Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Jindřišským údolím

Autor: Jan Moravec

Jindřišským údolím

Na dolním toku Hamerského potoka, východně od Jindřichova Hradce, se nachází krajinářsky i přírodně velmi zajímavá lokalita – Jindřišské údolí.

Potok zde převážně v rulách vytváří skalnatý kaňon, jehož svahy jsou porostlé širokým spektrem lesních společenstev – vedle klasických hospodářských smrčin zde lze nalézt suťové porosty s převahou lípy, habru a javoru, acidofilní doubravy, fragmenty reliktního boru nebo porosty s převahou jedle. Dno údolí kdysi tvořily louky, které v průběhu 2. poloviny 20. století částečně zarostly, a tak zde dnes můžeme vidět škálu biotopů od kosených luk či pastvin přes různá křovitá sukcesní stadia až po jasanoolšový luh. Spolu s výchozy skal a poměrně přirozeným vodním tokem tak představuje Jindřišské údolí velice pestrou mozaiku různých biotopů na poměrně malé ploše. Ze zajímavějších rostlin tu lze najít například bleduli jarní, dřípatku horskou či vrbinu kytkokvětou, z ptáků mimo jiné datla černého, ledňáčka říčního, skorce vodního či lejska šedého, v potoce žije velevrub malířský, zajímavé výsledky přinesly průzkumy bezobratlých (mimo jiné nález blýskavky černopásé, která předtím nebyla v jižních Čechách pozorována více jak půl století), drobných savců i hub. Na www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/jindrisske-udoli jsou výsledky průzkumů i další související materiály zveřejněny. 
Snahy o ochranu Jindřišského údolí se datují od 90. let minulého století. K vyhlášení formální ochrany však dodnes nedošlo, a tak byla část území o rozloze 9,3 ha před deseti lety vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu. O území pečuje pozemkový spolek Hamerský potok, který zde vybudoval i naučnou stezku (s velkým důrazem na dětské návštěvníky, kterým je průvodcem žabák Jindra).

Nejhezčí i přírodně nejzajímavější je zhruba tříkilometrový úsek údolí mezi Blažejovem a Jindřiší. K jeho návštěvě můžete využít jindřichohradeckou úzkokolejku, která staví v Blažejově i Jindřiši. Celá naučná stezka má 11 kilometrů, začíná již pod hrází Ratmírovského rybníka (i tato část se někdy zahrnuje v širším slova smyslu pod Jindřišské údolí) a vede podél Hamerského potoka a posléze rybníku Vajgar až do Jindřichova Hradce. Podrobnější informace o naučné stezce naleznete na http://stezka.hamerskypotok.cz.

 

Jan Moravec

 

 D0726047

Stezka Jindřiškým údolím – skály i potok doslova nadosah.

Fota: Jan Moravec

 

D1053082

Na některých z vykoupených luk v údolí byla obnovena pastva.