Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny srpen-září 2019

(přehled vybraných aktualit za období srpen–září 2019, judikatura červenec–září 2019)

Autor: Právní  oddělení AOPK ČR

Vyhláška č. 199/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Novela vyhlášky do českého právního řádu adaptuje evropské nařízení 2017/997, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“. V novelizované vyhlášce je upraven postup pro přiřazení nebezpečné vlastnosti odpadu HP 14 tak, aby nově korespondoval s uvedeným nařízením o ekotoxicitě.
Účinnost od 1. 9. 2019

Vyhláška č. 200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí novelou vyhlášky reagovalo na novelu zákona o odpadech provedenou zákonem publikovaným pod č. 45/2019 Sb., jež je jedním z projevů adaptace českého právního řádu na nařízení 2017/852 o rtuti. Novela obsahuje několik nových formulářů vycházejících z kritérií stanovených v nařízení. V druhé z novelizovaných vyhlášek dochází jen k drobným terminologickým úpravám a k zavedení požadavků na trvalé uložení odpadní rtuti.
Účinnost od 1. 9. 2019

Vyhláška č. 197/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Ministerstvo životního prostředí doplňuje přílohu č. 11 novelizované vyhlášky o nezbytné doklady, které musí žadatel o souhlas vodoprávnímu úřadu předložit společně s žádostí o souhlas. V případě souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) žádné doklady nezbytné pro rozhodnutí vodoprávního úřadu stanoveny nebyly.
Účinnost od 23. 8. 2019

Vyhláška č. 216/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Schválená novela vyhlášky především provádí nová zmocnění zákona o ochraně ovzduší přijatá jeho poslední novelou – zákonem č. 172/2018 Sb. Konkrétně upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW. Návrh dále nově upravuje rozsah údajů spojených s provedenou kontrolou stacionárního zdroje (uvedených v dokladu o této kontrole), které odborně způsobilá osoba ohlašuje prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP). Připojeno bylo také několik dalších dílčích změn vycházejících např. z přijetí závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, příp. také z aplikační praxe.
Účinnost od 1. 1. 2020

Sdělení č. 249/2019 Sb. ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 2. září 2019 č. 629 schválila Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky. Tato aktualizace spočívá ve změně stávajícího označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská Třebová“, a to z „R43“ na „S43“. Jedná se o změnu z „rychlostní silnice“ na „kapacitní silnici“, u které budou její parametry a výsledná návrhová kategorie teprve prověřeny a následně stanoveny v rámci navazující územně plánovací činnosti dotčených krajů.
Účinnost od 30. 9. 2019

Sdělení č. 250/2019 Sb. ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 2. září 2019 č. 630 schválila Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Tato aktualizace spočívá v uložení úkolu pro územní plánování v PÚR ČR (v kapitole 7.4) Zlínskému kraji vymezit v zásadách územního rozvoje plochu pro vodní dílo Vlachovice, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů, za účelem zajištění územních podmínek pro realizaci tohoto vodního zdroje sloužícího primárně k zásobování obyvatel Zlínska pitnou vodou.
Účinnost od 30. 9. 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tzn., že prioritní dopravní stavby z transevropské sítě, které jsou uvedeny v příslušném nařízení vlády, nemusí opakovat celý proces posuzování vlivů (oznámení záměru, zjišťovací řízení, vyjádření veřejnosti a samospráv či veřejné projednání). U těchto záměrů (např. obchvaty Českých Budějovic a Frýdku-Místku, vybrané úseky D35, D49 a D1) stačí, když ministerstvo životního prostředí vydá nové závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí. Předmětem posuzování Ústavního soudu byla např. obecnost, jelikož se zákon vztahuje na předem určené dopravní záměry, nebo vyloučení dotčené veřejnosti z projednávání vlivu záměrů. Ústavní soud došel k závěru, že zákon není ušit na míru konkrétním stavbám a že veřejnost nepřijde o možnost se ke stavbám vyjádřit, jelikož bude u těchto staveb následovat klasické stavební řízení.

Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, kontakt: jitka.dvorakova@nature.cz