Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

50. výročí Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Autor: Bedřich Hájek

50. výročí Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

Dne 18. 5. 2019 se v prostorách Slovenského muzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši uskutečnilo slavnostní shromáždění k 50. výročí založení SZOPK (Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny). Průřez historií SZOPK přednesla jeho předsedkyně, RNDr. Oľga Removčíková a bude představen na jiném místě. K jakým zásadním změnám v průběhu 50 let v SZOPK došlo? Zlomovým rokem byl rok 1989, což budu prezentovat na ZO SZOPK Slovenský raj.

Do roku 1989 měla tato základní organizace SZOPK více než 120 členů, pracovalo se v sekcích (ochrany fauny, ochrany flóry, ochrany anorganické přírody, praktické ochrany přírody, práce s dětmi a mládeží) a každá z nich měla na začátku roku svůj program ve vytištěném Programu SZOPK, Základná organizácia Slovenský raj na příslušný rok. Zdrojem financí na četné exkurze a zájezdy byly členské příspěvky a brigády na jarním zalesňování, příp. čištění vodních toků sběrem komunálního odpadu. Po roce 1989, s novým zřízením speciálně zaměřených nevládních neziskových organizací (např. RPS – Ochrana dravcov na Slovensku, SON – Spoločnosť pre ochranu netopierov, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko), přešla část odborníků SZOPK do těchto specializovaných organizací a těžiště činnosti SZOPK zůstalo v envirovýchově a osvětové činnosti. Výzvami, zejména zahraničními, na získání grantů nastaly nové možnosti pro financování činnosti nevládních neziskových organizací (NNO) a realizaci cílených projektů. Původní ZO SZOPK Slovenský raj zanikla a vzniklo několik menších základních organizací SZOPK, mezi nimi v r. 2001 nová ZO SZOPK Slovenský raj se zaměřením na ochranu fauny na území Národního parku Slovenský raj. Počtem členů malá, ale aktivitou v získávání grantů a realizaci projektů úspěšná ZO. Ze zahraničních donorů jsme získali podporu celosvětově působící nadace Rufford Small Grants na orla křiklavého (www Rufford Small Grants for Nature Conservation) a rovněž BP Conservation (www bp – Conservation) na netopýry. Ze slovenských grantů je pravděpodobně nejvýznamnější podpora Ministerstva životného prostredia SR v rámci Envirofondu. S jeho podporou jsme realizovali projekt na mapování a ochranu tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka lesního a rovněž projekt na osídlení nově vybudované vodní nádrže rybami a rakem říčním.

Podobně jsou zaměřeny na ochranu fauny i jiné základní organizace SZOPK, např. ZO SZOPK Bocian Moldava nad Bodvou, která koordinuje sčítání hnízd čápů bílých na Slovensku, či ZO SZOPK Miniopterus Bratislava, zaměřená na monitoring a ochranu netopýrů na západním Slovensku a pomoc ropuchám při jarních migracích. Ale ještě je tu jedna velice progresivní činnost – ochranářská genetika, zapojení členů ZO SZOPK Slovenský raj do celosvětové iniciativy GGBN (Global Genome Biodiversity Network) na vytvoření světové sítě genobank, koordinované Národním přírodovědeckým muzeem ve Washingtonu.

Co je předností SZOPK oproti jiným NNO? Právní subjektivita základních organizací; možnost získávání podpory na realizaci nepoměrně většího počtu projektů, pokud se do výzvy zapojí více základních organizací – a to už je o jiném ochranářském efektu.