Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Břehule říční

Pták roku v nové podobě

Břehule říční

V každoroční kampani Pták rokupředstavila Česká společnost ornitologická (ČSO) široké veřejnosti druhy avifauny České republiky, přibližující konkrétní problémy ochrany přírody a krajiny. Po více než dvou desetiletích došlo i v této tradiční celostátní akci k výrazné změně.

Břehule říční (Riparia riparia), až 13 cm dlouhý pěvec z čeledi vlaštovkovitých, se z afrických zimovišť vrací od poloviny dubna do května. Obě pohlaví bývají na horní části těla hnědá, zatímco spodek mívají bílý. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řadí břehuli říční mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii ohrožený druh.

Početné kolonie břehulí říčních, čítající stovky až tisíce párů, hostí hlavně velké pískovny.

Jak již napovídá druhové jméno, vyhledávaly břehule v minulosti k hnízdění kolmé písčité, hlinité a štěrkové břehy vodních toků, v nichž si vyhrabávají až metr dlouhé hnízdní nory. Úpravy vodních toků je ale přinutily vy­užívat k vyvádění mláďat jiné biotopy. V člověkem významně pozměněné krajině poskytují břehulím hnízdní příležitosti především pískovny, štěrkovny a hliniště. Nory si ale dokážou vyhrabat i ve stavebních výkopech, spárách nábřežních zdí či v rozsáhlých řezech hnědouhelných povrchových dolů. V období let 1992–2005 se 97 % hnízdišť břehulí v ČR nacházelo v lidmi vytvořeném prostředí, jen 3 % hnízdních lokalit představovaly říční břehy. Zánik četných malých pískoven a rychlá obnova velkých těžeben se promítá do pokračujícího úbytku břehulí na území našeho státu. Odhadujeme, že hnízdní početnost druhu v celé ČR dosahuje jen 15 000–30 000 párů. Kolonialita sice břehulím přináší řadu výhod, zejména společnou obranu proti nepřátelům (mobbing), na druhou stranu se na malém prostoru nahlučené hnízdící páry stávají zranitelnější kupř. nešetrnou intenzivní těžbou nebo vlivem přírodní pohromy.

ČSO uvítá jakékoli údaje o hnízdištích břehulí, zejména o místech, kde se netěží písek. Právě obdobné lokality unikají pozornosti ornitologů a ochránců přírody. Pozorovatelé mohou informace sami zadat do faunistické databanky avif.birds.cz nebo je zaslat elektronickou poštou na adresu petr.heneberg@lf3.cuni.cz.

V čem spočívají v úvodu zmiňované novinky? Kampaň Pták roku 2013kromě tradičních sponzorů, jako jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Muzeum Komenského v Přerově nebo Českomoravská myslivecká jednota, podpořily i soukromé firmy, které samy uskutečňují v terénu aktivní opatření na ochranu hnízdišť břehulí (například Lafarge Cement, a.s. nebo Českomoravský štěrk, a.s.). Zatímco ve všech předcházejících ročnících organizátoři vydali v rámci kampaně barevnou brožuru představující cílový druh a způsoby, jak mu pomoci, tentokrát čtenář získá podstatné údaje o břehuli říční v prvním čísle letošního ročníku výpravného časopisu Ptačí svět, vydávaného ČSO. Podrobnější informace o kampani poskytnou zájemcům pracovníci sekretariátu České společnosti ornitologické (Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5–Smíchov, tel./fax 274 866 700, birdlife.cz, e-mail cso@birdlife.cz).

Autor pracuje na ředitelství AOPK ČR jako poradce Foto Lubomír Hlásek