Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 1/2021 21. 2. 2021 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Veřejnost pomáhá s vyhledáváním zajímavých stromů v Brdech

Autor: Běla Komancová

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Přestože přesná kritéria pro výběr památných stromů nejsou stanovena, má se za to, že by se mělo jednat o jedince vynikající svým vzrůstem či věkem, významné krajinné dominanty, dřeviny historicky cenné, případně zvlášť cenné introdukované dřeviny. Na dohledávání takových stromů se v Brdech může podílet i veřejnost prostřednictvím jednoduché mapovací aplikace.

stromy v Brdech1

Památné a významné stromy před vznikem CHKO
Vyhlašování památných stromů s sebou nese zvýšený zájem veřejnosti. V tajemných vojenských, z velké části veřejnosti nepřístupných Brdech se památné stromy proto nevyhlašovaly. A tak nová chráněná krajinná oblast (CHKO) Brdy dostala při vzniku k 1. lednu 2016 „do vínku“ jen dva památné stromy. Buk lesní na Teslínech, známý též jako poslední hraniční strom v Brdech, a buk lesní v Orlově. Oba vyhlásil v roce 1981 středočeský krajský národní výbor při okraji tehdejšího vojenského újezdu. 

brdy2

Systematičtější mapování významných stromů v Brdech proběhlo až po roce 2005. Společnost Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (dále VLS ČR), tehdejší a vlastně i dnes většinový správce hospodařící na pozemcích v CHKO Brdy, se v rámci programu Významné stromy VLS ČR, s. p., věnovala vyhledávání a zavedení evidence stromů „historicky pamětihodných, krajinářsky hodnotných, druhově výjimečných, tvarově pozoruhodných či výjimečných svými rozměry“. V databázi se sešlo téměř 70 stromů, později z nich bylo deset vybráno a v terénu označeno cedulkou s nápisem Významný strom s údaji o druhu, stáří a obvodu kmene stromu. Podobné mapování proběhlo v oblasti jižních Brd na pozemcích, kde tehdy hospodařily Lesy České republiky (LČR). 

tab1 brdy stromy

Evidence VLS ČR a LČR později posloužila jako jeden z podkladů pro sestavení Plánu péče o CHKO Brdy na období 2016–2025. Plán péče sestavila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v letech 2012 až 2013. Obsahuje mj. seznam stromů, které navrhuje vyhlásit za památné. 

brdy4

Nové památné stromy v Brdech
Na území CHKO je orgánem příslušným k vyhlašování památných stromů AOPK ČR. Na území CHKO Brdy se v souladu s Plánem péče začaly památné stromy vyhlašovat v roce 2018. Dosud zde byly vyhlášeny čtyři nové památné stromy (Dub na Záběhlé 1 – dvoják, Dub na Záběhlé 2, Klen na Hrachovišti, Douglaska na Třech trubkách), jedna skupina dvou stromů (Lípy v Míšově), v přípravě je vyhlášení stromořadí na Záběhlé. 
Je třeba konstatovat, že stav některých stromů, které Plán péče navrhuje vyhlásit za památné, se dodnes natolik zhoršil, že již není vhodné je vyhlašovat. V důsledku špatného zdravotního stavu nejsou perspektivní (prasklá tlaková vidlice, nedávné masivní napadení podkorním hmyzem apod.). Proto se AOPK ČR spolu s vyhlašováním památných stromů věnuje i vyhledávání nových adeptů na památné stromy. A tady se může zapojit i veřejnost. 

brdy3

Vyhledávání a evidence významných stromů
K evidenci významných stromů AOPK ČR vytvořila veřejně přístupnou databázi Stromy v Brdech jako tzv. story mapu v prostředí ArcGIS (viz http://stromyvbrdech.nature.cz). 

brdy5

Databáze je ojedinělá tím, že do ní může přispět každý pomocí jednoduché mapovací aplikace Survey123 for ArcGIS. Tu si lze buď stáhnout jako mobilní aplikaci do chytrého telefonu a použít přímo v terénu, nebo otevřít pomocí internetového prohlížeče. Kritériem pro sběr dat je obvod stromu v „prsní výšce“, změřený nebo alespoň odhadnutý, a to minimálně 350 cm pro listnaté stromy, 300 cm pro jehličnaté stromy a 200 cm pro ovocné stromy. Databázi jsme připravovali tak, aby ji mohl využít i úplný laik, takže není ani nutné znát přesný název stromu, postačí rozlišení na jehličnatý – listnatý – ovocný strom.

Dosud, po cca 1,5 roku od zveřejnění databáze, se v ní nashromáždilo více než 140 stromů uvedených rozměrů. Mnoho mohutných stromů roste na plochách vysídlených obcí, kde vzrostlé stromy jsou dodnes patrnými pozůstatky dřívějšího osídlení a živými pamětníky jejich největší slávy, ale i pozdějšího úpadku. Je to pochopitelné, stromy zde často rostou solitérně, mnohdy jako vícekmeny, a tak daleko dříve dosahují větších dimenzí než stromy v lesním porostu. 

Velké stromy však stále nacházíme i na odlehlejších, hůře dostupných místech uprostřed lesních porostů. Mapování významných stromů v CHKO Brdy je proto dlouhodobější záležitostí a nadále pokračuje – a přispět můžete i vy. 

Péče o památné stromy
Vyhlašování památných stromů na území CHKO jde ruku v ruce s péčí o ně. Ošetřování památných či významných stromů na území CHKO podporuje Program péče o krajinu. V letošním roce jsme si tak v CHKO Brdy poprvé vyzkoušeli ošetření nově vyhlášených památných stromů. Protože se všechny nacházejí v blízkosti frekventovaných turistických cest či cyklostezek, a v jednom případě i uprostřed obce, byl při návrhu ošetření brán velký zřetel i na zajištění provozní bezpečnosti. Nejčastějšími zásahy tak vedle zdravotního řezu či mírné obvodové redukce byla instalace dynamických, případně statických podkladnicových vazeb. Kompletním ošetřením prošla i nejvýznamnější brdská alej na Záběhlé, kterou vyhlášení za památné stromořadí čeká v nejbližší době.