Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

autorka: Jarmila Judová

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

Správa národního parku České Švýcarsko připravila pro návštěvníky regionu Labských pískovců k padesátému výročí CHKO Labské pískovce hru, během níž si budou moci účastníci projít některé části tohoto chráněného území a poznávat jeho přírodní i kulturní zajímavosti. Záměrem hry je motivovat účastníky k návštěvě tohoto území, které je již 50 let právem chráněnou oblastí, ale zároveň zaměřit jejich pozornost i na jiná místa, než je rok od roku více navštěvovaná centrální oblast území Národního parku České Švýcarsko s turistickými cíli, jako jsou Pravčická brána, soutěsky Kamenice a Jetřichovické vyhlídky.

P2022-03_02_01 logo

Podmínky a soutěžní listina ke hře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách národního parku nebo na některých vybraných informačních centrech v regionu. Úkolem pro soutěžící bude navštívit v průběhu roku několik míst z různých částí CHKO Labské pískovce, ať už ze severu v okolí Mikulášovic a Brtníků, nebo z jižní části u Děčína, ale třeba i v okolí Tisé nebo Všemil. Na navštívených místech bude třeba najít odpověď na jednoduché otázky a objevit také důležité symboly, jejichž reliéf si soutěžící tužkou překreslí do odpovědního archu jako důkaz, že dané místo opravdu navštívili.

Během soutěže jsou účastníci také vyzváni k respektování pravidel chování v chráněných územích a využívání hromadné turistické dopravy: jako jsou autobusy nebo vlaky, a při nezbytných cestách autem pak k využívání vyhrazených míst k parkování.

Soutěž začala 1. června 2022. Vyplněný soutěžní arch se zasílá poštou na adresu Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo ofocený na e-mail: j.judova@npcs.cz., a to do 15. 11. 2022. Prvních 10 účastníků, kteří splní všechny úkoly, obdrží publikace Správy NP České Švýcarsko a výrobky z e-shopu Wolfie.

Pozvánka na akce pro návštěvníky Českého Švýcarska

K 50. výročí CHKO Labské pískovce pořádá Správa NP České Švýcarsko řadu dalších akcí pro veřejnost. V Krásné Lípě ve venkovní Plšíkově učebně u Správy NP České Švýcarsko budou probíhat přednášky o rostlinách či živočiších Labských pískovců, v Děčíně na zámku mohou lidé během léta navštívit výstavu na téma 50 NEJ Labských pískovců nebo v Krásné Lípě pak venkovní výstavu velkoformátových fotografií Václava Sojky. Odborníci povedou pro veřejnost řadu odborných exkurzí v terénu, zájemci se mohou zúčastnit pochůzek se strážci parku a pro rodiny s dětmi připravuje Správa dílničky nebo soutěže.

Na konci srpna by si návštěvnicí Českého Švýcarska a Labských pískovců neměli nechat ujít Dny lesních řemesel u Dolského mlýna, které Správa pořádá již více než 10 let a ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR seznamuje veřejnost se starými lesními řemesly, kterými se lidé v tomto kraji v minulosti živili. K vidění bude stavba a zapálení milíře, výroba potaše a dehtu, sklářské i hrnčířské řemeslo.

Na informačních střediscích Národního parku České Švýcarsko (IS Jetřichovice a Na Saule) si můžete k 50 letům CHKO Labské pískovce pořídit také výroční turistickou známku nebo do svého turistického deníku zakoupit výroční turistickou vizitku.1

Správa národního parku rozvíjí spolupráci se školami

Od roku 2020 realizuje Správa Národního parku České Švýcarsko projekt: Škola Národního parku České Švýcarsko, jehož cílem je zintenzivnit a zkvalitnit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí a mládeže v regionu Národního parku České Švýcarsko.

V rámci projektu Správa NP navázala užší spolupráci se dvěma pilotními školami ZŠ Pastelka z Rumburka a ZŠ Březová z Děčína a společně se podílejí na přípravě certifikačního programu: ŠKOLA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO. Školy, které se do uvedeného programu v budoucnu přihlásí a získají titul Škola NP České Švýcarsko, budou motivovány nabídkou Správy k environmentálně odpovědnému jednání vůči regionu Českého Švýcarska a jeho přírodnímu, kulturnímu i historickému dědictví a na oplátku získají podporu a stálou spolupráci Správy na řadě aktivit.

OP2022-03_CZ_37_02

Geologická exkurze na Děčínský Sněžník. Foto Vít Steklý

Během realizace projektu se zapojené pilotní, ale i další školy účastní přírodovědných exkurzí, brigád a environmentálních programů ve venkovní Plšíkově učebně v Krásné Lípě, ale i přímo v terénu národního parku. Žáci ze ZŠ Pastelka nebo z Biskupského gymnázia Varnsdorf se zapojili i do praktické pomoci národnímu parku a podíleli se na úklidu Křinice v Kyjovském údolí, vytrhávání nepůvodních druhů zejména janovce, nebo uklízeli odpad na turistických trasách. Na podzim proběhlo několik programů na téma zvířata národního parku nebo terénní exkurze pro žáky do okolí Jetřichovic či Kyjova.

V projektu Správa nezapomíná ani na pedagogy a organizuje pro ně vzdělávací akce s environmentální tematikou, například prohlídku přírodovědné expozice v NationalPark Zentrum v Bad Schandau, odbornou exkurzi na téma historie Českého Švýcarska během Dne řemesel u Dolského mlýna nebo geologickou exkurzi na Děčínském Sněžníku apod.

Přidanou hodnotou projektu je i úzká spolupráce se Správou NP Saské Švýcarsko a inspirace systémem, který funguje jak v NP Saské Švýcarsko, tak v NP Eifel v Německu. Zapojení učitelé se v říjnu 2021 díky projektu podívali do NP Eifel, kde mohli vidět, jak tento program Škola NP v praxi realizuje správa tamního parku a jak probíhá environmentální vzdělávání v tomto regionu. Na jaře roku 2022 se uskutečnilo setkání se zástupci Školy NP Saské Švýcarsko z obce Königstein. Komunikace s kolegy z obou německých národních parků je cenným zdrojem informací i zkušeností pro přípravu certifikačního procesu v našem národním parku.

Hlavním výstupem projektu bude metodika pro zájemce o získání certifikátu Škola NP České Švýcarsko, která definuje pravidla a podmínky certifikace, tak aby byla jasně daná pravidla spolupráce Správy NP ČŠ a zapojených škol.

OP2022-03_CZ_37_01

Pro žáky Škol NP ČŠ ale už Správa v loňském roce vydala tematické školní sešity a vzniká nový vzdělávací program a pracovní list o Národním parku České Švýcarsko. Celý projekt zastřešuje jednotné logo, které budou po certifikaci Školy NP využívat i jednotlivé školy ke své propagaci. Projekt bude ukončen v prosinci roku 2022 a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.    ■

1 Více informací o akcích lze najít na https://www.npcs.cz/50 nebo na https://www.npcs.cz/akce.

Blíže na: https://www.npcs.cz/realizovane-projekty

- - -

Úvodní foto: Brigáda Biskupského gymnázia Varnsdorf. Foto Štěpánka Dlouhá