Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Péče o přírodu a krajinu

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Příklad komplexní dohody

o hospodaření v chráněném území

autoři: Pavel Pešout, David Lacina, Francesco Kinský dal Borgo

Příklad komplexní dohody

Mnozí vlastníci pozemků ve zvláště chráněných územích usilují řadu let o definování jasných pravidel a podmínek pro své hospodaření. Díky dlouhodobé spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů se to dnes začíná dařit. Po vytvoření legislativních a formálních podmínek, umožňujících plnohodnotné zapojení vlastníků a hospodářů do realizace opatření ve prospěch ochrany přírody a krajiny, a zavedení veřejnoprávních smluv do praxe, byla navržena první dlouhodobá a komplexní dohoda o způsobu hospodaření pro konkrétní území. Zúčastněnými stranami byla podepsána v srpnu letošního roku.

Veřejnoprávní smlouvy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím svých regionálních pracovišť – správ CHKO – běžně uzavírá po dřívějším pilotním ověřování veřejnoprávní smlouvy – dohody o způsobu hospodaření, upravující jak způsob hospodaření, tak poskytnutí příspěvku vlastníkovi či nájemci od roku 2012 (Pešout, Šmídová 2012). Do současnosti jich bylo na území celé ČR uzavřeno již 560 a přibývají další. Podobné smlouvy uzavírají i další orgány ochrany přírody a krajiny.

Možnost uzavírat dohody o péči o chráněná území a hradit finanční příspěvek je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) již dvacet let (§§ 68 a 69), obecná právní úprava institutu veřejnoprávních smluv ale dlouhou dobu chyběla. K úpravě došlo až v novém správním řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) s účinností od 1. ledna 2006. Zásadní pozitivní posun k uzavírání veřejnoprávních smluv znamenal nález Ústavního soudu z 8. 7. 2010 (Pl. ÚS 8/08, 256/2010 Sb.), obsahující výklad § 68 a § 69 ZOPK (Hůlková 2010). Poslední překážkou, kterou bylo třeba odstranit, aby orgány státní ochrany přírody mohly vyplácet finanční příspěvky, bylo vyjasnění souladu s rozpočtovými pravidly (zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) a v případě AOPK ČR navazující změna pravidel Programu péče o krajinu, představujícího hlavní zdroj financování péče o chráněné části přírody (podrobněji k veřejnoprávním dohodám viz Pešout, Šmídová 2012).

Vše na jednom papíře

Po úspěšném zavedení institutu veřejnoprávních smluv upravujících způsob hospodaření, zejména ve smyslu dohodnutí aktivních zásahů, zbýval ještě poslední krok – definovat úplný způsob hospodaření na dotčených pozemcích, tedy včetně zdržení se činností, a také specifikace, kdy může vlastník či nájemce při splnění ostatních zákonných podmínek uplatnit nárok na finanční náhradu podle ustanovení § 58 ZOPK.

Vytvoření návrhu první takové dohody bylo spojeno s vytvářením souhrnů doporučených opatření (SDO) pro evropsky významné lokality (EVL). Vytvářením návrhů SDO je pro celé území ČR pověřena Ministerstvem životního prostředí AOPK ČR. Součástí procesu tvorby SDO je také připomínkování dokumentu ze strany významných vlastníků pozemků nacházejících se v konkrétní EVL. Snahou AOPK ČR bylo nejen poskytnout SDO k připomínkování, ale vlastníky do tvorby SDO přímo zapojit, pokud o to projeví zájem. K ověření zapojení soukromých vlastníků do tvorby SDO byla po dohodě Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů (SVOL) a AOPK ČR vytvořena společná pracovní skupina, jejímž cílem bylo ověřit proces na konkrétním území, a to na pozemcích ve vlastnictví společnosti Kinský dal Borgo, a.s. Tato společnost nebyla vybrána náhodou, dlouhodobě se snaží o zavádění principů udržitelného hospodaření a věnuje se péči o přírodní a kulturní dědictví (viz box).

V roce 2012 byly společně zpracovány návrhy SDO pro všechny dotčené EVL. Výsledná podoba reflektovala zájmy ochrany přírody i vlastníka. V roce 2013 společná pracovní skupina zpracovala návrh dohody o způsobu hospodaření pro pozemky a stavby společnosti Kinský dal Borgo, a.s., nacházející se v CHKO Český Ráj. Veřejnoprávní smlouva obsahuje popis způsobu hospodaření i s informací o finanční náhradě (újmě za ztížené hospodaření) a zároveň dohodnuté závazky vlastníka nad rámec jeho zákonných povinností (viz tabulka), včetně finančního příspěvku od orgánu ochrany přírody. V jediném dokumentu jsou tak komplexně upravena všechna potřebná pravidla hospodaření.

Významný mezník

První komplexní dohoda o způsobu hospodaření byla podepsána mezi AOPK ČR (regionálním pracovištěm AOPK ČR – Správou CHKO Český Ráj) a společností Kinský dal Borgo, a.s., dne 16. 8. 2013 na hradě Kost, který je mimochodem také součástí smlouvy (jako EVL pro vrápence malého – viz tabulka). Byla uzavřena na období do konce platnosti schváleného lesního hospodářského plánu (LHP) o lesní hospodářský celek (LCK) Kinský – Kost, konkrétně do roku 2021.

Tento právní úkon lze označit za významný mezník v ochraně přírody, a to zejména z těchto důvodů:

1.V dokumentu se vlastník zavazuje k činnostem, které bude činit dobrovolně a které povinně (příp. čeho se zdrží), se specifikací podmínek k uplatnění nároku na náhradu vzniklé újmy, a je stanovena výše příspěvku (příp. újmy) od orgánu ochrany přírody, která bude poskytnuta. 2.Dohoda je dlouhodobá. 3.Smlouva šetří administrativu na straně vlastníka i orgánu ochrany přírody.

Závěr

Dohody o způsobu hospodaření vznikají ze vzájemné komunikace vlastníka (nájemce) pozemků a orgánu ochrany přírody. Jejich projednáváním a následným uzavíráním se dlouhodobě naplňuje v řadě strategických dokumentů ochrany přírody a krajiny opakované předsevzetí uskutečňovat ochranu přírody a krajiny za účasti vlastníků a hospodářů. Ochrana přírody se pro partnery stává čitelnější, pochopitelnější a předvídatelnější. Je proto třeba institut komplexních a dlouhodobých dohod o způsobu hospodaření v chráněných územích dále rozvíjet.

Poděkování: Za cenné připomínky děkujeme kolegům Kateřině Dostálové, Bohumilu Fišerovi a Janu Mockovi.

Literatura

Hůlková J. (2010): Ústavní soud podpořil opatření konaná ve prospěch ochrany přírody. Ochrana přírody 65 (6): 17-18. – Pešout P., Šmídová L. (2012): Veřejnoprávní dohody s vlastníky skutečností. Ochrana přírody 67 (5):14-16.

P. Pešout a D. Lacina pracují na ředitelství AOPK ČR, F. Kinský dal Borgo je členem představenstva, Kinský dal Borgo, a.s.

Box Společnost Kinský dal Borgo, a.s.

  • společnost byla založena v r. 1993
  • obhospodařuje 468 ha pozemků zemědělského půdního fondu, 575 ha rybníků, 7 265 ha lesa (pozemků určených pro plnění funkce lesa) – z toho hospodářský les činí 5 541 ha (zbylá plocha tvoří převážně lesy zvláštního určení) – a 218 ha zastavěných ploch.
  • významná část majetku společnosti se nachází ve zvláště chráněných územích (největší plocha v CHKO Český Ráj) a dále v evropsky významných lokalitách: EVL Podtrosecká údolí (15 ha PUPFL – LHC Kinský), EVL Údolí Plakánek (67 ha z toho PUPFL – 62 ha LHC Kinský – Kost), EVL Kost (1 ha – ostatní plochy), EVL Chlumec – Karlova Koruna (19 ha – ostatní plocha), EVL Olešnice (376 ha – PUPFL – LHC Kinský Chlumec nad Cidlinou), EVL Víno (72 ha PUPFL – LHC Kinský – Chlumec nad Cidlinou), EVL Žlunice – Skochovice (165 ha – PUPFL LHC Kinský – Chlumec nad Cidlinou), EVL Žehuňsko (150 ha, z toho PUPFL 9 ha – LHC Kinský – Chlumec nad Cidlinou)

TabulkaČinnosti, které jsou předmětem dohody

činnost

lokalita

cíl opatření

ponechávání výstavků a přibližování dřeva lanovkou

PR a EVL Údolí Plakánek a EVL Podtrosecká údolí (I. a II. zóna CHKO)

ochrana vláskatce tajemného

výsadba melioračních a zpevňujících dřevin nad rámec závazného ustanovení v LHP

PR a EVL Údolí Plakánek a EVL Podtrosecká údolí (I. a II. zóna CHKO)

zvýšení biodiverzity a ekologické stability porostů a jejich přiblížení přirozené druhové skladbě

každoroční kosení křovinořezem včetně vyklizení travní hmoty

PR a EVL Plakánek (I. zóna CHKO)

péče o lokalitu upolínu evropského, prstnatce májového a bledule jarní

úklid, odvoz a likvidace trusu netopýrů

EVL Kost (II. zóna CHKO)

péče o letní kolonii vrápence malého