Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 3/2017 28. 6. 2017 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Leo Bureš měl narozeniny

Autor: Jindřich  Chlapek

V letošním roce oslavil v plném pracovním tempu 70. narozeniny Leo Bureš, nestor jesenických výzkumů a katalyzátor všeho odborného dění zejména v prostoru subalpínského bezlesí Hrubého Jeseníku.

Leo Bureš položil základy a dlouhodobě zajišťuje odborná bádání a dlouhodobý monitoring změn nelesní vegetace, čímž dává jedinečné odborné podklady pro péči o horskou přírodu Hrubého Jeseníku. Řadu klíčových managementových aktivit Leoš sám, často ve složitých podmínkách 80. let, rozbíhal a vydržel u nich do současnosti.

Leo Bureš. Foto Archiv AOPK ČRV četných a velice živých debatách dává Leoš Správě CHKO Jeseníky jasnou, neúprosnou, ale objektivní a tolik důležitou zpětnou vazbu a současně dovede férově sám přiznat vlastní předpojatost a je vždy připraven korigovat své názory.

Na 150 Leošových publikací, expertíz, inventarizačních průzkumů, analýz a článků, ať už jako hlavního autora nebo spoluautora (nejčastěji s manželkou Zuzanou) jistě nevyžaduje dalšího komentáře a vydala by na velice hutné samostatné číslo Ochrany přírody. Tak například Leošem koordinovaný pětiletý multidisciplinární aplikovaný výzkum Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech Jeseníků přinesl mimořádný objem nových informací, se kterým budeme v ochranářské praxi ještě dlouho pracovat, využívat jej a dále na něj navazovat.

Za zcela zásadní dílo lze označit nadčasovou a výpravnou knihu Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků, vyčerpávajícím způsobem shrnující aktuální znalosti o bezmála 400 významných taxonů rostlin Jeseníků, nebo třeba komentované podrobné mapy vegetace Velké kotliny z let 1974 a 2009 detailně zachycující dramatické proměny rostlinných společenstev této výjimečné lokality. Veliká očekávání a zvědavost vyvolávají další Leošovy publikační plány.

Mimo to se Leoš dlouhodobě věnuje fotografii, prezentaci jesenické přírody veřejnosti, přednáškám a v neposlední řadě zemědělství.

Leošův stylový statek v Podlesí je dlouhodobým alternativním pracovištěm Správy CHKO Jeseníky, bez nějž by byla jesenická ochrana přírody o notný kus pozadu a například v minulosti palčivá otázka řešení problematiky nepůvodní borovice kleče by se bez Leošovy precizní odborné podpory patrně nikdy neposunula ke konkrétním opatřením.

Na Leošových odborných podkladech a mentálních výzvách a dobře míněných provokacích stojí i mnohorozměrný projekt Podpora managementového plánování a biodiverzity horských biotopů v oblasti Pradědu, o kterém se taktéž píše v tomto čísle.

Popřejme Leošovi neutuchající nadšení a energii a pevné zdraví do dalších let, abychom se mohli i nadále potkávat a přátelsky otevřeně se střetávat a diskutovat!