíšková, 2016). Je to zejména z důvodu doby trvání sněhové pokrývky, která by neměla přesáhnout 100 dní a být vyšší než 20 cm. Jako prostředí k životu si uvedení predátoři vybírají rozsáhlou vegetaci s jižně orientovaným členitým reliéfem, vodním tokem a bohatým porostem smíšených lesů, typicky doubravy, bučiny a jedlobučiny (Pospíšková, 2019). Vzácně mohou obývat i ostrůvkové lesy. Hlavním kritériem výběru biotopu kočkou divokou zůstává přítomnost míst odpočinku zejména mrtvého dřeva, keřových porostů nebo výklenků skal. Vyhledává člověkem nerušené oblasti s hojným výskytem drobných savců, hmyzu i plazů. Kočky divoké bývají aktivní zejména v noci, kdy opouštějí lesa a vydávají se na lov v otevřených prostranstvích. Vyhýbají se obydleným oblastem v okruhu 900 m, k cestám se většinou nepřibližují na vzdálenost menší 200 m (Klar et al., 2008). V České republice pouze 4 % území odpovídá ideálním podmínkám vhodného prostředí pro kočku divokou (Pospíšková, 2019).

Neblahý osud

Kočka divoká se na území ČR vyskytuje velmi sporadicky a doposud chybí důkaz o tom, že by se zde rozmnožovala (Jaška, 2019). Dříve osídlovala na rozsáhlém území Evropy, severní Afriky a Střední Asie. Na přelomu 18. a 19. století došlo k radikálnímu snížení její početnosti. Velký podíl na početním poklesu měly Tereziánské lesnické řády z roku 1754–1756, které podpořily přeměnu původních smíšených a listnatých lesů ve smrkové a borové monokultury (Pospíšková et al., 2013). Razantněji pak ovlivnil počty Lovecký řád Josefa II. z roku 1786, rolníkům přímo nařizující odstřel škodné zvěře včetně kočky divoké. Následkem těchto opatření musela být již začátkem 19. století považována za vzácné zvíře. V průběhu 20. století došlo k jejímu občasnému pozorování, jediným potvrzeným případem o výskytu byl však záznam z Krušných hor v roce 1952, potvrzené zástřelem.

Člověk: hlavní viník

Nepříznivé změny prostředí společně s antropogenními vlivy značně redukují místa možného výskytu kočky divoké. Zároveň se projevily i nežádoucí genetické vlivy, které se objevily v souvislosti s měnícím se prostředím (Lozano & Malo, 2012). Hlavní příčinou fyzických změn biotopu představuje těžba dřeva a přeměna přirozeného lesa v jehličnaté monokultury (Mueller et al., 2020). V rámci péče o les je pro kočky nepříznivým faktorem i odstraňování mrtvého dřeva, které jim slouží jako místo odpočinku a úkrytu. Dalším možným činitelem narušení vhodného prostředí pro druh může být i napřimování a odklánění vodních toků, jejichž přítomnost jedním z kritérií vhodného domovského okrsku. Antropogenní prvky, mezi něž patří například výstavby dálnic, silnic, železnic, měst, sídel a intenzivně obdělávané zemědělské půdy, způsobují tříštění souvislých lesních ploch. Zvýšenou úmrtnost musíme přičítat i srážkám s dopravním prostředkem na silnicích (Lozano & Malo, 2012).

Důsledkem fragmentace prostředí dochází k zamezení styku mezi jednotlivými populacemi divokých koček. Právě omezení pohybu způsobuje, že již tak málo početná skupina jedinců je ještě náchylnější k vlivu genetického driftu (Mueller et al., 2020). Dalším důsledkem je zvýšená míra příbuzenské plemenitby (inbrídingu), kterým dochází ke genetické degradaci vyšším výskytem genetických vad v populaci.

OP2022-04_CZ_53_01

Pokus o záchranu

První pokusy o navrácení kočky divoké do naší přírody se objevily v 70. letech minulého století na území Šumavy v oblastí Královského Hvozdu, nicméně tento pokus o repatriaci skončil neúspěchem (Pospíšková, 2016). Na českou populaci pravděpodobně měli vliv i repatriovaní jedinci z Bavorsku mezi lety 1984–1993, kteří pronikali i na území ČR (Jaška, 2019). Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, známější jako Bernská úmluva a sjednaná v roce 1979, zařadila kočku divokou mezi přísně chráněné druhy. Pro nedostatek informací je v ČR tento druh hodnocen jako kriticky ohrožený až od roku 2017 (Chobot & Němec, l.c.). Nedostatek znalostí o různých aspektech bionomie kočky divoké trápí přírodovědce dodnes (Pospíšková, 2016). Až v posledních několika letech díky rozvoji techniky, zejména používání fotopastí, dochází ke zdokonalenému monitorování jedinců a tím i získání podkladů pro další výzkum a zejména ochranu. V období mezi rokem 2020 do června roku 2022 probíhá projekt „Hledáme kočku, pozor divokou“, zaměřující se na monitorování druhu na česko-slovenském pomezí, analýzu genetické rozmanitosti, míry hybridizace a odhady početnosti a populační hustoty. Nově se ochraně a výzkumu kočky divoké bude věnovat projekt EUROWILDCAT organizovaný Evropskou unií, který se soustředí na země, kde je druh nejvíce ohrožen včetně ČR, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska [URL 2]. Cílem projektu je zkvalitnění údajů vytvářející základ pro další opatření, zlepšení prostředí a úrovně propojenosti krajiny, omezení mortalitu způsobenou člověkem, zajištění přežití ostrůvkovitých biotopů, zabránění hybridizace s toulavými domácími kočkami a zajištění genetické integrity, centralizování dat a v neposlední řadě práce s veřejností a osvěta.

Jakými kroky tedy můžeme zvrátit osud kočky divoké v naší přírodě?

Z důvodu nedostatku vhodného prostředí v ČR by se ochrana měla především vztahovat právě na obnovu a prevenci dalšího prostředí upřednostňovaného kočkou divokou. Obnovení smíšených lesů namísto jehličnatých monokultur společně s ponecháním padlých stromů v lese je také dalším z mozaiky změn, které vedou k rozšíření vhodného biotopu pro kočku divokou. Zejména by se tato opatření měla vztahovat na Doupovské hory, Podkrušnohoří, České středohoří, Kokořínsko, Křivoklátsko, Drahanskou vrchovinu, Chřiby, Ždánický les a Bílé Karpaty – tato místa jsou potenciálně vhodným prostředím kočky divoké (Pospíšková, 2015). Dalším důležitým bodem je propojit izolované populace. Vytvořením koridorů nebo „zelených mostů“ mezi místy výskytu, tak jako v SRN, se umožní pohyb jedinců mezi populacemi (Mueller et al., 2020). Předání nového genetického materiálu se sníží působení genetického driftu a zabrání inbrídingu. Důležitost tohoto kroku se zvyšuje hlavně z toho důvodu, že Česká i Slovenská republika jsou podle habitatového modelu migračním územím mezi západní a východní populací (Pospíšková, 2019). Aby byla migrace bezpečná, je nutno zavést v oblastech výskytu ochranné prvky zamezující zbytečnému úhynu na komunikacích, jako jsou retardéry, značky, povinnost snížit rychlost, případně výstavba mostů nebo podchodů pro volně žijícví živočichy. Podle údajů o hybridizaci s kočkou domácí se problém v Evropě nejeví jako zásadní, avšak pokud by došlo k dalšímu snížení početnosti populace, nedostupnost partnerů může vést právě ke křížení s kočkou domácí. To se stalo ve Skotsku, kde se míra hybridizace s kočkou domácí odhaduje na 88 % (Yamaguchi et al., 2015). Z tohoto důvodu by jako prevence hybridizace měla být zavedena opatření omezující pohyb zatoulaných koček, popřípadě jejich odchyt ke kastraci.    ■

 

Literatura

  • Chobot, K., & Němec, M. (2017). Červený seznam ohrožených druhů České republiky Obratlovci. Příroda, 34, 159–160.
  • Jaška, P. (2019). Kočka divoká po tři sta letech ve Slavkovském lese. Arnika, 1, 2–4.
  • Klar, N., Fernández, N., Kramer-Schadt, S., Herrmann, M., Trinzen, M., Büttner, I., & Niemitz, C. (2008). Habitat selection models for European wildcat conservation. Biological Conservation, 141(1), 308–319. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2007.10.004
  • Lozano, J., & Malo, A. F. (2012). Conservation of the European Wildscat (Felis silvestris) in Mediterranean Environments: A Reassessment of Current Threats. In G. S. Williams (Ed.), Mediterranean Ecosystems (Issue 1, pp. 80–85). Nova Science Publishers, Inc.
  • Mueller, S. A., Reiners, T. E., Steyer, K., von Thaden, A., Tiesmeyer, A., & Nowak, C. (2020). Revealing the origin of wildcat reappearance after presumed long-term absence. European Journal of Wildlife Research, 66(6). https://doi.org/10.1007/s10344-020-01433-7
  • Pospíšková, J. (2015). Rozšíření kočky divoké (Felis silvestris) v ČR / geomatické modelování a ekologický přístup [Diplomová práce]. Univerzita Karlova.
  • Pospíšková, J. (2016). Kočka divoká se vrací do ČR. A co dál? Ochrana přírody, 6, 28–31.
  • Pospíšková, J. (2019). Projekt Mapování kočky divoké (Felis silvestris) v letech 2012–2015. Příroda, 39, 3–14.
  • Pospíšková, J., Kutal, M., Bojda, M., Bufková-Daniszová, K., & Bufka, L. (2013). Nové nálezy Felis silvestris v České republice (Carnivora: Felidae) New records of Felis silvestris in the Czech Republic (Carnivora: Felidae). 147, 139–147.
  • Yamaguchi, N., Kitchener, A., Driscoll, C., & Nussberger, B. (2015). Felis silvestris. The IUCN Red List of Threatened Species, 8(2), 158–159.

Internetové zdroje: