Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Zaměřeno na veřejnost

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

autorka: Jarmila Kostiuková

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

V Patronátech Skautský institut pomáhá skautským oddílům a školním třídám angažovat se v obnově krajiny a ochraně přírody. Ve spolupráci s odbornými průvodci a správci území se účastníci dozvídají nejen o přírodních hodnotách, ale také o důležitosti budování vztahu se všemi zúčastněnými stranami. Rozvíjí tak dvě základní občanské kompetence: odpovědnost za stav veřejného prostoru a vědomí, že každý má šanci ovlivnit pozitivně své okolí. Patronáty v současné době působí na území hlavního města Prahy a v osmi krajích ČR, doposud se do nich zapojilo více než 55 oddílů a školních tříd.

Tento projekt, zaměřený na péči o krajinu, se zrodil z vědomí, že naše příroda čelí řadě problémů. Příkladem může být pokles druhové bohatosti a ohrožení přírodních stanovišť. Přestože v obecné rovině víme, co je třeba udělat, stav na řadě lokalit se nedaří zlepšit. V mnoha případech by přitom stačily drobné a pravidelné zásahy – čištění tůní, vyřezávání křovin, vyhrabávání stařiny, narušování drnů a další činnosti, které snadno zastane i skupina dětí.

Historie projektu

Myšlenka Patronátů vznikla před pěti lety a jedním z prvotních impulzů byla diskuse na setkání pracovní skupiny ochrany přírody při České botanické společnosti. V debatách vyplynulo na povrch téma, jak důležitá, potřebná a těžko zajistitelná je drobná péče i o méně významné lokality. Anna Šlechtová (členka ČBS a dlouholetá aktivní činovnice Junáka) si uvědomila, že skautské oddíly skýtají velký potenciál v podobě lidí, kteří mají přirozený zájem o přírodu, není jim lhostejné dění v jejich okolí a mají velkou snahu měnit věci k lepšímu. Díky svým kontaktům a aktivitě propojila klíčové osoby a v roce 2018 odstartoval na území hlavního města Prahy s vydatnou podporou magistrátu a pracovníků odboru ochrany prostředí pilotní ročník projektu s názvem „Oddíly (v) přírodě“. V Praze se do projektu během dvou let zapojilo kolem 20 oddílů a projekt, s pozdějším názvem „Patronáty“, se přirozeně začal rozšiřovat do dalších regionů v ČR. Kromě skautských oddílů jsme začali cílit i na další organizované skupiny mládeže a školní třídy. V letech 2020–2021 se s grantovou podporou Státního fondu životního prostředí působnost projektu rozšířila na území Jihočeského, Jihomoravského, Libereckého a Plzeňského kraje a od roku 2022 přibyly další čtyři kraje (Středočeský, Ústecký, Kraj Vysočina a Zlínský).

Použitá metoda

V Patronátech ukazujeme skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody. Oddíl se přihlásí do programu s tím, že by chtěl pečovat o nějakou přírodně cennou lokalitu ve svém okolí. My mu pomůžeme s hledáním lokality, propojíme ho se správcem území a také s odborníkem – průvodcem. Průvodce pomáhá účastníkům akce pochopit, k čemu jejich aktivity slouží a jaké hodnoty vytvářejí nebo chrání. S oddílem vyráží do terénu, zvolený management průběžně konzultuje se správcem lokality a svou přítomností ručí za vhodnost plánovaných zásahů a kvalitu jejich provedení. Spolupráce se správcem, popř. vlastníkem lokality (AOPK ČR, národní park, krajský úřad, obecní úřad, pozemkový spolek) umožňuje realizovat projekt v souladu s plány péče a cíli ochrany daného místa.

Oddíl by se měl do terénu vypravit minimálně 2× ročně (na jaře a na podzim), ale jsou skupiny, které mají „svou“ lokalitu vyloženě „za humny“ a tráví zde ochotně mnohem více času. Prohlubují tak své znalosti z ochrany přírody a získávají vztah k danému místu. Součástí programu je i jednoduchý monitoring, prostor pro záznamy a fotodokumentace. Hladké fungování spolupráce v každém kraji mají na starosti regionální koordinátoři.

Spolupráce s AOPK ČR

Na území hlavního města Prahy se nám osvědčila spolupráce s Odborem ochrany prostředí MHMP, v jednotlivých krajích se stává vedle správ národních parků a krajských úřadů důležitým partnerem AOPK ČR. Už samotné vytipování lokalit vhodných pro zásahy probíhá ve spolupráci se zaměstnanci regionálních pracovišť, a pokud se k dané lokalitě přihlásí konkrétní oddíl, ujímají se odborníci z AOPK ČR často i role průvodce. Aby byla spolupráce zaštítěna i formálně, připravujeme k podpisu obecné memorandum mezi AOPK ČR a Junákem a pro potřeby programu Patronáty i konkrétnější memorandum mezi AOPK ČR a Skautským institutem.

Jak fungují Patronáty v praxi – ukázky činnosti oddílů

Skauti z Jablonce nad Nisou převzali pod odborným vedením Ondřeje Šnytra (AOPK ČR, RP Liberecko) patronát nad PP Tichá říčka nedaleko Hrabětic. Jedná se o rašeliniště a plochy bezlesí na okraji potoka Tichá říčka, které jsou částečně porostlé nežádoucími dřevinami. Na tomto území je důležité průběžně prořezávat vrby a nálet, udržet zamokřené plochy, vytvářet a udržovat tůňky. Během brigády v říjnu 2021 skauti pokáceli vrby mezi dvěma částmi rašeliniště tak, aby zde výhledově vzniklo požadované souvislé bezlesí s mokřadem. Vykácené větve děti odtáhly na okraj PP (do odrostlé smrčiny), kde je pořezaly na kratší kusy a udělaly hromadu z větších klacků i klestu a větviček. Práce s pilkami a nůžkami skauty evidentně bavila, a tak se vyřezaná biomasa vměstnala na překvapivě malé hromady, které mohou posloužit i pro zimování živočichů. Díky zásahu byla zvětšena plocha volného rašeliniště.

2022-02-022

Patronát na Tiché říčce – úvodní povídání aneb „co zde budeme dělat a proč“. Foto Olga Hušková

V Plzeňském kraji se do projektu zapojil 7. oddíl z Přimdy s průvodkyní Lucií Koryťákovou Novákovou (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) a převzal patronát nad PP Kolowratův rybník západně od Přimdy. V litorálním pásmu jeho západního břehu roste bohatá populace kriticky ohrožené rosnatky prostřední, která je však potlačována rozrůstající se třtinou šedou. V roce 2021 se skauti na lokalitu vypravili několikrát, pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekanou hmotu odklízeli. Zároveň připravovali další místa příhodná pro růst rosnatky narušováním drnů sekeromotykami a prošlapáváním. Pod odborným dohledem průvodkyně prováděli i monitoring, díky kterému bylo zdokumentováno, že po dvou letech pravidelné péče o lokalitu je porost třtiny menší a řidší a rosnatka prostřední se prokazatelně rozšiřuje na nová místa.

B_2022-02_X4_Str_39_Obr_0002

Vyřezané dřeviny je potřeba odtáhnout mimo rašeliniště, nakrátit a srovnat do hromad. Foto Olga Hušková

V Jihočeském kraji se 1. oddíl z Holubova s průvodkyní Janou Janákovou (AOPK ČR, RP Jižní Čechy) začal starat o lokalitu nedaleko svého tábořiště – mokřadní louku jihozápadně od obce Tichá u Dolního Dvořiště, která sousedí s PP Horní Malše. Na lokalitě roste kriticky ohrožená kapraď hřebenitá, prstnatec májový a řada dalších vzácných druhů, které jsou ohrožené zarůstáním. Tato lokalita nemá žádný statut územní ochrany. Protože se jedná o místo poblíž tábořiště, kam skauti jezdí o prázdninách, probíhají zásahy v červenci. Skauti a skautky na lokalitě vyřezávají nálety osik a vrb, aby bylo možné louku začít pravidelně kosit, a tím ji udržovat. Vyřezané dřeviny snášejí na hromadu, a protože to podmínky místa umožňují, v následujícím roce dřevo spálí.

2022-02-024

Skauti z Přimdy vyhrabují posečenou třtinu šedavou, aby měla rosnatka prostřední více prostoru. Foto Věra Končická

Doba „covidová“

Průběh projektu bohužel negativně ovlivnila epidemie koronaviru a s ní spojená protipandemická opatření. Na jaře 2020 byla skautská činnost na dlouhé týdny pozastavena a řada naplánovaných zásahů se musela zrušit. Stejná situace se opakovala i na podzim, protože většina zásahů byla plánována na období po skončení vegetační sezony. V této době se ovšem restrikce opět zpřísnily a bylo zakázáno pořádat hromadné akce. V roce 2020 se tak mohly uskutečnit hlavně průzkumné a monitorovací návštěvy lokalit v období od května do září. Ani rok 2021 v tomto ohledu nebyl o mnoho příznivější, akcí v terénu však proběhlo o poznání víc.

Hledali jsme proto i jiné možnosti spolupráce mezi průvodci a oddíly, ideálně v souvislosti s budováním vztahu k lokalitě. Průvodci připravovali pro oddíly on-line schůzky tak, aby pak děti mohly vyrazit do terénu jednotlivě nebo s rodiči, ať už provést zásah, nebo si užít tematickou hru. Abychom děti motivovali k výpravám do přírody, natočili jsme pro oddíly z Prahy několik videopozvánek na lokality, na kterých Patronáty probíhají. Rovněž vznikly tři videoexkurze do zajímavých pražských přírodních lokalit (Prokopské údolí, Čihadla a Divoká Šárka), jejichž součástí jsou i náměty na hry a aktivity s dětmi. Proběhlo také několik síťovacích on-line setkání oddílových vedoucích a průvodců napříč celou Českou republikou, kteří vzájemně sdíleli své zkušenosti ze zásahů na lokalitách a dali tak projektu cennou zpětnou vazbu.

2022-02-025

Při narušování drnu si děti užijí hodně legrace aneb ochrana přírody nemusí být nuda!. Foto Lucie Koryťáková Nováková

Pokud dětské nadšení převedeme do suchého jazyka čísel, do projektu se v roce 2020 zapojilo 30 oddílů, které uskutečnily 35 zásahů v terénu, tzn. více než 500 dětí, které odvedly v souhrnu přes 2000 hodin práce. V roce 2021 se zapojilo 42 oddílů, které uskutečnily 45 zásahů v terénu, tzn. více než 700 dětí a 2500 hodin práce.

Odborný board

Na odbornou stránku projektu dohlíží tzv. odborný board, jehož členy jsou zástupci vědeckých pracovišť a neziskových organizací s dlouholetou praxí v ochraně přírody a v oblasti EVVO. Odborný board se schází dvakrát ročně a jeho členy jsou: Eva Volfová (Ametyst, MŽP), Michal Medek (Kaprálův mlýn), Martin Střelec (Juniperia), Zdeněk Vermouzek a Břeněk Michálek (Česká společnost ornitologická), Zuzana Münzbergová (PřF UK a BÚ AV ČR), Libor Ambrozek (ČSOP) a Andrea Tláskalová (Učíme se venku, program Ekoškola). Tito odborníci napříč obory a organizacemi pomáhají s nastavením konceptu projektu a poskytují krajským koordinátorům vhled do aktuálních problémů a trendů v ochraně přírody.

Další environmentálně zaměřené projekty Skautského institutu

Ve Skautském institutu si uvědomujeme, jak jsou témata klimatické změny, ochrany přírody a environmentálního vzdělávání důležitá, a pracujeme na spoustě dalších projektů zaměřených hlavně na děti a mládež. Natočili jsme čtyřdílný pořad o největších problémech české krajiny a jejich řešení s názvem „Krajina v našich rukou“. Jeho cílem je dát každému jednotlivci i skupině návod k tomu, jak si vybrat oblast péče o krajinu, do které se pustit. V návaznosti na tento pořad probíhají tzv. klimavíkendovky na farmách, které se snaží přistupovat ke krajině s respektem a úctou. Celý program klimavíkendovek směřuje k tomu, že členové oddílu sami vymyslí adaptační opatření, která by mohli v rámci svých kluboven realizovat. Ve Skautském institutu také proběhla série přednášek o klimatické změně, která byla v době koronaviru živě streamována. Program zahrnoval environmentální, ekonomické, sociologické i pedagogické aspekty změny klimatu. Podrobnosti o všech „zelených“ projektech Skautského institutu najdete na stránce https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty.

2022-02-026

Radost z dobře odvedené práce – oddíl skautů a skautek z Holubova. Foto Tereza Křivánková

Inspirace pro ostatní

Projekt Patronáty Skautského institutu ukázal už stovkám dětí, jak vypadá ochrana přírody v praxi. Věříme, že znalost konkrétních fenoménů, které jsou předmětem ochrany, a současná možnost přispět k jejich záchraně, jsou pro děti velmi motivující. Celý projekt může probíhat jen díky ochotnému zapojení řady subjektů – správců lokalit a odborných průvodců, kteří dětem předávají své nadšení z ochrany přírody. Díky Patronátům si děti vytvářejí trvalý vztah k lokalitě, dozvídají se spoustu zajímavostí o přírodě a svou činností inspirují ostatní. 

Pokud vás projekt zaujal a chcete se zapojit buď jako správce lokality, o kterou by mohli skauti pečovat, nebo jako odborný průvodce, budeme rádi, když se přihlásíte přes e-mail  _8GB5.5lf7c-995malxIZ.il4mHDO1p nebo přes formulář na  https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty.    ■

Úvodní foto: Skauti z Přimdy při provádění monitoringu rosnatky prostřední. Foto Věra Končická