Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Za první dámou globální územní ochrany

Autor: Jan Plesník

Za první dámou globální územní ochrany

Výraz první dáma, zrozený v USA již za časů prvního prezidenta George Washingtona a označující manželku hlavy státu, bývá někdy poněkud ošemetný. Řada příkladů jak z České republiky, tak zahraničí totiž výmluvně ukazuje, že takto označované ženy někdy nejsou ani první, ani dámy. A byla to právě americká angličtina, kde sousloví nabylo dalšího významu, a to jako pojmenování příslušnic něžného pohlaví, jež prokázaly mimořádný talent a získaly proslulost i mimo politiku. A právě jednou z nich se 
plným právem stala Catherine MacKinnonová (1948–2023). 

Žena, které nikdo neřekl jinak než Kathy, se k ochraně přírody dostala – ostatně jako řada dalších – prostřednictvím zoologie. Jako doktorandka na proslulé Oxfordské univerzitě se zaměřila na faunu jihovýchodní Asie, v Indonésii prožila plných deset let a od té doby hovořila plynně indonésky a malajsky. Právě tlak rychle rostoucí populace v současnosti čtvrté nejlidnatější země světa ji zakrátko přivedl k péči o přírodní a krajinné dědictví, přičemž se věnovala zejména plánování, zřizování a zlepšení účinnosti tamějších chráněných území. Musíme v této souvislosti vyzdvihnout, že slepě neprosazovala americký model národního parku. Ba právě naopak, zdůrazňovala nezbytnost rozumného zapojení všech zainteresovaných stran včetně domorodého obyvatelstva a místních společenství do této činnosti (účastnický přístup). 

Vědecká důkladnost, snaha o co největší objektivitu, zkušenosti z terénní praxe a schopnost jednat s lidmi nejrůznějšího ražení umožnily Kathy přejít z pralesa na Kalimantanu do naprosto odlišného prostředí, byť džungli trochu v něčem připomínajícího. Od roku 1994 se stalo jejím působištěm honosné washingtonské ústředí Světové banky. Jako vedoucí spe-cialistka dohlížela na projekty a programy zaměřené na péči o biologickou rozmanitost a lesnictví včetně těch financovaných Světovým fondem životního prostředí (GEF). Mohu potvrdit, že i přes svůj navýsost lidský přístup neslevila z vysoké laťky, kterou nastavila, a že bytostně nesnášela formalismus a nadužívání líbivých quazivědeckých zaklínadel. 
Poté, co v roce 2010 MacKinnonová opustila Světovou banku, pracovala jako nezávislá konzultantka pro odborné agentury OSN a americké nadace. Její bohaté zkušenosti z různých částí světa, střední a východní Evropu nevyjímaje, nevyčerpatelné znalosti, nezatíženost odbornou pýchou a za všech okolností slušné jednání ji automaticky nasměrovaly do vedení výkladní skříně dobře známé Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) – Světové komise pro chráněná území (WCPA). Nejprve se v komisi, kterou označovala za svou druhou rodinu, tři roky angažovala jako místopředsedkyně a v letech 2015–2020 ji řídila. Jako jedna z prvních opakovaně, na průkazných faktech upozorňovala na nemalé a různorodé dopady probíhajících a očekávaných změn podnebí na chráněná území, jež chápala, samozřejmě pokud jsou dobře spravována, jako důležitý způsob, jak omezit negativní důsledky uvedeného procesu na přírodu i naši společnost, a včas a vhodně se mu přizpůsobit a současně přispět k zabezpečení lidské civilizace kvalitními potravinami a vodou. Málo se kupříkladu ví, že to byla právě Kathy, kdo přiměl známou mezinárodní organizaci Wetlands International k zintenzivnění činností směřujících k ochraně a obnově rašelinišť.

Původní les, jako je na snímku z Malajsie, nahradily na mnoha místech jihovýchodní Asie včetně některých formálně existujících chráněných území rozsáhlé plantáže palmy olejné.   Foto Jan Plesník

Původní les, jako je na snímku z Malajsie, nahradily na mnoha místech jihovýchodní Asie včetně některých formálně existujících chráněných území rozsáhlé plantáže palmy olejné.   Foto Jan Plesník

Neustále usměvavá britská expertka, mimochodem autorka a spoluautorka více než stovky vědeckých a odborných publikací a neúnavná činovnice, spolupracovala také s Úmluvou o biologické rozmanitosti (CBD). Když jsme na přelomu let 2003 a 2004 připravovali program CBD pro chráněná území, složitá jednání se občas protáhla až do brzkých ranních hodin, takže jsem je raději přerušil. Kathy se při nich ale na rozdíl od mnohých nepředváděla, nesypala ze sebe otřepaná zprofanovaná moudra a ani se alibisticky neschovávala za mocnou finanční organizaci, kterou zastupovala. Její srozumitelné návrhy ale vždy cílily na komoru debatovaného problému a diskusi viditelně posouvaly vpřed. Naopak zástupci některých zemí zdlouhavá vyjednávání pod často překvapivými záminkami komplikovali: nechtěli si prostě nechat nikým mluvit do toho, jak uskutečňují územní ochranu. 

Kathy MacKinnonová nebyla jen první dámou v přeneseném smyslu. Chovala se skutečně jako dáma, bez povýšeneckého přezírání ostatních, ale naopak se zřídkakdy vídanou a v jejím případě vskutku upřímnou snahou pochopit, o co jiným lidem jde, a hlavně proč. Představovala zkrátka ryzí ženskou obdobu slova gentleman. Právě z těchto důvodů zůstává nika, kterou až do 18. března 2023 nenápadně, bez fanfár, ale spolehlivě vyplňovala, tak prázdná.    ■


Jan Plesník

---

Titulní foto: Catherine MacKinnonová se snažila celý život napomáhat rozumnému rozvoji chráněných území v různých částech světa.   Foto IUCN