Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Péče o přírodu a krajinu

Ochrana přírody 4/2019 29. 8. 2019 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

NPR Rejvíz ve víru kůrovcové gradace – cvičení z ochrany přírody pro pokročilé

Autor: Jindřich  Chlapek, Michal Servus

NPR Rejvíz ve víru kůrovcové gradace – cvičení z ochrany přírody pro pokročilé

Přírodní prostředí NPR Rejvíz tvoří pestrá škála vodou podmíněných biotopů od rašelinných jezírek v různé fázi zazemnění, přes vrchoviště, přechodová rašeliniště, slatinné a podmáčené louky po rašelinné březiny, pralesovité blatkové bory, rašelinné a podmáčené smrčiny nebo prameništní olšiny, nechybí ani arondované kulturní smrčiny. Rejvízská rezervace je hnízdištěm jeřába popelavého, čápa černého, kulíška nejmenšího, v drobných tocích žije mihule potoční, vranka pruhoploutvá a pstruh potoční, v rašeliništích roste blatnice bahenní, kyhanka sivolistá, rojovník bahenní, ve vrbových křovinách korálice trojklanná, na loukách ostřice plstnatoplodá, o. odchylná, o. blešní, hadilka obecná nebo nedávno popsaný prstnatec plamatý Averyanův.

Vraťme se krátce do historie, přesněji do roku 1946, kdy byl Rejvíz poprvé prohlášen rezervací. Nikdo tehdy jistě příliš nepřemýšlel, jak předejít konfliktu mezi managementem rezervace a okolními hospodářskými lesy. Slovní spojení „bezzásahový režim“ tehdy napadalo jen málokoho. Ochranáři často v nadšení z větší rezervace vyhlásili MZCHÚ s tím, že k zásadnímu konfliktu s okolím dojít nemůže, všude kolem je přeci les, tak proč rezervaci neprotáhnout až k cestě. To platí také pro NPR Rejvíz. Do ZCHÚ jsou tak zahrnuty i plochy, kde se předměty ochrany nevyskytují, a kde se počítalo v rámci managementových opatření s postupnou přeměnou lesa. Rezervace, kde předmětem ochrany jsou přirozené smrčiny, tak mají na problém zaděláno. V případě že navíc dojde v širším území k událostem jako je plošný rozpad smrkových lesů v důsledku kůrovcové gradace, je každé rozhodování potřeba zvlášť pečlivě vážit s maximální mírou odbornosti a objektivních skutečností.

IMG_2574
O důležitosti mrtvého dřeva pro biodiverzitu lesa dnes už nikdo nepochybuje. Foto Vít Slezák

Nevyhnutelnost adaptivního managementu
V současné době, dva a půl roku po schválení, je plán péče ve své části věnované managementu lesních ekosystémů, které tvoří 88 % plochy rezervace, již více než rok překonaný a v podstatě nepoužitelný dokument. Opatrné rozjímání nad postupným rozšiřováním bezzásahového režimu do vybraných partií rezervace v horizontu několika desítek let vzalo s gradací kůrovce rychle za své. Po více než deseti letech velice pozvolného nárůstu v řádu nejprve desítek a pak nízkých stovek kůrovcem zahubených stromů ročně došlo v roce 2018 v rezervaci k více než pětinásobnému nárůstu počtu kůrovcových stromů (viz graf). Tím začala klasická gradace, jejíž průběh dle literatury obvykle kulminuje v třetím roce a trvá zpravidla pět let, přičemž končí téměř úplným vyčerpáním zdrojů potravy kůrovce. Vzhledem k tomu, že změna plánu péče představuje proces trvající déle než jeden rok, vyvstává otázka, zda přímo do základní managementové úvahy nezapracovat jakýsi adaptivní algoritmus, umožňující v případě výraznější změny faktorů prostředí péči pružně upravit, její efekt vyhodnocovat a podle toho dále postupovat. Celou věc by bylo nutno v průběhu vývoje průběžně diskutovat s partnery.

Malž moü†l v NPR Rejv°z Foto Petr śaj
Malé mechové jezírko v NPR Rejvíz. Foto Petr Šaj

Kůrovcová gradace – administrativní anabáze
Vlastnické vztahy v rezervaci a jejím okolí nejsou úplně jednoduché. Území NPR je ve vlastnictví České republiky (hospodaří zde Lesy ČR), zatímco okolní lesy jsou majetkem Arcibiskupství Olomouckého, kde hospodaří Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Správa CHKO v reakci na první projevy dramatického nárůstu kůrovcem obsazených stromů a výzvy na plošné byť převážně nedestruktivní asanace ze strany Lesů ČR (v souladu s tehdy platnou výjimkou) přistoupila v průběhu července 2018 k vyloučení zásahů na zhruba 52 % plochy lesních ekosystémů zahájením řízení dle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. postaveném na ochraně předmětů ochrany EVL Rejvíz, která území NPR překrývá. MŽP po odvolání spolků rozhodnutí zrušilo a správní řízení zastavilo s odůvodněním, že nelze aplikovat § 66 tam, kde bylo dříve v téže věci rozhodnuto (v NPR byla platná výjimka pro zásahy proti kůrovcům).

IMG_4149
Jedno z mnoha kůrovcových ohnisek v podmáčených smrčinách v NPR Rejvíz.
Obnova smrku na úrovni bylinného patra se dočkala své příležitosti. Foto Jindřich Chlapek

Do následného řízení o změně výjimky dle § 84 zákona se přihlásilo 6 spolků s velmi rozmanitými názory na problematiku zasahování proti kůrovcům. Obecná shoda panovala pouze na vyloučení chemické asanace kůrovcových stromů. Nové rozhodnutí v reakci na rychlý vývoj v NPR vymezilo bezzásahové území na 82 % lesních ekosystémů rezervace a ve zbývajícím území podél hranice rezervace umožnilo asanaci vývratů a zlomů bez jejich vyklízení. Kácení kůrovcových stromů v kombinaci s asanací odkorněním nastojato rovněž s ponecháním 100 % dřevní hmoty k zetlení bylo umožněno pouze na 9 % území rezervace mimo výskyt předmětů ochrany a v návaznosti na okolní vzrostlé kulturní smrčiny. Rozhodnutí bylo napadeno odvoláním dvěma spolky, dále Lesy ČR a správcem sousedního lesa. Důvody odvolání byly na straně spolků a lesních hospodářů samozřejmě odlišné.

IMG_4155
Asanace v okrajové části rezervace – silnější stromy zůstávají stát, ostatní
se asanují na zemi. Struktura porostu a jeho mikroklima zůstávají do značné
míry zachovány. Foto Jindřich Chlapek

U obou uvedených rozhodnutí byl vyloučen odkladný účinek odvolání, rozhodnutí tedy byla předběžně vykonatelná doručením účastníkům řízení, pro roky 2018 i 2019 tak byly zásahy na velkém území rezervace vyloučeny, přičemž vzhledem k pozdnímu nalezení většiny kůrovcových stromů byly zásahy v roce 2018 zcela minimální (viz graf).

Graf_Rejviz str 13_OP
Graf kůrovcové gradace v NPR Rejvíz. Vypracoval Jindřich Chlapek

Do hry ještě před postoupením odvolacího spisu vstoupilo MŽP, které na základě podnětu vydalo předběžné opatření o zákazu asanací na celém území NPR. Po provedeném šetření (ohledání místa) však předběžné opatření zrušilo s tím, že „realizace asanačních zásahů dle vykonatelného rozhodnutí za účelem ochrany okolních hospodářských lesů je opodstatněná“.

Soustavný mediální tlak a přímé intervence spolků směrem k MŽP jsou pro správu CHKO Jeseníky velkou výzvou k tomu, jak se objektivně vypořádat se silnými a hlasitě a podbízivě prezentovanými názory, které ovšem nejsou založené na faktech a dobré a dlouhodobé znalosti konkrétního prostředí. Někteří aktéři nejsou ochotni vnímat jednotlivé aspekty vývoje lesního ekosystému, a už vůbec ne strategii managementového přístupu v delších časových horizontech. Extrémní zjednodušování problematiky značně komplikuje racionální diskusi a v mediálním prostoru proti sobě a pro veřejnost nepochopitelně staví „ekology“ a orgán ochrany přírody. Vše je umocněno titulky jako „Masakr perly motorovou pilou“, „Použití jedů v přísně chráněné rezervaci Rejvíz bylo nejspíš protizákonné a nemělo efekt“, nebo „Kácení a nezákonně povolené jedy ničí vzácnou přírodu jesenické rezervace Rejvíz“, které pak sice na chvilku strhnou pozornost části veřejnosti, ale v konečném výsledku ke konstruktivnímu dialogu nevedou.

Ať už odvolací řízení dopadne jakkoliv, je nyní výsledkem celého dění na poměry CHKO Jeseníky poměrně rozsáhlé bezzásahové území, jehož plocha v současné době činí 250 hektarů s tím, že od roku 2021 s ohledem na předpokládaný vývoj situace bude patrně toto území dále zvětšeno o dalších několik desítek hektarů. Jedinými zásahy zde bude kácení rizikových souší podél turistických stezek z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

Aplikace biocidu jako managementové opatření
Velkým tématem v „zásahových“ částech rezervace a navazujících starých porostech 1. zóny CHKO je způsob asanace vývratů a zlomů. Namísto odkornění se zde až do vstupu ekologických spolků na scénu zcela cíleně používal biocidní přípravek Vaztak. Jakkoliv kontroverzní se použití biocidu na první pohled může jevit, při bližším pohledu a srovnání s odkorněním kmene se středně- a dlouhodobý efekt chemické asanace ukazuje jako výrazně pozitivní. Ležící stromy zůstávají v kůře a s větvemi a po odeznění toxicity aplikovaného pesticidu (cca 6-8 týdnů) dochází k velmi rychlé kolonizaci kůrovcem obsazeného kmene pestrou škálou saproxylických organismů v množství a druhové skladbě řádově vyšší, nežli je tomu na kmenech odkorněných. Rok po aplikaci již nelze rozeznat vývrat ponechaný bez zásahu od kmene, kde došlo k eliminaci kůrovce postřikem biocidu. Paradoxně se na použití tohoto způsobu asanace nedívají s důvěrou ani lesní hospodáři, dle jejich názoru je takový postup nedostatečně účinný. Za stoprocentně účinnou asanaci považují dokonalé oloupání celého kmene. To v praxi znamená, že padlý strom je odvětven, rozřezán na části tak, aby mohl být otočen a odkorněn i ze spodní strany. Ideálním řešením pro hospodáře je včasný odvoz napadených stromů z lesa.

Obecně se rovněž projevuje fakt, že společnost je na použití chemických přípravků v přírodě a potravinářském průmyslu velmi senzitivní. Aktuální problematika sucha, poklesu podzemních vod a navrch ještě jejich znečištění pesticidy – to vše vyvolává diskuzi a poptávku po snížení jejich aplikace. Zde je třeba poznamenat, že masivní nasazení pesticidů v zemědělství je vskutku alarmující a rozhodně nesrovnatelné se selektivní asanací jednotlivých kmenů v rezervaci. Nicméně jistou míru rizika nelze vyloučit. Agentura si proto nechala odborně vyhodnotit publikované odborné publikace věnované této problematice. Výsledky budou nepochybně zohledněny v dalších krocích reflektujících rozhodnutí, zda v zásahovém území (které se velmi rychle smršťuje) preferovat požadavek na vyloučení chemických prostředků a rezignovat na dlouhodobý pozitivní efekt tlejícího neodkorněného dřeva.

Monitoring
Další vývoj v rezervaci bude mimořádně zajímavý a současně obtížně předvídatelný. Možných scénářů je několik, nicméně je pravděpodobné, že množství stromů každoročně odumřelých v důsledku napadení kůrovce, byť dočasně, dále poroste. Dobrým základem pro monitoring je založení 5 trvalých ploch (1000 m2) již v roce 2014, dlouho před prvními náznaky kůrovcové gradace. Plochy byly v roce 2019 týmem z katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity v Praze přeměřeny a současně bylo umístěno v bezzásahovém území v místech dosud kůrovcem nezasažených dalších osm takových ploch. Na osmi z těchto 13 ploch probíhá sběr informací o biodiverzitě brouků, mechorostů a cévnatých rostlin. Plošně byl proveden také monitoring ptáků. Vedle toho v jádrové části rezervace na přechodu mezi blatkovým borem, rašelinnou smrčinou a otevřeným přechodovým rašeliništěm provedl v roce 2015 a 2016 tým oddělení ekologie lesa VÚKOZ pozemní skenování lesního porostu na ploše 5 hektarů. Pro dokumentaci vývoje bylo navíc pořízeno na jaře 2019 bezešvé ortofoto s rozlišením 8 cm/pixel pro budoucí vyhodnocení dynamiky rozvoje kůrovcových ohnisek v rezervaci. Podrobný monitoring výskytu kůrovcových stromů v rezervaci probíhá od roku 1996 (graf).

Kůrovcová gradace a její odezva v lesním ekosystému rezervace tak bude v rámci možností relativně dobře podchycena, výsledky monitoringu budou dobrým zdrojem informací o vlivu kůrovce na proměnu lesního prostředí, rychlosti jeho obnovy a reakce vybraných skupin organismů.

Výhled
Pro další vývoj uvnitř rezervace bude nakonec rozhodující dění v jejím okolí. Velmi záleží zejména na tom, jak lesníci Arcibiskupských lesů a statků zvládnou pokračující kůrovcovou gradaci v bezprostředně navazujících lesích a jaké budou klimatické podmínky pro rozvoj kůrovce. Jeden ze scénářů naznačuje, že do konce roku 2022 může na území rezervace kůrovci podlehnout více než 90 % vzrostlých smrků. Taková spontánní disturbance už bude v turisticky atraktivním území vidět a nepochybně spustí lavinu silných prohlášení ze všech stran. Nicméně v polohách kolem 750 m n. m. lze očekávat velmi rychlý průběh obnovy lesa a lze očekávat, že než se poslední části stromového patra rozpadnou, bude přinejmenším chodník k Velkému mechovému jezírku lemován rychle odrůstající a lesní mikroklima opět vytvářející novou generací stromů.

Zvěř, zvěř, zvěř
Pro další vývoj lesního ekosystému nejen v NPR Rejvíz jsou zcela klíčovým a ochranou přírody na všech úrovních stále zcela nedostatečně systémově řešeným aspektem dlouhodobě velmi vysoké stavy spárkaté zvěře. Lesní porosty v nejcennějších partiích jesenických rezervací jsou projevy této nerovnováhy dlouhodobě ovlivňovány snad ještě výrazněji než kůrovcem. Druhová skladba i struktura lesa je ochuzována a dále se odchyluje od své přirozené podoby. Dokud lesní hospodáři a ochrana přírody nezačnou tento fatální problém systematicky řešit, budou všechny ochranářské aktivity polovičaté a lesy v rezervacích, jakkoliv se mohou na první pohled jevit jako přírodní, ještě dlouho rozhodně nebude možné považovat za přirozené lesní prostředí.

Současné dění v NPR Rejvíz je skvělou lekcí pro všechny zúčastněné – správu CHKO, spolky, lesníky, výzkumníky i místní obyvatele a návštěvníky rezervace (jenv roce 2018 ji navštívilo 61 tisíc lidí), kteří se zatím příliš neprojevují. Poučení z tohoto vývoje budiž dobře zdokumentováno nejenom pro odborné články, ale i pro péči o další maloplošná chráněná území, kde jsou předmětem ochrany přirozené smrčiny.