Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 1/2018 19. 2. 2018 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Veľmi dobrý nápad Reedícia červeného zoznamu stavovcov Českej republiky

Autor: Peter Urban

Veľmi dobrý nápad Reedícia červeného zoznamu stavovcov Českej republiky

Písať v tomto periodiku o význame červených zoznamov, ktoré v priebehu polstoročia prekonali naozaj pozoruhodný, rýchly a mimoriadne progresívny vývoj, a ich potrebe pre praktickú ochranu prírody, by bolo nosením dreva do lesa. Aj napriek určitým nedostatkom sú najkomplexnejším vedecky podloženým zdrojom informácií o stave druhov, resp. iných taxonomických jednotiek, či ekologických skupín organizmov, z hľadiska ich ohrozenia vyhynutím alebo vyhubením i významným nástrojom stanovujúcim priority ochranárskych aktivít. Dôležitým aspektom červených zoznamov je ich aktualizácia.

Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR v Prahe v roku 2017 vydala červený zoznam stavovcov Českej republiky, ktorý zostavili Karel Chobot a Michal Němec. Na jeho tvorbe sa spolu podieľalo 17 expertov z viacerých inštitúcií.

Hoci vyšiel (v rovnakom periodiku Příroda, recenzovanom odbornom časopise pre ochranu prírody a krajiny) po trošku dlhšom období od vydania predošlého zoznamu (2003), má ambíciu priblížiť sa odporúčanej decenálnej perióde aktualizácie červených zoznamov. Zaslúžene je venovaný nestorovi červených zoznamov vtákov Československa i Českej republiky, poprednému vedcovi a pedagógovi, zoológovi, ekológovi i ochrancovi prírody, charizmatickému a vzácnemu človeku, doc. RNDr. Karlovi Hudcovi, DrSc., k jeho deväťdesiatinám. Významného životného jubilea sa napokon, bohužiaľ, nedožil a zomrel týždeň pred ním, 10. novembra 2017 – viď Ochrana přírody, 72, 6, 36-39, 2017.

Červený zoznam je poňatý komplexne a pri jeho spracovaní sa autori priklonili k bežne zaužívanému metodologickému úvodu a samotným zoznamom podľa taxonomických kategórií (tried) stavovcov. V prvej kapitole je načrtnutý význam červených zoznamov a kníh ako dôležitého prístupu k hodnoteniu druhov a ďalších vybraných zložiek biodiverzity, vrátane indexu červeného zoznamu. Vhodne ju dopĺňa šesť boxov (rámčekov) s podrobnejšími informáciami. Nasledujú prehľadne uvedené kategórie a kritériá IUCN a ich použitie pre červené zoznamy stavovcov Českej republiky, pričom (aby sa neopakovali ich plné znenia, uvedené v predošlom zozname) vhodne kombinujú podstatu ich výkladu na všeobecnej i regionálnej úrovni. V tejto kapitole je tiež stručne a logicky uvedená štruktúra daného červeného zoznamu. V ďalšej časti nasledujú vlastné červené zoznamy, spracované samostatne pre ryby a mihule, obojživelníky a plazy, vtáky, cicavce. Pre každú taxonomickú skupinu sú vyhotovené jednotne. Po stručnom úvode a metodike nasledujú komentáre k druhom hodnoteným v kategóriách EX, RE, EW, DD, CR, EN, VU a NT. Neohrozené a nehodnotené druhy nie sú komentované. Samotné zoznamy sú uvedené v tabelárnej forme. Okrem aktuálneho zaradenia daných druhov do kategórií ohrozenia, vrátane použitých kritérií, sú uvedené aj kategórie minulého hodnotenia, resp. súhrn informácií o rozšírení druhov v krajoch, resp. úmoriach (u mihúľ a rýb) Českej republiky v troch obdobiach (do roku 1950, medzi rokmi 1950 a 2003 a po roku 2003, pričom u vtákov je to do a po roku 2000).

Hoci rozličné zhrnutia si môže každý čitateľ červeného zoznamu veľmi ľahko a rýchlo vypočítať, mohla v ňom byť uvedená sumárna tabuľka zaradenia všetkých stavovcov a porovnanie ich jednotlivých základných taxónov, ako tomu bolo v predchádzajúcom červenom zozname.

Každú kapitolu dopĺňa zoznam bibliografických odkazov a ich kvalitný anglický preklad (v prípade prvých dvoch kapitol), resp. súhrn (v prípade jednotlivých zoznamov), vrátane anglických textov v tabuľkách, čo oceňujem. V závere nechýbajú ani registre českých a vedeckých (latinských) mien ako aj zoznam použitých skratiek. Textovú časť vhodne spestrujú perokresby vlka na titulnej strane a šiestich vybraných zástupcov každej triedy stavovcov na začiatku kapitol, ktorých autorkou je Jana Růžičková.

Aktualizovaný červený zoznam stavovcov Českej republiky je starostlivo a prehľadne spracovaným kompendiom, prinášajúcim množstvo cenných a aktuálnych informácií. Preto ho určite využije veľké množstvo čitateľov a používateľov nielen z Českej republiky, ale aj zo zahraničia, vrátane susedných štátov (pretože poznanie a zohľadnenie situácie v Českej republike je dôležité pre tvorbu podobných zoznamov za ich územia). Všetkým ho môžem bezvýhradne odporučiť. Jeho vydanie bolo (spolu s vydaním podobných zoznamov cievnatých rastlín a bezstavovcov) naozaj veľmi dobrým nápadom (dovolil som si parafrázovať jeden z podnadpisov) i mimoriadne vydareným a potrebným edičným počinom.

Karel Chobot & Michal Němec (eds.) 2017. Červený seznam ohrožených druhů České republiky obratlovci. Příroda, Praha, č. 34, 182 str. ISBN 978-80-88076-46-9.