Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Roste zájem o kvalifikované poradenské služby

autorka: Marcela Křížová

Možná i vy jste se dostali do situace, kdy jste potřebovali radu, jak co nejlépe založit zahradu nebo co nejlevněji a přitom nejefektivněji opravit dům, případně jej dokonce postavit, aniž by vaše práce uškodila okolní přírodě, ovzduší nebo kolem tekoucí říčce.

Většinou každý zapne internet a s pomocí některého vyhledávače se snaží najít odpověď na svou otázku. A většinou najde alespoň základní informace. Když má štěstí, narazí na rady některé environmentální poradny nebo poradce a najde potřebný kontakt.

Delší dobu je environmentální poradenství (EP) na internetových portálech k nalezení v rubrikách neziskových organizací. V poslední době se služby ekoporadců objevily také v rubrikách služeb jako významná oblast podnikání. Základní rady a informace, třeba i telefonicky nebo e-mailem, poskytují mnohé ziskové a samozřejmě neziskové poradny zdarma. Teprve tehdy, potřebujeme-li složitější radu, nebo dokonce asistenci při realizaci projektu a provádění praktických prací, dojde na služby honorované. A ty se logicky liší podle mnoha kritérií.

Obecně – poradce je osoba, která poskytuje rady nebo informace v určité odborné oblasti. Poradna je místo, kde takové poradce vyhledáváme nebo očekáváme. Hledáme-li radu v oblasti environmentální, tj. v oblasti životního prostředí, vyhledáme environmentálního poradce. Ale v praxi je to daleko složitější. Životní prostředí je natolik široký pojem, že se poradenstvím či specializací zabývá více oborů, které cíleně spolupracují na ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Environmentální poradenství najdeme spíše pod již dříve zažitými názvy, např. ekologické poradenství, ekoporadna, ekoporadce atp.

Důvodem vyhledávání této služby je snaha veřejnosti i specifických cílových skupin orien­tovat se v dodržování legislativy a obecně v ochraně životního prostředí, ochraně přírody (živé i neživé), šetření přírodními zdroji, ekonomicky vhodném chování s využíváním ekonomických nástrojů atd.

Pokud hledáme zakotvení environmentálního poradenství v legislativě, pak je nalezneme ve specializovaném § 13 (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 6/2005 Sb.). Zákon stanoví, že „ ...Ministerstvo životního prostředí podporuje rozvoj osvěty vedoucí k preventivní ochraně životního prostředí (dále jen “environmentální poradenství“)“, a že „kraje v samostatné působnosti podporují rozvoj environmentálního poradenství.“ Není zde ale uvedená jeho definice.

Environmentální poradenství je obsaženo i v dokumentech vlády, uvádějících zejména podporu jeho cílů a záměrů. Nejprve to byl Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (schválený usnesením vlády č. 1048/2000). Konkrétní dílčí cíle a úkoly „poskytovat odborné a kvalifikované rady a doporučení veřejnosti, popularizovat výsledky vědy a výzkumu ve prospěch životního prostředí v praxi, přibližovat šetrné životní standardy požadavkům veřejnosti a ovlivňovat veřejnost ve směru (trvale) udržitelného rozvoje společnosti“, předběhl o 4 roky Státní politiku životního prostředí 2004–2010 (usnesení vlády č. 235/2004). Poradenství je v ní zařazeno do kontextu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Vzrůstající zájem podniků i veřejnosti však vyžaduje, aby se environmentální poradenství stalo samostatným nástrojem politiky životního prostředí.

Problematika environmentálního poradenství přesto nebyla v žádných závazných dokumentech zakotvena terminologicky. Uvedený nedostatek stále více postrádala v konfrontaci s veřejností státní správa a všichni, kdo kvalifikovaně poskytují environmentální poradenské služby. Situace vyústila do zpracování významného strategického dokumentu Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období 2008–2013. Program byl zpracován podskupinou Mezirezortní pracovní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při MŽP, specializovanou na environmentální poradenství. Spolupracovali v ní zástupci a pracovníci ministerstev životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, místního rozvoje, školství, experti z odborných institucí a organizací, vysokých škol, specializovaných nestátních neziskových organizací a sítí ekologických poraden.

Je velmi důležité, že na kvalifikaci environmentálního poradce jsou kladeny požadavky, jejichž základem jsou odpovídající vzdělání, dovednosti, zkušenosti, trvalé profesní vzdělávání, profesionalita, objektivita, nestrannost, komunikační dovednost a další.

Hlavními cílovými skupinami této služby jsou veřejnost, zájmová sdružení občanů, veřejná správa, podnikatelský sektor včetně zemědělství a nestátní neziskový sektor. Hlavními poskytovateli jsou pak odborníci ze státního sektoru (včetně některých jeho organizací), odborníci komerčního i neziskového sektoru (často jde o specializované organizace), vybrané odborné vědecké instituce a vysoké školy, kulturně vzdělávací a zdravotnické instituce a specializované sdělovací prostředky.

Rozvojový program je základem dalšího postupu prací potřebných pro konkrétní koncepční a metodické aktivity v jednotlivých opatřeních včetně odpovědností a sledování efektivity. Během roku 2009 vznikne další dokument, který bude předložen vládě – Realizační plán, jenž bude každé tři roky vyhodnocován a aktualizován.

Jeho význam nejlépe podporuje narůstající zájem o kvalifikované environmentální poradenské (ekoporadenské) služby na místní, regionální a národní úrovni. Odbor environmentálního vzdělávání Ministerstva životního prostředí (MŽP) za tím účelem zadal vypracování několika analýz, které přinesou aktuální informace o zájmu občanů či firem o tuto službu, ekonomickém potenciálu ekoporaden i nároku na její podporu ze strany státu, dále o vyžadovaných tématech Evropského parlamentu (EP) z hlediska různých cílových skupin a další. Získaná ak­-tuální data bude z velké části možné porovnat s prvotními studiemi z roku 2005 a 2006, umístěnými na stránkách MŽP (www.mzp.cz) v rubrice Politika a nástroje ochrany ŽP/ Environmentální poradenství. Zde jsou k dispozici i ostatní studie (např. EP v Evropě), základní strategické dokumenty a některé další analýzy nebo publikace. Současně jsou zde odkazy na dvě nejvíce užívané adresy organizací neziskového sektoru.

Projekty podpořené z Operačního programu lidské zdroje, doplněného o finanční prostředky ze státního rozpočtu, naleznete na stránce www.ekoporadny.cz, kde jsou nejen projekty týkající se environmentálního poradenství, ale také informačních nebo výchovných a vzdělávacích center neziskových organizací. Od roku 2009 se tato stránka bude věnovat výhradně environmentálnímu poradenství. Z této adresy se pak dostane každý zájemce na ekoporadnu, která mu dokáže pomoci s jeho problémem.

Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí se nejčastěji zaměřují na informování veřejnosti a na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Environmentální poradenství ve smyslu profese je někdy praktikováno ve vztahu k veřejné správě nebo při tvorbě územních plánů, dosud však máme jen dílčí povědomí nebo informace od pracovníků těchto institucí. Některé správy zaměňují poradenství především za poskytování informací. Ale informace může poskytovat i ekocentrum nebo jakákoliv správa samo­-statně. S informacemi pracují všichni, zaměstnanci správ jistě s informacemi verifikovanými, odborně bezchybnými, stejně jako všichni zaměstnanci veřejného sektoru a ostatní, kterým záleží na dobrém jménu. Pokud ale činnost nesplňuje výše uvedené podmínky definovaného environmentálního poradenství a další podmínky Rozvojového programu, nemůže být jako environmentální poradenství charakterizována.

Odbor environmentálního vzdělávání a osvěty MŽP by uvítal komplexní informace, – ověřitelná data podložená praxí. Agentura Koniklec, a.s., zjišťuje některé údaje v rámci analýzy zpracovávané z prostředků technické asistence Operačního programu Životní prostředí, priority 7. Věříme, že jim pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí vyjdou vstříc.

Autorka pracuje na Ministerstvu životního prostředí, oddělení vzdělávání a osvěty

Přesná citace definic

Environmentální poradenství (EP) je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. EP je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.

Environmentální poradenství je odborná činnost spočívající v poskytování expertních konzultací (rad), posudků, pomoci s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů, poskytování primárních informací a také činností směřujících ke zprostředkování specifických služeb. EP využívá výsledků vědy a výzkumu a zprostředkovává relevantní odborná data.