Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 6/2021 18. 12. 2021 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Autor: Karel Drbal

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec

Karel Absolon – Objevitel, manažer, vědec
Academia, Praha 2021

Rok 2021 byl vyhlášen Mezinárodní speleologickou unií Mezinárodním rokem jeskyní a krasů. Svým podílem přispívala ke zvýšení povědomí o nezastupitelném významu krasů a jeskyní jako přírodních fenoménů i jejich kulturních a environmentálních hodnotách řada institucí i jednotlivců v celém světě. Nakladatelství Academia vydalo v tomto roce publikaci věnovanou jedné z nejvýznamnějších postav naší speleologie Karlovi Absolonovi autorů Petra Zajíčka, Martina Olivy a Petra Kostrhuna. Pod redakčním vedením Petra Zajíčka tak vznikla unikátní souborná publikace o životě a díle mimořádného speleologa, biospeleologa, archeologa a manažera. Čtenář dostává do rukou dílo o rozsahu 431 stran nejen poutavého textu, ale i s množstvím fotografií, dobových dokumentů a historických plánků jeskyní.

Vedoucí autorského týmu RNDr. Petr Zajíček je odborným pracovníkem Správy jeskyní České republiky s řadou zkušeností ze zahraničí, je neúnavným badatelem v oblasti historických dokumentů, publicistou, úspěšným autorem několika monografií a držitelem prestižní Ceny Josefa Hlávky. Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc., je pracovníkem Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea. Kromě řady výzkumných projektů a přednáškové činnosti se zabývá i dějinami archeologie. Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D., je vedoucím Centra kulturní archeologie Moravského zemského muzea, je autorem a spoluautorem řady monografií i výstav.

Publikace je členěna do několika oborových kapitol s ohledem na široký zájmový okruh Karla Absolona. V úvodu knihy je však čtenář nejprve uveden do rodiny, ve které vyrůstal, a zabývá se jeho studentskými léty. Další kapitoly se věnují již Absolonově speleologické vášni. Samostatná kapitola je věnována biospeleologickému bádání nejen v českých zemích, ale především na Balkáně. Nejobsáhlejší kapitoly knihy se pak věnují jeho speleologické práci při výzkumech jeskyní Moravského krasu a jejich zpřístupňování a badatelské práci v oboru archeologie završené řadou unikátních objevů nejen v jeskyních, ale i v povrchových lokalitách. Kdo by neznal slavné lokality v Dolních Věstonicích završené nálezem Věstonické venuše. Méně známou stránkou Absolonovy osobnosti je jeho manažerská schopnost. Úsilí, s jakým získával finanční prostředky pro své výzkumy, propagace objevů, jejich prezentace a publicita, zahraniční kontakty, iniciace výstavby pavilonu Člověk a jeho rod a pavilonu Anthropos jsou předmětem předposlední kapitoly knihy. Poslední kapitola pojednává o poválečném období a problémech s ním spojených až do Absolonovy smrti. V závěru knihy nalezneme kompletní Absolonovu bibliografii, jmenný a místopisný rejstřík s tím, že každá kapitola má v závěru svůj vlastní přehled literatury.

Kniha je napsána velmi čtivým způsobem a splňuje kritéria populárně-naučné literatury. Zcela se oprostila od „suchého“ vědeckého stylu a čtenáři nabízí řadu nejen odborných informací, ale i dobových názorů a citací. Jako recenzent bych měl najít a vytknout i případné chyby a nedostatky. Nepodařilo se mi to. Snad je na vině můj celoživotní zájem o speleologii a příbuzné obory. Snad je na vině množství pro mne nových informací a silný čtenářský zážitek. Věřím, že podobný zážitek z knihy budou mít i čtenáři, kterým se dostane do rukou. Kniha by neměla chybět v žádné odborné knihovně ani v knihovnách speleologů a archeologů. Vyplňuje totiž jedno „bílé“ místo v naší literatuře.