Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 6/2020 21. 12. 2020 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Odešel Petr Štěpánek

Autor: Petr Hůla, Ivan Kasalický

Odešel Petr Štěpánek

Ing. Petr Štěpánek se narodil 21. 5. 1942 ve Zbečně do rodiny strojního inženýra. Po absolvování hutní průmyslovky na Kladně, střední lesnické školy v Písku a lesnické fakulty v Brně nastoupil jako lesník na Lesní závod Křivoklát. Od mládí se zajímal o ochranu přírody, která tehdy probíhala na dobrovolnické úrovni v tzv. aktivech ochrany přírody. 

K profesionální ochraně přírody na Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje v Praze přešel v roce 1974 v souvislosti s procesem příprav na vyhlášení CHKO Křivoklátsko. Společně s Ing. Petrem Mouchou během čtyř let dokončili potřebné administrativní podklady, aby v roce 1978 byla CHKO Křivoklátsko vyhlášena.

V tomto roce byla zároveň zřízena Správa CHKO Křivoklátsko a Petr Štěpánek byl jmenován jejím prvním vedoucím. Správu CHKO potom úspěšně vedl celých třicet let, až do roku 2008.

Petr Štěpánek byl velikým patriotem a milovníkem křivoklátské přírody. Zajímala ho nejen příroda, ale i historický vývoj území. Jeho přístup k praktické ochraně přírody nebyl nijak ortodoxní, ale velmi komplexní. Spolupracoval s celou řadou odborníků od architektů přes zoology, botaniky, geology, lesníky a zemědělce až po pedagogy, umělce a zástupce médií. Už v roce 1979 sestavil Petr Štěpánek při Správě CHKO Křivoklátsko první poradní sbor, který čítal tehdy 22 odborníků z různých vědeckých institucí, vysokých škol, ministerstev a státní správy.

Na Vod†ckā stezce
Otevření vodácké naučné stezky ve Zvíkovci v roce 1985,
Petr Štěpánek druhý zprava. Foto Petr Moucha

V osmdesátých letech 20. století byl dáván důraz na prohloubení průzkumu území CHKO a zapojení Křivoklátska do vědeckých programů. Díky velkému úsilí Petra Štěpánka realizovat na Křivoklátsku co nejvíce výzkumů a průzkumů, stejně jako důsledné uplatňování jeho představy o ochraně přírody i krajiny CHKO vedlo leckdy k odporu vedení okresních národních výborů nebo nesouhlasu okresních orgánů KSČ. Vyskytly se i požadavky na jeho odvolání z funkce vedoucího správy, které se mu však díky jeho charismatickému vystupování a podložené argumentaci podařilo naštěstí vždy ustát. 

Významným úspěchem jeho profesionální kariéry bylo např. odmítnutí záměru výstavby přečerpávací vodní elektrárny a přehrady na Berounce. V tomto boji se mu díky argumentaci, neústupnosti a vyjednávacím dovednostem podařilo zapojit pro ochranu území nejen odbornou, ale i širokou laickou veřejnost. Vláda ČR nakonec přijala usnesení, kterým výstavbu PVE a VD Křivoklátsko zamítla. 

Ačkoliv to nebyla jen zásluha Petra Štěpánka a Správy CHKO Křivoklátsko, přispěl k tomu lvím podílem.

Petr Štěpánek také dbal o ochranářskou osvětu. Sám pilně jezdil přednášet o přírodě Křivoklátska do obcí, na dětské letní tábory, do škol a vedl k této činnosti i všechny své podřízené. Pozornost byla věnovaná i výstavbě naučných stezek a různým expozicím o přírodě a historii Křivoklátska. 

Počátkem 90. let se rozvinula v ochraně přírody odborná diskuse o potenciálně vhodných územích pro vyhlášení nových národních parků. Vzhledem k výsledkům rozsáhlých výzkumů a jisté prestiži, kterou Křivoklátsko díky Petru Štěpánkovi mělo, panovala celkem obecná shoda, že dalším národním parkem by se mělo stát právě toto území. To by určitě bylo naplnění jeho veškerých snah a představ. 

Ale nové politické koncepce po roce 1990 a akcent na mezinárodní spolupráci způsobily, že přednost dostala území na hranicích státu, sousedící s podobnými územími v Německu a Rakousku – tedy Šumava, Podyjí a České Švýcarsko. 

Petr Štěpánek ani po sametové revoluci neztrácel tempo. Za jeho vedení začala správa plnit úlohu výkonného orgánu státní správy – tedy fakticky podle zákona rozhodovat na svěřeném území ve věcech ochrany přírody a krajiny. V roce 1995 prošla kompletní přestavbou budova původního sídla Správy CHKO v Křivoklátě – Budech. Po západním vzoru tak vzniklo na tehdejší dobu moderní Informační a vzdělávací středisko ochrany přírody. Ve Zbečně byla potom v několika etapách zrekonstruována budova stávající Správy CHKO Křivoklátsko. 

Vyhlášení národního parku Křivoklátsko se už Petr Štěpánek nedočkal. 

Vychoval si ale generaci ochranářů, kteří v jeho započatém díle pokračují se stejným zaujetím a úsilím. Je mi velkou ctí, že jsem s ním mohl pracovat a učit se od něho.

Petr Štěpánek nás opustil ve středu 21. října 2020 ve věku 78 let.