Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Odpovědnost za správní delikty a trestné činy

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Cílem článku je upozornit čtenáře na některé změny v právní úpravě odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí a pojednat o případném střetu odpovědnosti za trestné činy a správní delikty, zejména pokud deliktní jednání poškozuje části přírody chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Současně se zmiňuje o některých aspektech trestní odpovědnosti právnických osob.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Lednické rybníky v roce 2011

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Vojtěchovská, Eva Knižátková, Lubor Kašpar, David Lacina

Lednické rybníky v roce 2011

Rok 2011 přinesl na Lednických rybnících několik změn. Skončila platnost předchozího plánu péče a na základě vyhodnocení dosavadního vývoje byl připraven na následující období plán nový. Na podzim pak byla uzavřena nájemní smlouva s novým nájemcem celé soustavy. Cílem změn je zajistit dobrý stav předmětu ochrany této výjimečné národní přírodní rezervace, zřízené za účelem ochrany a zabezpečení odpovídajících stanovištních a potravních podmínek pro vodní a mokřadní ptáky, udržení a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů mělkých rybníků, na ně vázané flóry a fauny i celkového stavu krajinného rázu.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Brdy chráněnou krajinnou oblastí?

Z naší přírody

autoři: Jaroslav Pipek, Vojen Ložek, Jan Šašek, Josef Spilka

Brdy chráněnou krajinnou oblastí?

Brdská vrchovina je rozsáhlé území podhorského až horského charakteru v jihozápadní části středních Čech. Značná neúživnost geologického podkladu, kamenité půdy a drsné klima vedly k minimálnímu rozšíření až absenci trvalého lidského osídlení a zemědělství. To determinovalo Brdy jako prostor souvislého rozsáhlého lesního celku, který se zachoval ve své celistvosti až do dnešní doby. Brdy jsou hodnotné zejména výskytem horských a podhorských fenoménů, zachovalým hydrickým režimem a díky minimálnímu vlivu lidského osídlení. Na velké rozloze pohoří se nachází vojenský újezd Brdy. V souvislosti s jeho připravovaným zrušením vyvstává otázka další ochrany tohoto cenného území.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Václav Havel (1936–2011)

Úvodem

Autor: Redakce

Václav Havel (1936–2011)

Vážení čtenáři,

úvodní slovo prvního čísla nového ročníku Ochrany přírody je trochu netradiční. Na sklonku loňského roku, dne 18. prosince, zemřel pan Václav Havel, poslední polistopadový prezident Československa a první prezident České republiky, nejvýraznější osobnost sametové revoluce, dramatik, státník, filozof… Vzhledem k dvouměsíční periodicitě našeho časopisu jsme již nemohli reagovat na tuto pro celou českou společnost smutnou událost, proto tak činíme nyní.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf