Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria

autoři: Zuzana Dubová, Michal Krátký

Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria

Nevládní neziskové občanské sdružení Sagittaria působí v ochraně přírody a krajiny především v regionu střední Moravy, ale některé projekty v současnosti uskutečňuje takřka po celé ČR. Organizace vznikla v roce 1991 jako Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Litovelské Pomoraví, od roku 1996 nese současný název.

Sagittaria si klade za cíl široce informovat odbornou i laickou veřejnost o problematice ochrany přírody a životního prostředí, přírodních hodnotách a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují. Za tímto účelem funguje sdružení mimo jiné i jako informační centrum ochrany přírody pro veřejnost, kam je možné se obrátit pro radu. Významnou aktivitou je publikační, osvětová a ekovýchovná činnost. Mimo publikací a brožur Sagittaria vydává letáky, týkající se ze-jména problematiky chráněných lokalit a druhů nejen soustavy Natura 2000, a pořádá výstavy fotografií zaměřené na přírodu Olomouckého kraje. Pro návštěvníky instaluje na zájmových lokalitách informační panely, na střední Moravě vybudovala nebo obnovila osm naučných stezek a organizuje zajímavé exkurze do přírody, jak pro veřejnost, tak pro školy. V současné době spolupracuje s Vlastivědným muzeem v Olomouci na ekovýchovných programech určených žákům základních škol.

Příroda na vlastní oči

Příroda na vlastní oči...

Foto archiv Sagittaria

Důležitá je i spolupráce s vlastníky pozemků cenných přírodních lokalit. Jako Pozemkový spolek Sagittaria pravidelně pečuje na základě dohody s vlastníky o přírodovědně hodnotné lokality a tím zlepšuje podmínky k životu mnoha zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Díky spolupráci s obcemi dlouhodobě probíhá mapování a likvidace nejvýznamnějších druhů invazních nepůvodních rostlin šířících se na střední Moravě.

Školní exkurze

Školní exkurze do přírody jsou vítaným zpestřením výuky.

Foto archiv Sagittaria

Neméně významná je i realizace záchranných programů kriticky ohrožených druhů rostlin. Sagittaria realizuje záchranný program matizny bahenní (Angelica palustris), který byl v roce 2000 jako vůbec první záchranný program schválen Ministerstvem životního prostředí. Díky němu se můžeme ještě s touto mrkvovitou rostlinou v naší přírodě potkat. V současné době připravuje ke schválení záchranné programy pro vstavač trojzubý (Orchis tridentata) nebo plavín štítnatý (Nymhoides peltata).

Více o aktivitách občanského sdružení Sagittaria se dozvíte na stránkách www.sagittaria.cz.

Autoři jsou členové neziskového občanského sdružení Sagittaria