Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér: Názory a polemika

Ochrana přírody 1/2021 26. 2. 2021 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Česká komise pro UNESCO nesouhlasí s návrhem nového stavebního zákona a způsobem jeho projednávání

Autor: Jaromír Kosejk

V lednu 2021 bylo v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR), který byl určen jako garanční výbor k projednávání vládního návrhu nového stavebního zákona a doprovodného změnového zákona, načteno několik pozměňovacích návrhů, včetně komplexního pozměňovacího návrhu (KPN) předloženého skupinou koaličních poslanců a KPN předloženého několika opozičními poslanci z různých stran. K těmto návrhům měla dotčená ministerstva včetně Ministerstva životního prostředí (MŽP) v nepřiměřeně krátké lhůtě možnost zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj své připomínky. 

Až s odstupem dvou týdnů od načtení vládního KPN stavebního zákona byly v Hospodářském výboru PSP ČR načteny také pozměňovací návrhy k vládou předloženému doprovodnému změnovému zákonu, včetně několika zákonů resortu MŽP. V zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který je již ve verzi vládního návrhu předložen ve značně kompromisní podobě, je mimo jiné navrhováno omezení některých kompetencí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (Agentury) a správ národních parků v zastavěném a zastavitelném území chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parcích (NP) a naopak posílení pravomocí stavebního úřadu jako nového orgánu ochrany přírody. V případě schválení těchto návrhů by Agentura a správy NP ztratily de facto jedinou možnost dostatečně zajišťující ochranu krajinných hodnot ve fázi povolování a umisťování staveb v zastavitelném a zastavěném území, která jsou nyní již vymezena, často bez regulativů či jen s minimálními regulativy odpovídajícími úrovni územního plánu, přičemž charakter sídel v CHKO zásadně ovlivňuje stav předmětu ochrany, kvůli kterému jsou CHKO vyhlašovány. I k těmto návrhům mohlo MŽP uplatnit své nesouhlasné připomínky vypracované s pomocí Agentury. 
Současným stavem přípravy rekodifikace stavebního práva se opakovaně podrobně zabývala také Česká komise pro UNESCO, která je meziresortním koordinačním a poradním orgánem vlády a jejími členy jsou zástupci příslušných ministerstev a významných institucí a organizací i odborníci působící v oblastech mandátu UNESCO, tedy vzdělávání, vědy, kultury a životního prostředí. Téma bylo projednáváno příslušnými odbornými sekcemi, Výkonným výborem i celou Českou komisí pro UNESCO. 
Sekce pro kulturu a komunikaci a Sekce pro životní prostředí Česká komise pro UNESCO na společném lednovém zasedání probíraly jako jediný bod rekodifikaci stavebního práva a koordinaci společného postupu komise v dané věci. Výstupy tohoto jednání převzala celá Česká komise pro UNESCO a shrnula je ve dvou dopisech svého předsedy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., adresovaných ministryni pro místní rozvoj Ing. Kláře Dostálové a skupině opozičních poslanců, kteří navrhli vlastní, a k ochraně veřejných zájmů nejen v oblasti přírodního a kulturního dědictví výrazně přívětivější, KPN stavebního zákona. 

Česká komise pro UNESCO se opakovaně jednoznačně ohradila proti obsahu návrhu stavebního zákona a způsobu jeho projednávání. Komise poněkolikáté konstatovala, že návrh zákona oslabuje ochranu veřejných zájmů v oblasti ochrany přírody a krajiny, půdního fondu stejně jako hmotného kulturního dědictví a jeho širšího prostředí a také ochranu lidských práv, přičemž průběh projednávání vytváří obavy z dalšího omezení nástrojů pro ochranu těchto veřejných zájmů. Komise pokládá za krajně nešťastné, že návrh stavebního zákona nebyl přidělen k projednávání Výboru pro životní prostředí PSP ČR, což lze také interpretovat jako snahu omezit o něm diskusi z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod a zemědělské půdy před zastavěním. Česká komise pro UNESCO je rovněž znepokojena faktem, že souběžně s pozměňovacími návrhy zákona nejsou projednávány pozměňovací návrhy příslušného změnového zákona, bez něhož nelze vyloučit další negativní dopady na ochranu zmíněných veřejných zájmů.

Komise trvá na tom, že diskuse nad tak komplexní a důležitou normou, jakou rekodifikace stavebního práva je, musí zahrnovat diskusi se všemi potenciálně dotčenými aktéry včetně nevládních organizací při zahrnutí ochrany práv jednotlivých občanů, kterých se realizace staveb podle nového stavebního zákona bude bezprostředně dotýkat, přičemž připomíná, že ochrana veřejných zájmů a respekt k právům jednotlivých občanů je jedním ze základních rysů demokratické společnosti. Česká komise pro UNESCO také důrazně upozorňuje na možný nesoulad předložených návrhů s Ústavou České republiky či s mezinárodněprávními závazky, k nimž se Česká republika zavázala, a připomíná, že je jako oficiální poradní orgán vlády ČR připravena se do diskuse k rekodifikaci stavebního práva zapojit.