Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Mezinárodní ochrana přírody

Ochrana přírody 2/2020 23. 4. 2020 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Stane se jeskyně Arsena Okrodžanašviliho další zpřístupněnou jeskyní západní Gruzie?

Autor: Vratislav Ouhrabka

Stane se jeskyně Arsena Okrodžanašviliho další zpřístupněnou jeskyní západní Gruzie?

Na podzim roku 2019 ukončili pracovníci Správy jeskyní České republiky další etapu působení v Gruzii, které v rámci projektů České rozvojové agentury probíhá již od roku 2012. Partnerská organizace, gruzínská Agentura chráněných území (APA), si tentokrát vyžádala pomoc českých expertů při posuzování možností zpřístupnění jeskyně Arsena Okrodžanašviliho (Toba 2) v západogruzínské oblasti Samegrelo.

Co víme o jeskyni Arsena Okrodžanašviliho, resp. Toba-2?
Jeskyně Toba-2, nově pojmenovaná po významném gruzínském speleologovi Arsenu Okrodžanašvilim, se nachází v atraktivní krasové oblasti v jižním předpolí horského masivu Askhi, patřícím k nejrozsáhlejším krasovým územím v Gruzii. Vlastní masiv Askhi dosahuje nadmořské výšky přes 2000 m (Godirakili 2520 m n. m.) a nachází se v něm řada hlubokých jeskyní a propastí. Kras i vegetace zde mají převážně vysokohorský charakter. Oblast jižně od Askhi tvoří členité, z velké části hustě zalesněné plato dosahující výšek od 800 do 1400 m n. m. Po obvodu je ohraničují hluboká údolí řek Abaša a Tskhenistkali. Zpětnou erozí se pak do plata zařezávají jejich menší přítoky formující hluboké kaňony a vodopády. Na východním okraji představuje typický příklad říčka Satsiskvilo, známá turisty hojně navštěvovaným kaňonem Okatse a vodopádem Kinchkha: oba byli vyhlášeni přírodní památkou. Na západním okraji najdeme podobné kaňony a vodopády na řece Abaša a Toba. Gruzie si těchto fenoménů velice považuje, což dokazuje i jejich územní ochrana. Právě v této části plata můžeme hledat přírodní památky kaňon Martvili (viz Ochrana přírody, OP 5/2017 str. 40-43), kaňon Balda, vodopád řeky Abaša, vodopád Oniore s jeskyní Toba-1 a konečně vodopád Toba s již zmiňovanou jeskyní Arsena Okrodžanašvili (Toba-2).

OP2_51
Vodopád Oniore vysoký 67  m je dalším vývěrem dosud neznámé podzemní řeky.
Foto Jan Mocek

Úvahy o možnostech turistického zpřístupnění
Zatímco okrajové části krasového území (Okatse, Martvili) jsou vybaveny turistickou infrastrukturou a zejména jsou dopravně lehce přístupné, jádro plata je v současné době z důvodu špatné kvality přístupových cest a zcela chybějícího zázemí navštěvované velmi málo. Přitom se jedná o oblast přírodovědně a turisticky velmi cennou. Gruzínští kolegové si jsou vědomi, že pro zajištění kvalitního a kontrolovatelného turistického využití tohoto území je třeba udělat ještě mnoho kroků. Jedním z nich je i úvaha o případném zpřístupnění jeskyně A. Okrodžanašviliho turistům. Původní představy místních o rychlém vybudování přístupových cest, turistických stezek, vyhlídek a zpřístupnění jeskyně pomocí lanovky a vodní plavby bylo nutné hned v počátku přibrzdit. Důvodem byly zejména nevyjasněné hydrologické poměry v jeskyních a následné velké nebezpečí, které tak může hrozit případným návštěvníkům.

Potřeba prozkoumání hydrologických poměrů
Hydrologické povodí jeskyně totiž tvoří část krasového plata o rozloze více než 30 km2 a nachází se na něm rovněž rozsáhlá uzavřená deprese, tzv. krasové polje, do kterého je odvodňována velká část vod jak z povrchu plata, tak z krasových vývěrů v jeho úbočích. Největší z těchto vývěrů jeskyně Gamosadivari vytváří říčku Turchu, jež po asi pětikilometrové trase po dně polje opět mizí do podzemí v neprostupných ponorech. Odsud zatím neznámými cestami putuje do vývěrových jeskyní v pramenné oblasti říčky Toba (jeskyně Toba-1 a jeskyně Arsena Okrodžanašviliho). Vzhledem k tomu, že zde nejsou známy údaje o množství srážek a sněhové pokrývce ani o průtocích a výšce vzdutí hladiny v jednotlivých jeskyních, stalo se v této fázi úvah o zpřístupnění jeskyní úkolem gruzínské mise pracovníků Správy jeskyní ČR především zahájit hydrologické monitorování, odpovídající alespoň na část uvedených otázek. 

OP2_50
Panorama krasové planiny táhnoucí se z údolí řeky Abaša po vrcholy masivu Askhi.
Foto Vratislav Ouhrabka

Nejvyšší vodopád v Gruzii i říčky v podzemí
Vchod do jeskyně A. Okrodžanašviliho se nachází v závěrové skalní stěně asi 240 m nad dnem údolí. Z otevřeného vchodu jeskyně o rozměrech 15 × 20 m vyvěrá jedno z ramen říčky Toba a do údolí padá 234 m vysokým stupňovitým vodopádem, jenž je nejvyšší v celé Gruzii. Jednotlivé stupně tvoří mohutné na sebe navazující pěnovcové kaskády. V roce 1991 byla jeskyně dokumentována ruskými a gruzínskými jeskyňáři, v roce 2018 dokumentaci doplnili jeskyňáři z České republiky. V současné době je jeskyně známá v délce 1600 m při maximálním převýšení 23 m, z nichž je volně přístupná pouze asi 500 m dlouhá, 5–15 m vysoká hlavní chodba: po celé délce jí protéká podzemní říčka, místy s hlubokými jezery, jež je nutné přebrodit či přeplavat. Mimořádná je rovněž výzdoba reprezentovaná všemi druhy krápníků a sintrových kaskád. Navazující přítoková chodba je dostupná pouze potápěčsky a dosud se podařilo překonat pouze tři až 60 m dlouhé a 6 m hluboké sifony. Další známé prostory jeskyně tvoří většinou postupně se snižující a uzavřené odbočky, mnohdy s bohatou sintrovou výzdobou.

 OP2_52
Mapa krasových oblastí Gruzie s vyznačením širšího okolí masivu Askhi
(upraveno podle L. Asanidze, 2019)

Nejprve průzkum a teprve potom konkrétní návrhy k možnosti zpřístupnění
Pracovníci Správy jeskyní ČR navrhli, aby do ukončení hydrologického monitorování trvajícího minimálně dva roky a konečného rozhodnutí o možném způsobu zpřístupnění nebyly v jeskyni prováděny žádné nevratné technické zásahy. Vzhledem k narůstajícímu tlaku potenciálních návštěvníků a rychle se rozvíjejícímu turistickému ruchu v Gruzii doporučili jeskyni prozatím zpřístupnit pouze jednoduchým „adventure“ způsobem. Zabezpečení pohybu turistů kaskádou vodopádu by měli správci lokality provést zajištěnou cestou s případnými žebříky a bezpečnostním lanovým vedením, k překonání jezer by bylo nejvhodnější využít gumové čluny, neopreny apod. Vstup do jeskyně by měl být umožněn jen za doprovodu odpovědných průvodců, a to pouze v období, kdy nehrozí větší srážky. 

V každém případě je už dnes jeskyně A. Okrodžanašviliho významným cílem pro řadu dobrodruhů. Zajištění vhodných a bezpečných přístupových cest a vybudování infrastruktury zejména pro uvažovanou agroturistiku v okolí by bylo pro celou oblast jistě přínosem.