Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 2/2021 21. 4. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Praktický komentář zákona o ochraně přírody a krajiny

Autor: Svatava Havelková

V předešlém měsíci vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer nový komentář, který rozšířil řadu komentářové literatury k zákonu o ochraně přírody a krajiny. Jde o publikaci: JELÍNKOVÁ, J. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 548. 

Velké části čtenářů našeho časopisu je znám jak vydavatel, tak i samotná autorka, pro ty čtenáře, kteří by tápali, vydavatele i autorku krátce představím. Vydavatelství Wolters Kluwer ČR je poskytovatelem právních a ekonomických informací, a to zejména je vydavatelstvím odborné právní a finanční literatury a provozovatelem automatického systému právních informací ASPI. Autorku nového komentáře JUDr. RNDr. Jitku Jelínkovou, Ph.D. většina čtenářů našeho časopisu dobře zná. Dlouhé roky pracovala jako vedoucí právního odboru ČIŽP, v posledních letech působí jako poradkyně, konzultantka, lektorka a externí vysokoškolská pedagožka a je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací v oblasti správního práva a správního trestání a v oblasti ochrany životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny. V našem časopise v uplynulých letech publikovala celou řadu článků v rubrice Právo v ochraně přírody. 

Po excelentním a rozsáhlém komentáři autorského kolektivu Vomáčka, Kotek, Konečná, Hanák, Dienstbier a Průchová vydaném v nakladatelství C. H. Beck na počátku roku 2018, který má vysokou akademickou úroveň, se nám nyní dostává do rukou praktický komentář, jehož hlavním cílem je přiblížit právní úpravu ochrany přírody a krajiny praxi, a to zejména praktické činnosti orgánů ochrany přírody, byť zajisté bude přínosem i pro jiné čtenáře. Praktický komentář Jitky Jelínkové není vědeckým dílem, které by postihovalo veškeré teoretické aspekty zpracovávané materie či které by se zabývalo historií a vývojem komentované právní úpravy, neboť to ani nebylo jeho cílem a účelem. 

Po předmluvě z pera JUDr. Svatomíra Mlčocha, který téměř před třiceti lety stál u zrodu zákona o ochraně přírody a krajiny, a po krátkém úvodu autorky následuje vlastní komentář. Komentářový text k jednotlivým ustanovením zákona je členěn do logických tematických celků, opatřených výstižnými nadpisy zobecňujícími obsah komentovaného ustanovení. Komentář se neomezuje na rozbor vlastní textace zákona, tedy neobsahuje jen „převyprávění“ textu jednotlivých ustanovení, nýbrž zdůrazňuje jejich smysl, účel, praktickou aplikaci a vazby na související ustanovení. O mnohých komentářích platí, že si s úsměvem či s povzdech můžeme říci, že „komentář končí tam, kde začíná praktický problém“. To naštěstí neplatí o této publikaci. Autorka poctivě a erudovaně řeší i výkladově obtížnější pasáže a nabízí čtenářům vždy konkrétní závěr. Opírá se přitom o vlastní široké zkušenosti, o judikaturu správních soudů i o výklady a metodiky MŽP. Současně s těmito prameny pracuje uvážlivě, aby čtenáři nebyli takovými podklady zahlceni. Na místech, kde je to účelné, je přímo do textu komentáře zapracován též obsah prováděcího předpisu. To se týká zejména vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení či prováděcí vyhlášky k zákonu, pokud se týká vymezení, vytváření a ochrany ÚSES a ochrany VKP, v omezeném rozsahu i dalších prováděcích předpisů.   
Z celého recenzovaného komentáře je zřejmé, že autorka v díle zúročila své bohaté zkušenosti a edukační schopnosti získané dlouholetou lektorskou praxí. Autorka zcela přesně ví, co v textu zdůraznit a jak ustanovení objasnit i těm, kdo nemají právní vzdělání a nemají dostatečné zkušenosti s výkonem státní správy. Uvážlivě volí, co do textu zařadit, co bude pro praxi přínosné a co již by byla informace nadbytečná a zahlcující. Těžištěm komentáře, jak autorka sama zdůrazňuje v úvodu, je výklad nejfrekventovanějších ustanovení obecné ochrany přírody a krajiny (tedy části druhé zákona) a výklad „průřezových“ otázek řešících účast ekologických spolků, typy administrativních nástrojů, otázky nápravy ekologické újmy či vyvození právní odpovědnosti. Ovšem i výklad dalších částí zákona (třetí, čtvrté a páté), týkající se zvláštní územní a druhové ochrany a ochrany soustavy Natura 2000, je zpracován s vysokou odborností. Komentář také reflektuje nepříznivý legislativní vývoj zákona o ochraně přírody a krajiny z posledních let a jako vůbec první komentář (právní stav je v publikaci podchycen ke dni 2. 2. 2021) reaguje na novelu tzv. urychlovacího zákona (zákon č. 403/2020 Sb.), a to ve výkladu § 8 odst. 6 a podrobným komentářem § 82a zákona.  

Do takto rozsáhlého textu zpracovaného jediným autorem se samozřejmě mohly vloudit a také na několika místech vloudily drobné nepřesnosti a určitá ojedinělá argumentační zjednodušení. Jde však skutečně jen o podružné a zanedbatelné „drobné vady na kráse“. 

Praktický komentář kolegyně Jitky Jelínkové se pro svou aktuálnost, vysokou obsahovou úroveň, přehlednost textu, srozumitelné zpracování a praktické zaměření zcela jistě stane užitečným každodenním pomocníkem orgánů ochrany přírody při jejich činnosti. Jeho pořízení všem doporučuji, zakoupit ho lze v tištěné či elektronické podobě.