Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Česká cena za architekturu a ochrana krajinného rázu

Autor: Jaromír Kosejk

Česká cena za architekturu a ochrana krajinného rázu

Jedním z prostředků, jak kvalitně chránit krajinu, je vedení dialogu a spolupráce s dalšími subjekty. S Českou komorou architektů („ČKA“) spolupracuje AOPK ČR mimo jiné na soutěži Česká cena za krajinu, ve které uděluje AOPK ČR vlastní mimořádnou cenu pro dílo, jež bylo realizováno citlivě s ohledem na krajinný ráz. Archeopark Pavlov, který v loňském roce obdržel kromě ceny AOPK ČR také hlavní cenu soutěže, je příkladným dílem moderní architektury respektující kulturní a historickou tradici lokality v CHKO Pálava. Zároveň je ukázkou podobného pohledu na krajinu zástupci AOPK ČR jako odborné organizace na straně jedné a renomovanými architekty z poroty České ceny za krajinu na straně druhé.

Ochrana krajiny nabývá na významu
Téma ochrany krajiny a krajinného rázu se stává v posledních letech z mnoha důvodů čím dál zásadnější. Otázka posuzování výstavby na území chráněných krajinných oblastí je pro AOPK ČR jednou z nejdůležitějších odborných činností. V rámci co nejvyšší objektivizace a sjednocování rozhodování v této agendě využívá AOPK ČR dlouhodobě řadu nástrojů. Kromě studií preventivního hodnocení krajinného rázu, které se díky pravidelným aktualizacím v poslední době zpracovávají již s velmi vysokou mírou podrobnosti a které se pro AOPK ČR staly velmi důležitým podkladem, jde o působení architektonických komisí při regionálních pracovištích a architektonické komise AOPK ČR, které slouží jako odborný poradní orgán, o interní i externí školení odborných pracovníků a mimo jiné také o spolupráci s dalšími subjekty. Jako vzor mezioborové spolupráce můžeme uvést Národní památkový ústav, se kterým má AOPK ČR již řadu let podepsanou smlouvu o spolupráci. Tuto smlouvu se zejména v posledních letech daří aktivně rozvíjet např. společnými setkáními vedoucích i odborných pracovníků v rámci regionů. Mezi další významné subjekty v oblasti ochrany krajiny, se kterými AOPK ČR prohloubila spolupráci, je ČKA.

tituln° Javornick† Pal°rna DSC_0492
Javornická palírna. Foto Jaromír Kosejk

Cesta spolupráce
ČKA i AOPK ČR při své spolupráci vycházejí ze společného zájmu na ochraně krajiny a péči o kulturní a historické hodnoty krajiny České republiky. Předmětem vzájemné spolupráce je dále ochrana památkově hodnotných sídel a staveb ve zvláště chráněných územích, práce s veřejností, vzdělávání v oblasti architektury a ochrany krajinného rázu, osvěta v oblasti výstavby ve zvláště chráněných územích či sdílení vzdělávacích materiálů v oblasti architektury, krajinného rázu a ochrany krajiny. Jako zajímavým nástrojem vzájemné spolupráce k prosazování společných témat se ukázala být prestižní soutěž Česká cena za architekturu, kterou vyhlašuje ČKA. Na základě vzájemné dohody může AOPK ČR v rámci soutěže od loňského roku udělit vlastní mimořádnou cenu. Účelem Mimořádné ceny AOPK ČR je ocenění zajímavé stavby, kterou se podařilo citlivě zakomponovat do okolního prostředí a jejíž výstavbou nedošlo k narušení dochovaného přírodního a kulturního prostředí.

Rok 2017 byl historicky první, ve kterém AOPK ČR udílela svoji mimořádnou cenu. Dle pravidel soutěže, viz box, jsme vybírali držitele ceny AOPK ČR ze 42 nominovaných děl pro rok 2017. Šlo o velmi široké spektrum realizací, ve městech, sídlech i v krajině. Z těchto děl vybírala Architektonická komise AOPK ČR v prvním kole 3 finalisty. Alespoň jeden hlas dostalo celkem 9 projektů, což svědčí o řadě projektů v soutěži, které byly realizovány s ohledem na zachování krajinného rázu. Na prvních třech místech, a tedy jako postupivší do druhého kola, se umístila tato díla: Archeopark Pavlov od Architektonické kanceláře Radko Květ, Vodní dům kanceláře AND, spol. s r. o. a Javornická palírna kanceláře ADR, s. r. o. Z prvních tří projektů vybrala Architektonická komise AOPK ČR vítěze, kterého následně potvrdila porada vedení AOPK ČR. Po zajímavé diskusi jednoznačně zvítězil Archeopark Pavlov. Na druhém místě se umístilo dílo Javornická palírna a těsně za ním pak projekt Vodní dům.

box z cena za architekturu

Proč Archeopark Pavlov?
Držitel Mimořádné ceny AOPK ČR Archeopark Pavlov leží na okraji obce Pavlov v CHKO Pálava a navazuje na dominanty Pálavských vrchů. Nachází se v území s bohatou kulturní a historickou tradicí v lokalitě Pavlova a Dolních Věstonic a zdařile na tyto tradice navazuje. Jedná se o muzejní expozici, ve které se vhodně doplňuje moderní pojetí s historií. Moderní prvek představuje použití betonu, z přírodních materiálů je použito dubové dřevo a sklo. Všechny prostory se nacházejí pod zemí, ze které vystupují bílé věže připomínající vápencové skály Pálavy, jež se majestátně klenou nad vinohrady, sady a lukami. Projekt není replikou historického charakteru, je novým prvkem v současné době. Prokazuje respekt k okolí, k místu, ke krajině a všemu, co je s ní spojeno či co ji utváří. Archeopark Pavlov ocenila AOPK ČR zejména jako kvalitní dílo moderní architektury citlivě vsazené do krajinného rázu místa s hlubokou vazbou na přírodní, kulturní i historické dědictví a hodnotu krajiny Pálavy a jejího okolí s respektem k duchovním hodnotám. Náplní má stavba nadmístní i nadregionální význam.

Archeopark Pavlov foto Gabriel Dvoż†k  _DSC9863
Archeopark Pavlov. Foto Gabriel Dvořák

Archeopark Pavlov v CHKO Pálava je příkladem toho, že AOPK ČR podporuje nejenom tradiční prvky, ale i kvalitní moderní architekturu, která respektuje okolní krajinu. Takovéto stavby lze pak s ohledem na místní podmínky realizovat i na územích CHKO.

Javornická palírna, funkční a estetická
Javornická palírna se nachází podobně jako Archeopark Pavlov na pomezí extravilánu sídla a volné krajiny v malebné jihočeské krajině mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí na místě hospodářské usedlosti z konce 19. století v obci Javornice, které jsou součástí městyse Dub. Rekonstrukce vycházela z původního členění objektu a umístění budov a byla doplněna o novostavbu palírny a doprovodných objektů. Současná podoba Javornické palírny vytváří polo- uzavřený dvůr, zděné objekty mají bílou omítku a jsou vhodně doplněny budovou obloženou prkny. Funkční vazbu na okolní krajinu akcentuje také ovocný sad a zahrada, které jsou součástí palírny. Zdařilou rekonstrukcí a citlivou dostavbou vznikl plně funkční a esteticky hodnotný objekt, který navazuje na tradiční hospodaření v současné době.

Interiār Archeoparku Pavlov Foto Gabriel Dvoż†k _DSC9434
Interiér Archeoparku Pavlov.
Foto Gabriel Dvořák

Vodní dům pro zábavu i poučení
Novostavba Vodního domu leží ve volné krajině asi 500 metrů severně od obce Hulice v těsné blízkosti Vodní nádrže Švihov a přehradní hráze. Právě přítomnost vodní nádrže Švihov a umístění ve volné krajině představuje pro Vodní dům stěžejní témata. Vodní dům zdařile navazuje na koncept „domů přírody“ a zábavnou a nenásilnou formou poskytuje informace nejen o Vodní nádrži Švihov, ale o koloběhu vody, jejím významu v přírodě a krajině. Přízemní, částečně zapuštěný objekt je spolu s atriem ohraničen gabionovými stěnami, v okolí se nachází naučná stezka s vodní nádrží, suchým poldrem a dalšími zajímavými přírodními prvky. Objekt přirozeně splývá s okolím, k čemuž přispívá také zajímavě řešená zelená střecha osázená sukulenty.

Co dál?
Česká cena za architekturu ukázala ještě další podstatné zjištění, a to, že pohled na kvalitní architekturu odborného orgánu ochrany přírody – AOPK ČR a renomovaných architektů je obdobný. Archeopark Pavlov obdržel kromě Mimořádné ceny AOPK ČR také hlavní cenu celé soutěže a druhé dílo v pořadí Mimořádné ceny AOPK ČR Javornická palírna se umístila mezi šesticí finalistů hlavní ceny.

Také v letošním roce bude AOPK ČR udělovat svoji mimořádnou cenu v České ceně za architekturu. Kromě volby z nominovaných projektů obdobně jako v loňském roce můžeme přímo ovlivnit také přihlášené projekty. V současné době vybírají odborní pracovníci ze správ CHKO vhodná díla na území CHKO, která respektují hodnoty krajinného rázu a jsou citlivě zasazena do okolního prostředí. Z navržených novostaveb, přestaveb, rekonstrukcí, apod. vybere Architektonická komise AOPK ČR ta díla, která AOPK ČR následně doporučí jejich autorům k přihlášení do soutěže a v případě jejich následné nominace odbornou porotou České ceny za architekturu půjde o jedny z favoritů pro udělení Mimořádné ceny AOPK ČR v roce 2018.

Archeopark Pavlov vzadu Dōv°n foto Gabriel Dvoż†k 6583
Archeopark Pavlov, vzadu Děvín. Foto Gabriel Dvořák

Spolupráce mezi AOPK ČR a ČKA by se tedy měla v letošním roce i nadále rozvíjet. V rámci České ceny za architekturu nejde jen o doporučení AOPK ČR k přihlášení jednotlivých děl a výběru držitele mimořádné ceny, ale o řadu dalších společných aktivit a osvěty v rámci různých forem vzdělávání, konferencí, seminářů, přípravě různých materiálů, publikací, o spolupráci v rámci architektonických komisí a celé řadě drobných akcí. AOPK ČR věří, že uvedené aktivity napomohou k efektivnější ochraně krajiny nejen na územích CHKO, ale v celé České republice.