Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nové přírustky v knihovně AOPK ČR IV

Biogeografické regiony České republiky Culek, Martin – Grulich, Vít – Laštůvka, Zdeněk – Divíšek, Jan Brno: Masarykova univerzita, 2013. 447 stran. ISBN 978-80-210-6693-9 Sign. E 606
Biogeografické členění se stalo pro územní systémy ekologické stability krajiny (USES) nezbytným podkladem, a proto byla pro tento účel vypracována hierarchie biogeografických jednotek, které byly postupně vymezeny a popsány. Na tomto úkolu se podílelo 30 významných odborníků z celé České republiky: botaniků, zoologů, lesních dendrologů, geologů, geomorfologů a biogeografů. Jsou použitelné nejen pro navrhování ÚSES. Kniha podrobně charakterizuje všechny čtyři biogeografické podprovincie a také 91 bioregionů ČR. Každý bioregion je popsán z hlediska polohy, plochy, hornin, reliéfu, půd, podnebí, aktuálního stavu krajiny, flóry a fauny, vegetace potenciální i aktuální, dále pak dle geobiocenologické typizace a kontrastů k okolí. Uvedena jsou i klíčová chráněná území. Součástí publikace je podrobná mapa biogeografického členění ČR v měřítku 1 : 500 000. Do publikace byly zařazeny bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky.

Biologie a ochrana mihulí Hanel, Lubomír – Andreska, Jan – Drozd, Bořek – Hartvich, Petr – Lusk, Stanislav Vodňany: Jihočeská univerzita, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2015. 551 stran. ISBN 978-80-7514-026-5 Sign. E 643
Publikace od pěti českých ichtyologů komplexně shrnuje historické i aktuální údaje o mihulích. Prezentovány jsou všechny tři čeledi, deset rodů i 44 v současné době známých druhů. Podrobně je zpracováno všech šest středoevropských druhů. Kapitoly publikace jsou tyto: Anatomie a morfologie mihulí, Vývoj taxonomických poznatků o mihulích, Evoluce a genetika mihulí, Paleontologie, Význam mihulí pro člověka, Vývoj názvosloví mihulí, Druhy mihulí a jejich zoogeografické rozšíření, Ontogenetický vývoj mihulí a jejich biologie, Nemoci a parazité mihulí, Škody způsobené mihulemi a jejich eliminace, Zjišťování výskytu a monitoring mihulí, Přehled mihulí střední Evropy, Význam a výzkum mihulí v České republice, Míra ohrožení a ochrana mihulí. Publikace na 88 stranách (s. 393–480) uvádí přehled literatury, tj. kolem 1 500 pramenů. Nechybí ani rejstřík vědeckých názvů, rejstřík českých názvů, summary, bibliografie publikací o mihulích České a Slovenské republiky (přes 200 pramenů), vernakulární názvy středoevropských druhů mihulí. Závěrem publikace má čtenář možnost se seznámit s krátkými medailonky všech pěti autorů.

Dejiny ochrany prírody na Slovensku. Chronológia udalostí v oblasti ochrany lesa, ochrany prírodných pamiatok, ochrany prírody územnej i druhovej, rovnako chronologia vývoja odborných organizácií štátnej ochrany prírody na Slovensku Stockmann, Viliam Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2013. 792 stran. ISBN 978-80-89310-70-8 Sign. E 635
Tato publikace je ojedinělá v tom, že za 100 let ochrany přírody a krajiny na Slovensku nebylo vydáno souborné dílo o jejím vývoji. Státní ochrana přírody na Slovensku se odvíjí od zásadního dokumentu z roku 1919, svázaného s památkovou ochranou, který pod názvem „Nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“ začal psát historii státní ochrany přírody na Slovensku. Kniha se zabývá i historií před tímto dokumentem. Začíná kapitolou o Uherském království do roku 1526, pokračuje kapitolou Uhersko v Rakouské monarchii 1526–1867 a končí kapitolou o Rakousko-Uhersku v letech 1867–1918. Další kapitoly se chronologicky věnují institucím, což byl „Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku“ a „Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku“. Následuje kapitola o Slovenském státu v letech 1939–1945. Na ní navazuje kapitola s pěti částmi: o poválečném období a o institucích památkové ochrany a ochrany přírody, což byly Slovenský pamiatkový ústav, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Ústredie štátnej ochrany prírody a Slovenský ústav ochrany přírody. Kapitola Slovenská republika od roku 1993 je zastoupena ve dvou částech nazvaných Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana přírody SR 2000. Tato reprezentativní publikace obsahuje nejen faksimile různých dokumentů, ale i ilustrace, mapy a portréty osobností ochrany přírody na Slovensku.

Distribution Atlas of European Butterfiies and Skippers Kudrna, Otakar – Pennerstorfer, Josef – Lux, Kristián Schwanfeid : Wissenschaftlicher Verlag PEKS e.K., 2015. 632 stran. ISBN 978-3-938249-71-0 Sign. E 653 Updated third edition.
Twenty years have passed since the announcement of the project Mapping European Butterflies (MEB) in 1995. The Distribution Atlas of European Butterflies was published in 2002. The MEB data bank contained then about 250000 data records contributed by about 250 recorders from all over Europe. It was the first computer aided distribution atlas of butterflies of any continent ever published. The second phase of MEB (MEB-2) and publication of Distribution Atlas of Butterflies in Europe based on about 650000 data records followed in 2011. The present work completes the third and possibly the last phase of Mapping European Butterflies (MEB-3). The highlights and new features: About 450 new distribution maps based on revised and updated data; Updated and rewritten species accounts; New detailed distribution tables for Macaronesian Islands; New annotated synonymic checklists (about 1000 names); Enlarged and rewritten chapters on taxonomy and zoogeography; Historical account of 20 years MEB; New feature: Illustrations of many species including some male genitalia.

Ecology : The Economy of Nature Ricklefs, Robert E. – Relyea, Rick New York, NY: W. H. Freeman, 2014. 565 stran. ISBN 978-1-4292-4995-9 Sign. E 607
The Economy of Nature, seventh edition maintains this book‘s signature evolutionary perspective, coverage of population genetics, and emphasis on the quantitative aspects of the field, but it has been completely rewritten for today‘s undergraduates – with extensive new pedagogy, fresh, and immediate examples (including more aquatic coverage). Contents: 1. Introduction: Ecology, Evolution, and the Scientific Method PART I: LIFE AND THE PHYSICAL ENVIRONMENT 2. Adaptations to Aquatic Environments 3. Adaptations to Terrestrial Environments 4. Adaptations to Variable Environments 5. Climates and Soils 6. Terrestrial and Aquatic Biomes PART II: ORGANISMS 7. Evolution and Adaptation 8. Life Histories 9. Reproductive Strategies 10. Social Behaviors PART III: POPULATIONS 11. Population Distributions 12. Population Growth and Regulation 13. Population Dynamics over Space and Time PART IV: SPECIES INTERACTIONS 14. Predation and Herbivory 15. Parasites and Pathogens 16. Competition 17. Mutualisms PART V: COMMUNITIES AND ECOSYSTEMS 18. Community Structure 19. Community Succession and Development 20. Energy in the Ecosystem 21. Pathways of Elements in the Ecosystem 22. Nutrient Regeneration in the Terrestrial and Aquatic Ecosystems PART VI: GLOBAL ECOLOGY 23. Global Patterns of Biodiversity 24. Global Conservation.

Geomorfologické procesy vývoje vodních toků. Část I. Typologie korytotvorných procesů Šindlar, Miloslav – Zapletal, Jan – Pelíšek, Igor Hradec Králové: Sindlar Group, 2012. 148 stran. ISBN 978-80-254-2445-2 Sign. E 608
Publikace v přehledné formě shrnuje vývoj fluviální geomorfologie ve světové a české odborné literatuře, popisuje historický vývoj úprav toků v České republice s vazbami na Evropu a uvádí novou klasifikaci korytotvorných procesů, danou parametry dlouhodobého působení energie vody odtékající hodnoceným úsekem údolí z plochy povodí. Jde o první počin z řady publikací, které se v edici nazvané Geomorfologické procesy vývoje vodních toků chystají k vydání. Využití publikace spočívá v praktické ochraně přírody a v péči o krajinu, zejména v kontextu s globálními změnami klimatu, které souvisí s obnovou retenční schopnosti krajiny a úpravou říčních systémů do stavu blízkých přírodě. Obsáhlá je nejen použitá literatura, ale i soupis příloh, zejména fotodokumentace příkladů aplikace GMF typů korytotvorných procesů v úpravách a revitalizacích vodních toků v České republice.

Naši netopýři Anděra, Miloš Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 2014. 167 stran. ISBN 978-80-87309-22-3 Sign. E 652
Jsou trvalou součástí naší zvířeny, nejpočetnější skupinou našich savců (u nás žije 27 druhů), jedinými aktivně létajícími savci, mají zdánlivě nadpřirozenou schopnost dokonalé orientace v naprosté tmě, preferují výhradně noční způsob života. Taková je stručná charakteristika netopýrů, správně nazývaných letouni (Chiroptera), které však většina lidí dodnes považuje za tajuplné až obávané tvory, s nimiž není radno mít cokoli společného. Dnes netopýři patří k nejlépe prozkoumaným savcům, a to díky přenosným vysílačkám, přístrojům převádějícím utajené ultrazvukové signály do slyšitelné podoby či nejmodernějším molekulárně- genetickým metodám, které postupně odhalují až nepředstavitelné detaily ze života či evoluční historie těchto létajících savců. Byl to právě technický pokrok druhé poloviny 20. století, který umožnil postupně odkrývat různé „netopýří záhady“ – třeba to, že jednotlivé druhy se navzájem od sebe ultrazvukovými signály odlišují. Známe již, kdy a kde netopýři rodí svá mláďata, jak rychle rostou a dospívají. Postoupily znalosti o složení „jídelníčku“ netopýrů. Některé druhy chytají hmyz v letu, jiní loví velké brouky na zemi, jiní zase sbírají odpočívající hmyz či pavouky z povrchu listů. Ví se už, co všechno netopýři musí stihnout od jara do podzimu, než je chladné počasí donutí vyhledat úkryty k zimnímu spánku v jeskyních, štolách či v dutinách stromů a skal. Jsou však i druhy, které po způsobu tažných ptáků raději volí dlouhou cestu do teplejších jižních krajin. V 37 kapitolách se čtenář seznámí se životem těchto pozoruhodných tvorů od jejich počátku a adaptace spojené s létáním až po různá nebezpečí ze strany současné civilizace. Dozví se zde o pověrách, mýtech, předsudcích a moudrostech o netopýrech, o netopýřích superlativech či o netopýřích symbolech včetně toho, že mnozí jsou vyobrazeni na různých cizích městských znacích. Užitečné bezpochyby jsou i praktické informace o tom, co si počít se zraněným netopýrem či s kolonií, která se usadila někde v domě. Nechybí ani doprovodný aparát, jako je překladový slovník názvů netopýrů v České republice, slovník cizích pojmů, rejstřík českých názvů vč. použité literatury, netopýří časopisy nebo informace o České společnosti na ochranu netopýrů.

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Brno: Ústav územního rozvoje, 2015. 81 stran. ISBN 978-80-7538-006-7 (Ministerstvo pro místní rozvoj) ISBN 978-80-87318-36-2 (Ústav územního rozvoje) Sign. E 644
Politika územního rozvoje České republiky je závazným nástrojem územního plánování s celostátní působností. Je to koncepční dokument strategického charakteru, jehož hlavním účelem je koordinace územně plánovací činnosti krajů, resp. obcí, a koordinace resortních politik a koncepcí s průmětem do území. O tom, že se bude aktualizovat Politika územního rozvoje České republiky z roku 2008, rozhodla nutnost reagovat na nové skutečnosti, ke kterým v následujících letech došlo v rámci územně plánovací činnosti. Byly vydány různé „územní“ dokumenty, politiky a koncepce, např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 či Dopravní sektorové strategie. Vznikly i nové dokumenty EU se zaměřením na územní rozvoj, kterými jsou Územní agenda EU 2020, Revize transevropské dopravní sítě TEN-T, Transevropská energetická síť TEN-E D. K návrhu Aktualizace č. 1 a k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území měly možnost uplatnit písemné připomínky také obce a veřejnost, a vyjádřit se mohly i sousední státy. Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu se stavebním zákonem a v úzké spolupráci s ministerstvy a ústředními správními úřady a kraji.

Výběr publikací nově zařazených do fondu knihovny připravil Martin Kvítek, e-mail:knihovna@
nature.cz.