Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 3/2019 23. 6. 2019 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Oddíly mladých ochránců přírody

Autor: Jiří Kučera

Oddíly mladých ochránců přírody

Jednou z významných činností Českého svazu ochránců přírody je práce s dětmi a mládeží. Pro vlastní členy a především pro různé kroužky, organizace a školy jsou určeny přírodovědné soutěže Zlatý list (pro děti ze základních škol) a Ekologická olympiáda (pro studenty středních škol). Dlouhodobá činnost s dětmi pak probíhá v kolektivech mladých ochránců přírody (MOP, mopíci). Základní organizace ČSOP zřizují kolem 65 oddílů MOP po celé republice, do jejichž činnosti je zapojeno přes 1600 dětí. Český svaz ochránců přírody je organizací pracující s dětmi a mládeží uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Systém práce s mládeží v ČSOP
Český svaz ochránců přírody vznikl v roce 1979 a již krátce poté začaly některé základní organizace zřizovat své oddíly mladých ochránců přírody. Protože ČSOP nebyl členem Národní fronty, nemohly tyto oddíly fungovat oficiálně. To se změnilo v průběhu 90. let, kdy se práce s dětmi a mládeží včetně činnosti oddílů mladých ochránců přírody stala jednou z hlavních činností ČSOP podle stanov. Práci s dětmi a mládeží v ČSOP koordinuje Sdružení mladých ochránců přírody (SMOP ČSOP). V současné době ho tvoří 19 základních organizací ČSOP, které mají své „mopíky“. Členem se může stát každá organizace ČSOP zřizující mopíky a podílet se tak na rozhodování o činnosti, například o rozdělování podpory jednotlivým oddílům. SMOP ČSOP zajišťuje kromě podpory oddílů také vzdělávání a setkávání vedoucích. Kurz pro hlavní vedoucí táborů je akreditovaný MŠMT, dále probíhají kurzy pro začínající vedoucí pod názvem Voyage a SMOP ČSOP podporuje účast vedoucích na zdravotnických kurzech. Mladí vedoucí se setkávají na akci Vítr do plachet a probíhá i podzimní setkání vedoucích – naposledy se konalo na přelomu října a listopadu 2018 v Litoměřicích. Český svaz ochránců přírody je organizací pracující s dětmi a mládeží uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je členem České rady dětí a mládeže. Mopíci nejsou samostatnými právními subjekty, ale vždy je zřizuje některá základní organizace ČSOP, která za jejich činnost zodpovídá. V roce 2017 se v 65 oddílech zapojilo do pravidelné činnosti 1617 dětí a 263 vedoucích (data za loňský rok ještě nejsou kompletní).

Rozmanitost činnosti mopíků
Jednotlivé oddíly mladých ochránců přírody mají volnost v tom, jak pojmou a zaměří svou činnost. Záleží především na osobnosti vedoucích a jejich zájmech a na možnostech zřizujících základních organizací. Společný je zájem o přírodu a pobyt v přírodě. Některé oddíly jsou zaměřeny přírodovědně a účastní se i odborných programů ČSOP, jiné spíše využívají přírodu jako zázemí pro svůj herní program a přitom se snaží k přírodě chovat maximálně ohleduplně. K typickým aktivitám patří pravidelné schůzky (oddílové a někdy i družinové), jednodenní i víkendové výpravy a tábory. V roce 2017 mopíci uspořádali 468 víkendových akcí a 29 táborů.

mo8
Tradiční aktivitou oddílů je poznávání zajímavých míst nejen doma, ale i v zahraničí
― Kajky v přírodní rezervaci Sivá Brada na Slovensku. Foto Jiří Kučera

Kajky – příklad činnosti jednoho z oddílů
Oddíl mladých ochránců přírody Kajky působí v Hostivici. V listopadu 2018 oslavil již 25. narozeniny. Pravidelné schůzky probíhají jednou týdně, kromě nich se konají jednodenní i víkendové výpravy a tábory na Slovensku. Hlavním územím, do něhož směřuje činnost Kajek, jsou Hostivické rybníky. Po vyhlášení přírodní památky v roce 1996 vyznačili členové Kajek hranice tohoto chráněného území a značení několikrát opravovali a doplňovali. ČSOP Hostivice provozuje naučnou stezku Hostivické rybníky, na níž z důvodu malé životnosti nejsou na jednotlivých zastaveních informační tabule, ale pouze čísla odkazující na průvodce dostupného na internetu. I tak je třeba jednou za čas obnovit značení stezky a péči vyžaduje zejména ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka. S jejím nátěrem ochranným lakem Kajky pravidelně pomáhají. Hostivické rybníky jsou chráněny především jako hnízdiště vodních ptáků. V posledních letech je území známé hlavně jako stálé hnízdiště potápky černokrké. ČSOP Hostivice se proto připojuje již od roku 2004 k akcím České společnosti ornitologické – vítání ptačího zpěvu na jaře a ptačímu festivalu na podzim. Těchto vycházek, na nichž poutavě vypráví ornitolog Ota Vorel, se účastní i Kajky. Několikrát Kajky vyrobily a vyvěsily ptačí budky a následně se o ně staraly. Vždy bývaly více obsazeny sýkorníky než rehkovníky. Občas se v čištěných budkách objevily i zajímavé nálezy, například vosí hnízdo. Kajky nalezly i budku, kde brhlík nejen zalepil blátem všechny netěsnosti a zmenšil vletový otvor, ale budku přilepil i ke stromu, aby se ve větru tolik nehýbala.

mo2
Akce nazvaná Voyage je určena náctiletým, kteří se chtějí dále věnovat oddílům
― jde o kurz základních dovedností i přátelská setkání. Foto archiv SMOP ČSOP

Kajky pořádají také úklidové akce v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, otevřené i pro veřejnost. Začaly s nimi v roce 1994 a konají se vždy dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Úklid probíhá obvykle v přírodní památce Hostivické rybníky, v některých letech došlo i na jiná přírodní území v Hostivici. Z dlouhodobého pohledu lze pozorovat postupný úbytek množství sebraného odpadu. Zatímco v počátcích těchto akcí museli účastníci likvidovat dlouhodobější černé skládky, nyní se jedná především o rozptýlený odpad a nárazově vzniklé skládky. Nejhorší bývá situace v silničních příkopech, v okolí sídla místních bezdomovců a na místě, kde se schází pubertální mládež. Stálí účastníci už se těší na známé místo, kde pravidelně nacházejí velké množství lahví od tvrdého alkoholu. K nejzajímavějším nálezům patří dvě lednice, které účastníci před lety vylovili z Litovického rybníka. Pokles množství odpadu byl pozorován zejména po roce 2001, kdy zákon o místních poplatcích zavedl povinně placení za odpad podle trvalého pobytu, bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Tento systém nemotivuje k třídění, z hlediska množství odpadu v přírodě však měl jednoznačně pozitivní vliv. V některých letech uklízelo jen několik Kajek, jindy se přidaly další organizace (nejčastěji myslivci a skauti) a do úklidu se zapojilo několik desítek lidí.

mo5
MOP Kajky uklízí okolí Hostivických rybníků. Foto Jiří Kučera

Sčítání netopýrů i poznávání Česka
Nejvýznamnějším přírodovědným programem Kajek je pravidelné sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky v Českém krasu. Již od roku 2001 Kajky pomáhají se sčítáním Vladimíru Hanzalovi z AOPK a na tyto akce se těší dlouho předem. Z dlouhodobých výsledků je vidět nárůst počtu netopýrů ze 117 kusů v roce 2001 až na maximum 903 netopýrů v roce 2016, od té doby počty klesají. Sčítání probíhá na konci února nebo na začátku března a výsledky mohou být ovlivněny průběhem počasí v jednotlivých letech. Dominantním druhem je netopýr velký a celkové počty kopírují změny jeho početnosti. V posledních letech se výrazně snížil počet netopýrů černých oproti dřívější situaci. Zatímco v počátcích kajčího sčítání jich bývalo i přes padesát, v posledních letech jejich počet jen výjimečně překročí deset kusů. Naproti tomu narostly počty pozorovaných vrápenců malých.

mo4
Mladí ochránci přírody pomáhají se sčítání netopýrů ve štolách Malé Ameriky.
Foto Jiří Kučera

Kajky při svých výpravách poznávají různá místa v Česku. V posledních dvou letech byly například na Medníku v době květu kandíku psí zub nebo v jarně rozkvetlém Libickém luhu, podívaly se do bývalého grafitového dolu u Českého Krumlova či do severočeské uhelné elektrárny, na Třeboňsku pozorovaly zrzohlávky rudozobé a další ptáky a o letošních Velikonocích si užily poslední zbytky sněhu u Černého a Čertova jezera na Šumavě. K oblíbeným patří také výpravy na vodu. Velký ohlas mívají víkendovky na záchranných stanicích pro zraněná zvířata. Dříve oddíl jezdil pomáhat do stanice v Pavlově u Ledče nad Sázavou, nyní spolupracuje se stanicí Pasíčka na Pardubicku. Letní tábory jsou zaměřeny hlavně na poznávání slovenských hor. V posledních letech byly Kajky v Nízkých i Vysokých Tatrách, v polských i slovenských Pieninách či ve Slovenském ráji.

mo3
Důležitou součástí činnosti MOP je pobyt s dětmi v přírodě. Foto archiv SMOP ČSOP

Kajky se zapojují i do přírodovědné soutěže Zlatý list, pořádané Českým svazem ochránců přírody. Několikrát postoupily do národního kola, a v roce 1999 dokonce národní kolo vyhrály.

mo7

Členové oddílu MOP pomáhají i s praktickou ochranou přírody
― obnova informací o PP Hostivické rybníky. Foto Jiří Kučera

Oddílová činnost se ale nevěnuje jen přírodě. Některé víkendovky jsou zaměřeny na hry a příběhy. Při jedné z nich bydlely Kajky v podzemí ve staré štole a snažily se získat lektvar, aby zachránily kněžnu Okenu Ukrutnou ze spáru čaroděje Čulibrka, což se jim nakonec povedlo. Pro veřejnost oddíl pořádá v říjnu hostivickou drakiádu a se stánkem se účastní hostivických městských slavností. Kajky se zapojují do soutěže Až na dno, při níž zkoušejí během 24 hodin překonat co nejdelší vzdálenost během, chůzí či plazením. Tato akce není závodem, ale oslavou pohybu, při níž si každý může vyzkoušet, co vlastně dokáže. Mnohé Kajky zvládly vzdálenost větší než 100 kilometrů. Při oddílových narozeninách se konají oblíbená klání Kajek s rodiči, při nichž členové a jejich rodiče spolu soutěží v oddílových disciplínách.

mo6
Schůzka Kajek s programem Ondřeje Vítka o stráži přírody.
Foto Jiří Kučera

Přátelství na celý život
Práce s dětmi a mládeží v ČSOP může podchytit zájem dětí o detailní poznávání přírody a o její ochranu. Vychovávání nových ochránců přírody však není jediným posláním oddílů. Za mnohem důležitější lze považovat, že děti, které projdou oddíly mopíků, získají vztah k přírodě a v budoucnu se podle toho budou chovat. Někteří dětští členové se třeba k činnosti pro přírodu v dospělosti vrátí, i když se ve své práci věnují něčemu zcela jinému. Důležité je také vytvoření kolektivu a navázání přátelství, mnohdy na celý život.